sobota 18. srpna 2012

Pussinky

Členky ruské punkové skupiny Pussy Riot odešly od soudu s přísným trestem: dva roky odnětí svobody nepodmíněně. Poněkud váhavě připojuji k případu několik poznámek.

Váhám především proto, že ohledně tohoto procesu nedisponuji dostatečným množstvím informací. Domnívám se také, že skutečně objektivní informace je v zásadě nemožné získat: naprostá většina ruské veřejnosti je, pokud vím, v názoru na vystoupení Pussy Riot jednotná, jakkoliv můžeme oprávněně spekulovat, zda se názor ruských občanů opírá o nezaujaté, nezávislé informační zdroje. Stejně tak západní liberální svět vyjadřuje svůj odmítavý postoj téměř jednohlasně.
K tomu se připojuje obtížná uchopitelnost Ruska a jeho systému; osobně se domnívám, že Rusko je jiné" a je poněkud problematické posuzovat tamější veřejný život našimi pohodlnými západními měřítky. Zdá se, že velké většině Rusů současný pseudodemokratický systém s prezidentem Putinem v čele vyhovuje, a nevím, nakolik máme právo přezíravě jim doporučovat jeho změnu. 

Na začátku by asi mělo zaznít, že horní hranici trestní sazby, která obžalovaným hrozila, tj. sedm let odnětí svobody, pokládám za zcela neadekvátní, za výraz nepřiměřené tvrdosti trestní represe, stejně tak skutečnost, že obviněné jsou stíhány vazebně. Rovněž uložený trest je podle mého názoru trestem příliš přísným, v zásadě exemplárním, jakkoliv jde o trest uložený v dolní polovině trestní sazby.
Verdikt vzbuzuje zásadní pochybnosti v tom směru, že odsouzení za projevy náboženské nenávisti neodpovídá patrně obsahu vystoupení, jímž byl primárně politický protest, ale z dostupných informací nejsem schopna tuto otázku podrobně posoudit, stejně jako deficity fairovosti celého procesu. Podivně působí například demonstrativně představení poškození, kterým měla být vystoupením v chrámu způsobena újma.

Pokud ovšem připustíme, že ruský trestní zákoník formuluje skutkovou podstatu tak, že podle ní je performance Pussy Riot v chrámu postižitelná, pak budeme z hlediska pozitivního práva asi těžko hledat námitky. Zpěvačky porušily zákony své země; uložený trest je tedy aplikací platného práva. 

Jinak lze ovšem proces nahlížet z hlediska základních lidských práv. Svoboda projevu by měla být v demokratickém státě zaručena, stejně tak svoboda umělecké tvorby by měla být samozřejmostí. Stíhat někoho za vyjádření politického názoru je v zásadě nepřípustné.
Zde je třeba poznamenat, že i v České republice, jakož i v jiných demokratických zemích, dochází ke stíhání některých osob za vyjádření politických názorů, zejména těch, které inklinují k hnutím potlačujícím práva a svobody občanů. Tím neříkám, zda to je dobře či špatně, ale měli bychom si uvědomit, že to tak je.

I když souhlasíme s naprostou svobodou politických projevů, můžeme říci, že kdokoliv může vyjadřovat svůj politický názor kdekoliv, kdykoliv a jakkoliv? Třeba divák v kině během promítání filmu, žák ve škole během vyučování, cestující v letadle, dělník při práci na lince, manažer na poradě vedení své společnosti? Ti všichni mají právo vyjadřovat své politické názory, ale když to v dané situaci učiní nevhodným, rušivým či urážlivým způsobem, mohou následovat sankce, sice jen soukromoprávní, nicméně právem aprobované. Třeba vyloučení z přepravy, snížená známka z chování, výpověď z práce. Politické projevy jsou zakázány také sportovcům účastnícím se olympijských her. Zjevně tedy existují okamžiky k vyjádření politických názorů nevhodné a existují také místa k téže činnosti nevhodná.

Vyjádření politického názoru může mít mnoho forem. Každý, skutečně každý názor lze prezentovat slušně a lze tak učinit vulgárně. Je na volbě mluvčího, jaké prostředky zvolí; extrémní, vulgární způsob projevu může být namístě tam, kde je třeba upoutat pozornost, protože mírnější formy vyjádření se nesetkávají s dostatečnou publicitou a mluvčímu přitom na publicitě záleží. Vulgarita je ovšem opakem slušnosti a může se velmi snadno dostat do konfliktu s hodnotou, kterou obvykle označujeme jako veřejný pořádek".

A tím se dostáváme k jádru kauzy Pussy Riot: jejich politický názor byl vyjádřen nejen vulgárně, ale také na místě, kde je vulgarita zapovězena, totiž v chrámu. Kdyby zpěvačky pěly svůj protest v kostele, ale slušně, nebylo by takové vystoupení způsobilé vyvolat veřejné pohoršení (alespoň ne do té míry, do jaké jej vyvolalo) a kdyby tak činily sice vulgárně, ale venku, mohou se plným právem dovolávat svobody projevu a svobody umělecké tvorby a my všichni bychom jim museli dát za pravdu. Ulice a vzduch patří všem, včetně vulgárních umělců.
Jsou ale místa, která se pro sprosté vyjádření politických názorů opravdu nehodí, a kostel je jedním z nich.

To, co Pussy Riot předvedly v chrámu, rozhodně nemůžeme pokládat za vkusné a vhodné:Tím není v žádném případě řečeno, že vystoupení má být potrestáno vězením, nýbrž pouze to, že není nic zvláštního, že normy (především společenské, ale i právní) určité společnosti určité formy projevu na určitých místech zapovídají.
Pro zajímavost, takto zní skutková podstata výtržnictví podle českého trestního zákoníku:
358 Výtržnictví
(1) Kdo se dopustí veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném hrubé neslušnosti nebo výtržnosti zejména tím, že napadne jiného, hanobí hrob, historickou nebo kulturní památku, anebo hrubým způsobem ruší přípravu nebo průběh organizovaného sportovního utkání, shromáždění nebo obřadu lidí, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
a) opětovně, nebo
b) jako člen organizované skupiny.
Takže podle českého trestního práva by mohly být zpěvačky souzeny patrně také, hrozily by jim tři roky odnětí svobody. V podmínkách české liberální společnosti si takový proces naštěstí představujeme jenom obtížně a i kdyby k němu došlo, neskončilo by to téměř jistě nepodmíněným trestem. Ale prostředky k postihu diskutovaného jednání máme i u nás.

Pokud jde o můj osobní názor, podobné kousky žen, které se neumí chovat slušně, mne nechávají zcela chladnou. Je každého věc, jakým způsobem demonstruje své názory; když někdo pokládá za vhodné a vkusné chovat se na veřejnosti tak jako členky zmíněné kapely, budiž mu to přáno. 
Skutečnost, že se tak stalo v chrámu, chrámu neškodí, vypovídá jenom cosi velice podstatného o tom, kdo tak činí. Otázka, do jaké míry takové sprosté vystoupení zraňuje či uráží jednotlivé věřící, je vysoce individuální. Vzhledem k tomu, že do duše ostatních nikdo z nás nevidí, není ani nikdo z nás oprávněn stávat se mluvčím jejich citů. Já sama pociťuji v souvislosti s tím, že se vystoupení konalo na místě určeném k modlitbám, jedinou emoci, a to soucit s každým, kdo si myslí, že tímto způsobem dosáhne svých cílů, pokud tím cílem je něco jiného než vzbudit veřejné pohoršení.  

Nebudu zastírat, že pro ženy, které se snaží upoutat na sebe pozornost vulgaritou, nemám a  nebudu mít pochopení nikdy. I když lidsky je mi odsouzených žen líto, mimo jiné proto, že jsou to maminky malých dětí a nyní od nich budou odloučeny. To mne na tom mrzí obzvlášť; doufám, že jim odvolací soud trest zmírní, případně jim bude udělena milost. Ruští duchovní již k milosrdenství vyzvali.
V této souvislosti musím poznamenat, že nechápu, proč se o obžalovaných referuje v českých médiích jako o dívkách, když je jim mezi 22 a 30 lety a jde o manželky a matky. S takovým přístupem bych si mohla myslet, že jsem ve svých čtyřiatřiceti letech dívčímu věku sotva odrostla, což by bylo sice lichotivé, ale zavádějící. 
Členky kapely Pussy Riot jsou dospělé ženy, které chtěly kontroverzním způsobem vyjádřit svůj názor a upoutat na sebe pozornost, což se jim podařilo. Nemíním je urážet tím, že je budu považovat za nedospělá děvčata, která si někde prozpěvovala z mladické nerozvážnosti; naopak předpokládám, že věděly, co dělají a proč to dělají.

A nyní několik otázek, kdyby se o nich chtělo někomu přemýšlet:
 • má být klid a důstojnost míst s duchovním významem   hřbitovů, chrámů, obřadních míst a místností, pomníků, historických a poutních míst   v demokratické společnosti chráněna, třeba i prostředky trestního práva?
 • pokud ano, proč potom vznášet zásadní, ideové námitky (nikoliv námitky proti přísnosti trestu) proti procesu s Pussy Riot? 
 • pokud ne, může se na takových místech kdokoliv chovat jakkoliv?
 • schvalujete, že někdo vejde na posvátné místo, kam je vstup zakázán, a zpívá zde vulgární politický pamflet?
Já to neschvaluji, ale nemyslím si, že by se za takové chování měly ukládat tresty, dokonce tresty nepodmíněné. Beru však na vědomí, že zákony mnoha zemí, včetně Ruska a České republiky, takové tresty zakotvují.


PS.
Protože jde o kauzu, o níž není snadné uvažovat a která svádí k povrchním závěrům, připojuji odkazy na bloggery, k nimž příležitostně nahlížím a kteří se tématu již dříve věnovali:
 inspirativní pohled Tomáše Peciny, který na obranu svobody projevu velmi aktivně vystupuje; EDIT: jeho druhý text k tématu,
 Janika uveřejnila překlad textu Lva Veršinina; k tomu doplňuji, že zpěvačky se věřícím omluvily.
(V zájmu objektivity uvádím, že případ včera glosoval také Filip Tvrdý, bohužel povrchně a bez jakékoliv reflexe politických, společenských a právních okolností kauzy.)

EDIT 21.8.2012
Rozbor rozsudku (Tomáš Pecina)
Komentář k případu (Jan Schneider)

75 komentářů:

 1. Svoboda projevu je určitě důležitá věc.
  Taktéž je důležité dodržování obecně platných pravidel v dané zemi, roti nimž se děvcčata bezesporu na půlminitu provinily.
  Na druhou stranu, nesnižuje důstojnost chrámu fakt, že je v něm čistírna?:oú
  A má se za přestupek, jak soudkyně počíní děvčat nazvala, udělovat nepodmíněný trest?
  Určitě, v Rusku, Číně, Severní Koreji, atp., určitě.

  Mod.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Mod, samozřejmě že se za takové hlouposti nemá udělovat trest, a už vůbec ne nepodmíněný.
   Ale na druhou stranu to není nic, co bychom měli schvalovat, nebo dokonce obdivovat. Je tisíc míst, kde mohou ty zpěvačky vystupovat a napadat Putina a kohokoliv; a pokud za to budou perzekvované, jde to jednoznačně k tíži systému. Ale proč to dělat zrovna v chrámu, když každá sebeméně civilizovaná společnost se celkem shoduje na tom, že tam takové projevy nepatří?

   Vymazat
  2. Já bych myslela, že v tom chrámu se k tomu uchýlily proto, že nechtěly kritizovat jen Putina, ale taky Patriarch Kirila, či co on to je.
   Každopádně, pokud se taková věc odehraje na půdě církve, přiměřeným trestem by bylo například vyobcování z církve, zákaz vstupu do všech Pravoslavných kostelů v Rusku, nebo nějak tak podobně. Prostě nechápu, proč by se do něčeho takového měl míchat atát.
   Zkrátka a dobře se touto kauzou Rusko zařadilo tam, kam bezesporu patří.

   Mod.

   Vymazat
  3. Rozhodně by byl takový trest přiměřenější.

   Ale tahle informace mi třeba chybí: kdo vlastně do toho stát zatáhl? Jak moc tam byla církev aktivní? Státu se to prostě hodilo, že na ně konečně mají přijatelný paragraf.
   Jestli se církev opravdu vehementně snažila, aby se to odstíhalo, a já nevím, jestli ano nebo ne, tak se teď asi diví, kam to došlo:(
   Duchovní už pro ně žádají milost.

   Vymazat
 2. Myslim, ze k tem otazkam k premysleni by se dala pridat i dalsi. A sice: Proc se zpevacky uchylily, i za cenu nasledku, o kterych jiste vedely, k takovéto provokaci ?
  A proc se uziva provokace ?
  Duvody jsou jiste ruzné, ale cil byva spolecny - dostat jasnou a rychlou odpoved, ucinne interpelovat. (Vkus, vhodnost, ohleduplnost jdou nutne stranou.)
  Problem, postaveny takto do ostrého svetla, si primo vynuti reakci, nelze ho minimizovat ci dokonce ututlat.
  A verejnost, i ta svetova, reaguje.
  Mozna ne nahodou rusky orthodoxni patriarcha zada shovivavost, i kdyz nezpochybnuje legitimnost rozsudku,
  A V.Putin prohlasuje: "...vystoupeni neni nic dobrého. Nicméne nemyslim, ze by za to mely byt souzeny tak prisne...Doufam, ze soud vynese dobry rozsudek, rozsudek podlozeny".
  Kez by si pod tlakem i v Rusku uvededomili, ze za impertinenci by se zavirat nemelo a ze se demokracie bez svobody projevu neobejde. Jinak by mohl mit pravdu manzel jedné ze zpevacek :"Jedine revoluce je bude moci zachranit !"...
  PS:
  Je zarazejici, ze "filosof" ztraci soudnost a schopnost "nutne pochybovat", coz by u neho melo byt primo niterni...:))
  MaB

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. MaB, ano, ten režim sám sebe nyní nálepkuje a ze světových ohlasů je zřejmé, jak moc mu to škodí.
   Trestání podobných výtržností vězením nutně škodí každému režimu a je dobře, že se o tom hovoří, že se o tom světová veřejnost dozvídá.

   Nicméně ve všeobecném rozhořčení zaniká, co jednání PR vlastně představovalo. Na závěr článku jsem doplnila ještě odkaz na druhý článek T.Peciny na jeho druhém blogu Slepecká hůl. Rozhodně jej doporučuji k přečtení a diskusi pod ním také, je to zajímavé.
   Z diskuse mj. plyne, že se "zapomíná" zmínit, že minimálně jedna z členek PR má s veřejně pohoršujícími provokacemi své zkušenosti, jelikož se ve vysokém stupni těhotenství účastnila hromadné soulože v muzeu. Možná bychom se přece jenom mohli zeptat, jestli ta dáma má v hlavě všechno v pořádku a dostalo se jí poučení o elementárních zásadách slušnosti?

   Pokud jde o názor FT, překvapilo mne zrovna u něj, jak málo chápe, oč v problému jde, to jsem vůbec nečekala a docela mne to zklamalo:(

   Vymazat
  2. Chris, dekuji za odkaz, je to opravdu zajimavé.
   Ano, delat definitivni zavery a byt si vsim nekriticky jisty, je neseriozni nebo posetilé.
   O vsem je treba pochybovat, vsecko je (vzdy alespon trochu) jinak. To je hluboka moudrost !
   Podle zdejsich pramenu byly odsouzeny za "chuliganstvi a vybizeni k nenavisti vuci nabozenstvi".
   Ale objevuji se dalsi skutecnosti a s nimi spojené spekulace.
   Putinuv image utrpel, otazka je, zda jemu samotnému nejde spis o kontrolu spolecnosti nez o image.
   V kazdém pripade bude zajimavé sledovat dalsi vyvoj pripadu. Hovori se i o Evropském soudu pro lidska prava. Tam se to mozna bez psychiatrické expertizy neobejde.
   MaB

   Vymazat
  3. Právě, na rychlé a černobílé závěry začínám být dost alergická. A jsem ráda za internet, že si můžu dohledat i odlišné pohledy na věc a zamyslet se nad nimi.

   Já s p. Pecinou rozhodně nesouhlasím ve všem, nechci to a priori přirovnávat k procesům se zdejšími neonacisty, to je skutečně něco trochu jiného (dost jiného, adorace Hitlera a odpor proti Putinovi jsou věcně zcela někde jinde), nicméně souhlasím s tím, že nastalá hysterie zamlžuje podstatu věci.
   Taková výtržnost by byla postižitelná všude na světě, to není žádná ruská specialita. V Rusku se k tomu samozřejmě pojí výrazná negativa, vazba, vysoký trest, klece, různé pochybnosti, to všechno chápu, ale proč se tvářit, že nikde jinde by se takový proces nemohl odehrát, když to není pravda? A proč to pojímat jenom jako otázku svobody slova, když jde o vulgární vpád do cizího prostoru, se značným duchovním významem pro mnoho lidí?

   Vymazat
 3. Jakýkoliv trest odnětí svobody za něco takového mi připadá úchylný. 100 hodin veřejně prospěšných prací by bylo adekvátnější. :)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ano, to by bylo adekvátnější, případně nějaká pokuta - ale obojí znamená, že to jednání je potrestáno.
   Jsou i tací, co se domnívají, že by to nemělo být trestáno vůbec.

   Otázka zní takto: je někde na světě normální vrazit do chrámového prostoru, který mi nepatří, a začít tam sprostě pořvávat?
   Která společnost by se proti tomu neohradila?

   Vymazat
  2. Není. A proto jsem pro potrestání. Ale přiměřené.

   Vymazat
 4. "To, co ty zpovykané holky předvedly v chrámu", rozhodně není to, co je ve videoklipu. Jejich "vystoupení" podle soudkyně trvalo 30 vteřin, když se jim ani nepodařilo zapojit a ozvučit aparaturu. To video je zvukovou montáží. Sqěle Ondřej Neff: http://neviditelnypes.lidovky.cz/dva-roky-za-pisnicku-0lr-/p_cirkus.asp?c=A120817_205731_p_cirkus_nef

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Teo, díky za připomínku, domnívám se, že video je sestřih inkriminovaného vystoupení, které trvalo údajně 42 vteřin(?), a jiného vystoupení, resp. nácviku; ještě zapátrám. Nicméně o charakteru té produkce vypovídá celkem výmluvně.
   Když to beru z hlediska trestního, ony hodlaly odzpívat celou tu písničku, nedostaly se k tomu proto, že byly vyvedeny, tedy z tohoto hlediska to nic nemění; text té písně je známý.

   Ovšem na podstatě narušení chrámového prostoru, kde neměly co dělat, to asi moc nezmění.

   K antispam kontrole: co kdyby ses zkusil podepsat bez toho @?

   Vymazat
 5. Každej, kdo na kauzu nazírá z hlediska testního, je zmrd. ;) Počítám, že mě by museli v Rusku za dloubance do Putina rovnou popravit. :-i

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tak testem jsi prošel:)

   No když námitka zní, že se tam vlastně nic nestalo, protože to nestihly odzpívat, tak odpověď zní, že to plánovaly a chtěly stihnout zazpívat celé, ale bylo jim v tom zabráněno, takže by to byl pokus. Navíc to, co tam proběhlo, na naplnění znaků "výtržnictví" patrně stačilo.
   Jen se dovzdělej v trestněprávní teorii:)

   Ad dloubance: podstata je opět jinde - kdyby ty dloubance probíhaly před oltářem, tak se nemůžeš divit problémům, kdyby probíhaly venku, ať žije svoboda slova.

   Ale jestli tě to utěší, rozhodně bych byla proti tomu, aby tě popravili:) Určitě bych o tom napsala kritický článek;)

   Vymazat
 6. Bych se nedivil, kdyby tatáž soudkyně před jednavaceti léty hajlovala s rudou knížkou. Putin byl v KGB a terazky bude předstírat zbožnost?! Ne, podstata je někde jinde. A rozhodně ne v trestně-právní teorii.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To je docela možné. Všichni byli ve straně a teď jsou všichni s Putinem, nedivila bych se:(

   Samozřejmě, propojení státu s pravoslavnou církví v Rusku, to je kapitola sama pro sebe; tohle propojení bylo prvotním impulsem pro ten skandál, o tom se hádat nebudu (i když nevím, jestli to nebyla spíš potrhlost těch zpěvaček, někteří lidi na sebe prostě musí upozorňovat, kdyby na sůl nebylo).
   Ale západní hysterie ve stylu "ukažme si na ně, jak jsou tam hrozní" a "chudinky sedí za svobodný umělecký projev", to taky není ono.
   Proti podpoře Putina patriarchou lze protestovat více způsoby:-i

   Vymazat
 7. Také mam dojem, ze ta podstata nam unika.
  Jinak by ale Pussy ani ve Francii za stejny prestupek, tj. " podnecovani nenavisti vuci nabozenstvi", nevyvazly beztrestne. Stale jeste tady plati stary zakon z 29.7.1881(!), cl.24 odst.6, ktery uklada 1 rok vezeni a 45000eur - oboji nebo jedno ci druhé.
  MaB

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Na podobné skutky pamatuje asi většina trestních zákoníků.
   Do diskuse na Lidovkách dal někdo citaci z kanadského trestního zákona, že tam by snad hrozilo za podobné jednání až deset let:
   http://www.lidovky.cz/reakce-zapadu-na-rozsudek-nad-pussy-riot-ffk-/diskuse.asp?iddiskuse=A120817_171324_ln_zahranici_mtr&vlakno=57095698#57096549
   (nevím jestli se to zobrazí správně a nemám to ověřené)

   Tady je to podněcování nenávisti v jiných ustanoveních, já jsem se dívala konkrétně na výtržnictví, tj. narušení určitého prostoru hrubou neslušností.

   Ale ono taky záleží na tom, jak moc se daná ustanovení aplikují v praxi.

   Vymazat
  2. Oni už v roce 1881 měli Eura? A ta pokuta byla likvidační (když počítám, že 1EUR bude zhruba tehdejší denní mzda)? Protože jestli ne, tak za tím čmuchám nějakou novelu, upravující konverzi měny a navýšení pokuty o inflaci :)

   Vymazat
  3. Oni meli neco mnohem stabilnejsiho nez dnesni euro !
   Byl to "franc Germinal" neboli franc d'or-zlaty, 0,3225 Au.
   (Napr. 2 centimy Céres z 1888 Ag 105 se dnes prodavaji za 30 eur.)
   Zmineny zakon, jak videt, stale vyhovuje a i s tim prepoctem si zakonodarce poradil (ma na to lidi !:)
   MaB

   Vymazat
 8. Chris, proč do tohopořád motáš ten chrám? Kdyby to předvedly na ulici, tak by to bylo jako míň hrozné a sprosté, nebo co?
  Buď je to možno považovat za výtržnost, nebo ne, o obojím případě by pak mělo být jedno, kde se odehrála. Proč prostě přísluší světskému soudu započítávat někomu za vinu to, že se v chrámu vyskytoval v místě, kam mají přístup jen kněží? Je to prostě směšné.

  Mod.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Mod, přečti si odkazy na články p. Peciny, ten to píše velice výstižně.
   Vůbec není jedno, kde se to odehrálo. Že je to v chrámu, to právě velice odlišuje od všech ostatních vystoupení.
   Kdyby to bylo na ulici, je to také sprosté, ale ulice patří všem.
   Chrámový prostor je chráněn ve všech kulturách, v tom má T.Pecina pravdu, je to posvátné místo, lidé se tam chodí modlit. To není veřejný prostor, kam může kdokoliv vtrhnout a začít tam sprostě hulákat, fakt ne.
   Kdyby se to stalo na ulici, tak pro jejich stíhání samozřejmě není nejmenší omluva.
   Výtržnost je charakterizovaná mimo jiné i tím, kde se odehraje.

   Vymazat
  2. Ano, na to by se vztahoval zakon o znesveceni (profanaci) kultovnich mist, ale z toho ony obvineny, pokud vim, nebyly.
   MaB

   Vymazat
  3. Já jsem vyhlašování rozsudku neslyšela a rusky neumím; v čl. na LN píšou, že kromě jiného je trest uložen i za "provokativní a urážlivé chování v církevní budově".

   Podněcování k nenávisti podle českého TZ § 356 zde:
   http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=3&idBiblio=68040&recShow=358&fulltext=40~2F2009&nr=&part=&name=&rpp=100#parCnt
   Ale sk. podstata výtržnictví tomu odpovídá víc, podle mne.

   Vymazat
 9. Tomáš Němeček přirovnává PR k PPU:
  http://www.lidovky.cz/nemecek-chladnou-zemi-0t5-/ln_nazory.asp?c=A120818_081909_ln_nazory_kim

  Jinak kdo máte dnešní Lidovky, je tam rozhovor s vl. Kryštofem, který docela rozumně vysvětluje, jak je to s tím chrámem, resp. jeho znesvěcením.
  Připomíná mj. odvěké právo azylu, které kostely poskytují.

  OdpovědětVymazat
 10. No já nějak nevím, jestli to místo není znesvěcené už tou čistírnou oděvů:o)

  Mod.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Mod, o čistírně oděvů nic netuším, ale jestli je někde u toho chrámu provozovna čistírny, tak na tom jaksi nevidím nic závadného.
   I když v některých kulturách, třeba v Indii, je praní prádla považováno myslím za nečistou činnost. Ale neslyšela jsem, že by něco takového zastávala křesťanská kultura.

   Vymazat
 11. No já to slyšela při tom vynášení rozsudku, čtení rozsudku, že namítaly, že v budově chrámu je čistírna oděvů a nějaké další věci, kterými je chrám znesvěcen, takže ne " někde u toho chrámu, ale v jeho objektu.
  Mimochodem, já stále předpokládám, že jim Putin udělí milost.

  Mod.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Aha, tak to nevím, ale špatně by určitě bylo, kdyby tam byla herna nebo něco podobného.

   Taky doufám, že dostanou milost nebo mnohem mírnější trest, toho trapného divadla už bylo dost a Putinovi asi dojde, že to je kontraproduktivní.

   Ale nechápu, že se dotyčné smály při vyhlašování rozsudku. To mi u matky čtyřletého dítěte, která právě vyslechne, že se k němu ještě 1,5 roku nepodívá, připadá úplně neuvěřitelné. Působí to na mne téměř psychopaticky... možná byly trochu mimo kvůli těm okolnostem?
   Viděla jsem už pár obžalovaných při vyhlašování rozsudku a nesmál se u toho nikdy nikdo.

   Vymazat
  2. No asi se smály, protože to bylo směšné :o)

   Mod.

   Vymazat
  3. Nedokážu odhadnout, co mohly očekávat, že za svou performanci dostanou za trest. Ale myslím si, že nejsme schopni úplně vyhodnotit všechny podmínky, ve kterých žijí. Rusko není demokratickou zemí respektující lidská práva. Vybudit a upozornit okolí asi vyžaduje šokující akce, které nám nepřijdou přiměřené. Vypadá to tak, že boj za svobody je jim vyšším principem než osobní a rodinný život, a s ohledem na naši historickou zkušenost by nám to nemělo připadat absurdní. Jistě budou postrádat své děti, ale ví, že se nemohou nechat alespoň navenek zdeptat. Asi to v daných podmínkách nejde jinak.

   Ono hledat přiměřenost pro své politické projevy je složité, protože je subjektivní a odvislá od kulturního a společenské prostředí. Zrovna mě nenapadá vhodný příměr pro politický projev v naší kotlině srovnatelný s daným případem.

   Ale v podstatě i reakce na díla p. Davida Černého svědčí o hledání té přiměřenosti (vemte Entropu). Český stát taky odsoudil jednoho umělce za výměnu skel na semaforech. A přitom já a mnoho dalších na jeho chování neshledávám nic trestného.

   Přemýšlela, co a kde by u nás musely udělat ve jménu svých principů, abych cítila uspokojení, že byly odsouzeny nepodmíněně na dva roky. Ještě jsem na to nepřišla.

   Myslím, že odvolací soud trest zkrátí.

   Leslie

   Vymazat
  4. Leslie,
   také doufám, že tohle není konečný verdikt.

   V tomto případě je otázka, zda jde primárně o boj za svobodu, nebo zda je hlavním motivem sebeprezentace a účelová skandalizace, zkrátka popularita.
   Leccos by tomu nasvědčovalo, zejména předchozí "performance" Naděždy T. v muzeu, jistě jsi našla odkazy na tu akci, včetně fotografií.

   Pokud jde o výměnu skel, vzpomínám si, že ještě na starém blogu psal v diskusi tuším Milan, že tou výměnou skel byla značně ohrožena orientace a bezpečnost postižených spoluobčanů, třeba se zbytky zraku. Z tohoto hlediska to nebylo moc ohleduplné.

   K tomu, že boj za svobody je vyšší princip než rodinný život: velmi jsem o tom v posledních dnech přemýšlela. Člověk by řekl, že když bojuje za svobodu, tak za ni bojuje pro své děti, že ano.
   Ale přemýšlím o čtyřletém synovi té paní. Za cca 4-5 let bude internetově gramotný a první, co na něj z Google vypadne, budou fotky jeho matky, jak se účastní hromadné soulože v muzeu těsně před jeho narozením. Co to s takovým dítětem asi udělá? Radši se toho nedomýšlím:(
   I boj za svobodu, pokud je tohle vůbec boj za svobodu, lze vést hloupě a trapně.

   Ještě k těm důsledkům: řeči o psychické újmě poškozených mi připadaly od začátku přehnané. Ale pak jsem si uvědomila, že tam mohli být i staří lidé. A vybavila jsem si, jak moc si staří lidé berou věci k srdci; z praxe vím, že i běžné, nijak vážné problémy, jim dělají velké starosti, v myšlenkách se jimi zaobírají, nespí, trápí se. Na prožívání takového starého člověka nemůžeme brát měřítka třicátníků a čtyřicátníků.
   A tak, prostě celé to nevidím tak jednoduše jako někteří jiní...

   Vymazat
  5. Chris,

   jen ty ženy ví, proč to vlastně dělají. Ve mně vyvolávají pochopení, protože ze střípků příhod mých ruských známých vždy vyplyne, že oni to tam mají opravdu jinak. Snímek z muzea jsem viděla, ale přiznám se, nemusím vidět a chápat všechno do detailů. Ale jsem daleka toho, abych si dokázala říct, že by jim to měli zakázat.

   O sklíčkách na semaforech a jejich škodlivosti nevím a mrknu se na původní diskusi. Mě se to líbilo.

   Pokud jde o trauma dítěte, až někdy dílka shlédne, myslím si, že to asi nebude tak strašné. Ono veškerá vysvětlení, mají-li vhodný kontext, dokážou uklidnit:-)) Musí to jistě zvládnout spoustu rodičů s různými věcmi. Pořád lepší vysvětlit, proč jsem souložila v muzeu než jak a proč jsem někoho zabila.

   Pokud jde o formu boje, bohužel každý není dalajlama. Že je to hloupé a trapné? Mě přijde hloupé a trapné vést trestní řízení vůči osobám z politických důvodů, hospodářských důvodů nebo prostě proto, že se mi to hodí. Prostředek je formálně čistý, ovšem ve skutečnosti jde o mnohem tragičtější narušení morálních pravidel. Takže v tomto kontextu mi to hloupé nepřijde.

   K psychické újmě - celé to snad trvalo 30 sekund - přijde mi to, že za tu dobu snad tolik emocí ani mít nemohli. A nemyslím, že by Rusové byli tak moc přecitlivělí. Ale máš pravdu v tom, že to nejde posuzovat černobíle. V každém případě si ovšem Ti vyděšení mohou potvrdit, že jejich vyděšení bylo oprávněné, když původci dostali hned dva roky natvrdo.
   Leslie

   Vymazat
  6. Leslie,
   teď jsi mi dala:), naštěstí jsem si vzpomněla, kde to bylo:
   http://christabel.blogarchiv.cz/854182-znecehoven.php
   komentář č. 10

   Právě už do článku jsem napsala, že v Rusku "to mají jinak", proto mi připadá poněkud troufalé posuzovat to našimi západními měřítky. Oni to mají "jinak" se svobodou, s demokracií, s politikou a také s vírou a s kostely.

   Nelíbí se mi bezhlavá kritika: než zkritizuju tamější režim, tak se snad nejprve zamyslím, co se stalo, a podívám se do vlastní země, jak to máme u nás.
   Ten proces byl velmi špatný a skutečně trapný, protože nejspíš překroutil a zneužil právo, což ovšem není omluva pro tento projev "svobody slova".

   Narozdíl od Tebe si myslím, že pro toho malého kluka to bude hodně těžké. Ale to je věc jeho matky, když si myslí, že to je báječný nápad takhle se prezentovat (mimochodem, co se jí za to stalo tam a co by se jí stalo u nás?).

   Vyděšení není "oprávněné" nebo "neoprávněné", takovým parametrem jej vůbec nemůžeme posuzovat. Leknutí, zděšení, znechucení, to je prostě emoce člověka, přece mu nebudeme říkat, že se leknout neměl, že to je jeho chyba...? Měli to snad ti lidé, kteří se v chrámu modlili, očekávat?

   Jsou to prostě dva problémy: prvním je špatné chování P.R. a druhým je zavrženíhodné jednání režimu. Ten druhý neomlouvá ten první.

   Vymazat
  7. odkaz:
   Zlyhanie ruskej justície v prípade Pussy Riot.
   Ján Čarnogurský 22. 08. 2012 | 11:01
   http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jan-arnogursky.php?itemid=17284

   Vymazat
  8. Děkuji za odkaz.
   Mám k textu jenom dvě připomínky: nemůžu souhlasit se závěrečnými spekulacemi o podmíněném odsouzení a následném trestu, to jsou opravdu jenom spekulace.
   A druhá, že sex ve vysokém stupni těhotenství neznamená zdravotní riziko pro dítě. Resp. mohl by, kdyby v těhotenství figuroval nějaký rizikový faktor, v bezproblémovém to nevadí.
   Ale obojí jsou vzhledem k problému marginálie.

   Prosím diskutující, aby se podepisovali alespoň nějakým nickem nebo zkratkou, abychom je mohli odlišit:)

   Vymazat
  9. V našem rychlém informačním světě už pomalu P.R. nikoho nezajímají a možná se k této debatě vrátíme po skončení odvolacího řízení. Ale z mého pohledu lze jednání P.R. omluvit právě jednáním režimu a obecně společenskou situací v Rusku. Měly by potřebu se takto realizovat, kdyby žily u nás? Myslím, že ne. Leslie

   Vymazat
  10. Doufejme, že se na tuto kauzu tak rychle nezapomene.
   Váhám, zda se k ní vracet; v diskusi toho zaznělo dost zajímavého, asi by si to zasloužilo ještě nějaké zamyšlení, ale zase těch diskusí kolem toho bylo hodně. Tak uvidíme.

   Jak by to s nimi vypadalo u nás, těžko říct. Opravdu jde o to, nakolik je to exhibicionismus a touha se zviditelnit:-?
   To asi nejde posoudit...

   Vymazat
 12. Libertariánsky vzato nemá stát naprosto co chránit "důstojnost míst s duchovním významem", páč stát nemá žádná práva kromě těch, která na něj delegovali jejich oprávnění držitelé.
  Oproti tomu majitel nějakého pozemku či nemovitosti si zcela jistě může určovat, co se na jeho pozemku smí a nesmí dělat. A toto právo jistě může na stát delegovat.

  Ergo - Pussy Riot měly čelit nějaké formě represe za to a jedině za to, že se v cizím domě chovaly proti jasně dané vůli majitele a odmítly vypadnout.
  Ale: trest musí být proporcionální; a pokud nenapáchaly svým vystoupením škody, 2 roky natvrdo zcela jistě proporcionální nejsou - to je prasárna. Opět, logicky - jaký bys chtěla trest pro někoho, kdo by ti vtrhl do bytu a chvíli tam tropil brajgl? ti vtrhl do bytu a pořvával kraviny? I pokud vezmu v potaz emocionální trauma, tomu opravdu odpovídají ty veřejně prospěšné práce - ideálně ve prospěch obětí - nebo nějaká povinnost psychologických sezení na styl "zamyslete se nad tím, že dělat cizím lidem brajgl v baráku není jaksi správné".

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Covere,
   že by ten trest byl adekvátní, to si tady opravdu nikdo nemyslí:)
   Teď přemýšlím, zda je až takový rozdíl mezi ochranou poskytovanou nějakému prostoru z titulu jeho duchovní hodnoty a z titulu toho, že je to prostor soukromého vlastníka.
   Výsledek je totiž obdobný: postih za to, že se na místě zdržuje někdo, kdo tam být nemá, a dělá něco, se tam dělat nesmí.
   A myslím, že určitá ochrana některým místům náleží - typicky třeba hřbitovům.

   Nevím, do jaké míry jde v tomto případě o emocionální trauma poškozených, moc tomu nevěřím.
   Ale trest za "brajgl v baráku", zvlášť pokud by to byly obecně prospěšné práce, není nic nepřijatelného.

   Ještě jsem si tak vzpomněla na útlocitné debaty o sejmutí křížů ze zdí v italských školách: evropští intelektuálové jsou ochotni sáhodlouze diskutovat, zda takový kříž na zdi neuráží muslimy, ale žádného nenapadne, že by se pravoslavní věřící v chrámu mohli cítit uraženi nebo zraněni, když jim tam vlítne banda vulgárních zakuklených ženštin.
   Ale teda je mi jich líto, dva roky bez dětí, snad dostanou milost...

   Vymazat
  2. Trest je adekvátní, protože si dovolily protestovat proti Putinovi.

   Jinak při porovnání zákonů napříč zeměmi se ukazuje, že verbální trestné činy má v šupliků proti nepohodlným občanům kdejaký "západní" režim, přičemž západní režimy postupně spějí k nějaké formě totality a jejich zákoníky jsou na to skvěle připraveny. To, že naše ústava nechrání prakticky nic, už Cover72 poměrně hezky uváděl v jiné diskusi.

   Že se to konalo v chrámu je jen vhodná záminka. Kdyby v chrámu Pussy Ruiot vřeštěly "Bohorodičko ochraňuj Putina", tak by před soudem témeř jistě nestály. A to je jádro pudla v tomto případu.

   Vymazat
  3. Pefi, opětovně musím doporučit výstižné články pana Peciny, na konci mého článku je odkaz. A pan Pecina vskutku za svobodu slova dýchá:)

   Verbální trestné činy mají v šuplíku všechny západní státy a také je využívají, tudíž je poněkud pokrytecké šílet kvůli tomu, že Rusko to dělá také, že?
   Pussy Riot vystupovaly už předtím s obdobnými produkcemi, pokud vím (jestli ne, tak mne oprav, prosím), ale za to ve vězení ani ve vazbě nejsou.

   Zde ovšem nejde o verbalizaci názoru, ale o to, že se tak stalo na místě, kde je to zapovězeno a kde to bylo způsobilé vyvolat veřejné pohoršení. Nebo se domníváš, že je správné, když skupinka zakuklených žen vtrhne do kostela a začne tam sprostě zpívat?
   Já si to nemyslím, i když by mne pochopitelně nenapadlo tímto způsobem to kriminalizovat.

   A tedy já v Rusku nežiju a nejsem tak odvážná, abych spekulovala, co by se komu stalo, kdyby dělal něco jiného než dělá.

   Vymazat
 13. Janika napsala komentář sem:
  http://janica9.wordpress.com/2012/07/27/slovo-nevyrcene/comment-page-1/#comment-4834

  Protože mi tam nejde vložit odpověď, napíšu ji sem:

  Děkuji:)
  Nemám jiné informace než z českých médií, o omluvě jsem četla např. zde:
  http://www.lidovky.cz/jaky-trest-dostaly-clenky-pussy-riot-za-punkovou-modlitbu-pov-/ln_zahranici.asp?c=A120817_104549_ln_zahranici_mtr
  Kontext je takový, že si stojí za svým, ale věřícím se omluvily, pokud je to urazilo.

  OdpovědětVymazat
 14. Ještě poznámka k názoru, že jde o "zločin ve jménu víry".
  Myslím, že kdyby vtrhly například do nemocnice a spáchaly výtržnost tam a režim, kterému leží v žaludku, to využil jako záminky pro přísné potrestání, jistě by to byl zločin spáchaný na těch "děvčatech" ve jménu medicíny:))
  A pacienti i lékaři by se měli nad sebou velmi zamyslet:)

  OdpovědětVymazat
 15. Také si kladu tu otázku. Proč to neudělaly v nemocnici? Nebo u pomníku neznámého vojína? Proč Chrám Krista Spasitele? Největší pravoslavný chrám na světě?

  President Roosevelt kdysi řekl, že "v politice se nic neděje náhodou". Ano, myslím, že jde o politiku, ne o umění.

  Hamilbar

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Zda se, ze sami Rusové jsou k pripadu celkem netecni, vetsine Putin vyhovuje. Revoluci tedy "pripad Pussy" zcela jiste neodstartuje...
   A kdyz uz je tu zminka o USA - Co riskuje Julian Assange (WikiLeaks) za "zlocin spionaze", kterého se dopustil zverejnenim statniho tajemstvi = valecné zlociny armady v Iraku a jinde na svete !?
   Za snahu o "pravdivé informace a medialni transparentnost" dozivoti ? Trest smrti ?
   MaB

   Vymazat
  2. Hamilbare,
   proč v chrámu? Snad proto, že to měl být protest proti krokům patriarchy pravoslavné církve, který Putina podporuje?
   Dovedu si zajisté představit různé formy takového protestu, ony zvolily tuto.
   V této souvislosti by mne zajímalo, zda jde o členky této církve nebo ne.
   Pokud ne, pak nevím, proč řeší, co patriarcha doporučuje členům církve, a pokud ano, pak by si měly být tím spíše vědomy významu místa a nevhodnosti prezentace svého názoru právě tam.
   Ale patriarchy se nemíním zastávat, to zase ne; propojení státu a církve asi není to nejlepší, co mohlo Rusko potkat, ovšem zase nevím, proč bychom zrovna do této otázky měli Rusům mluvit a říkat jim, co mají dělat, pokud jim to takto vyhovuje... a to asi vyhovuje.

   Vymazat
  3. Samozřejmě, vyhovuje, vždyť byl demokraticky zvolen :-).

   Technická: Christabel, komentáře sem mohu, pochopitelně, vkládat jako anonymní, ale nejde mi to přes wordpress, s ikonkou. Párkrát mi takhle zmizel komentář, proto jsem to pak napsala k sobě. Opětovně tedy děkuji za tento článek a zároveň Vám vyjadřuju obdiv za bravurní zvládnutí diskuze :-). Janika

   Vymazat
  4. Demokraticky zvoleni byli i komunisté u nás - jen bratria na Slovensku volili většinou jinak, a ti měli smůlu.

   Vymazat
  5. Covere, oni ti to možná ještě neřekli, ale v Rusku už komunismus není :-). Janika

   Vymazat
  6. Janiko,
   ad problémy s komentáři s ikonkou: nevím čím to je a ovlivnit to nemůžu. Ve spamu to nebylo, už jsem to napsala i k Vám, není to tu vůbec.

   Diskuse: kdepak bravurní zvládání, vždyť se tentokrát z velké části všichni shodujeme:) To už jsme zažili horší věci;)

   Ad zvolení Putina: nemyslím si, že byl zvolen zcela demokraticky, ale myslím si, že kdyby byla volba zcela demokratická, tak by byl zvolen také.

   MaB,
   ad J.Assange: pokud jsem zaznamenala, USA vyloučily, že by mu hrozil u nich trest smrti, ale netuším, jak to je.
   Australan, který poškodil zájmy USA, stíhaný ve Švédsku za znásilnění, který se ve V.Británii uchýlil pod ochranu ekvádorské vlády - tomu se říká globalizace:)

   Vymazat
  7. Chris,
   s J.Assangem to bude rovnez zajimavé - znasilneni vylucuje zase on a z balkonu ambasady si stezoval na nesvobodu projevu v Americe.
   Aby se dostal z ekvadorského azylu, potreboval by, aby mu bylo udeleno jejich obcanstvi a diplomaticky pas. To bez souhlasu GB ale nejde.
   Mohl by odjet v kufru diplomatického vozidla, potiz je v tom, ze ambasada nema vnitrni parking a jakmile da nohu na anglicky chodnik, bude zatcen.
   Takze zbyva dozivoti na té ambasade nebo vydat se spravedlnosti.
   Otazka je, kdo na neho ma "prednostni pravo", USA nebo Svédsko ?
   MaB

   Vymazat
  8. Kauzu J.A. sleduji jenom okrajově, jenomže to jsem sledovala Pussy Riot taky, než se to takhle rozvířilo:)
   Jeho vystoupení jsem neviděla, ale taky jsem zvědavá, jak se z té ambasády hodlá dostat.
   Nevyznám se v předpisech mez. práva o vydávání obviněných, ale zde se ve zpravodajství referovalo o tom, že ve hře je jeho vydání do Švédska; on se asi obává, že by odtamtud byl vydán do USA. Nemá to jednoduché; ale pro jeho hurá zveřejňovací akci také nemám moc pochopení.
   Co se událo v tom Švédsku, to vůbec netuším, je to celé takové podivné.

   Vymazat
  9. Ale jistě, Janiko. Já jsem si jen jemně rýpnul do toho, že "demokratická volba" nemusí být... Vždy jaksi úplně demokratickou, k všeobecné spokojenosti a radosti a štěstí vůkol.

   Chris: já měl s Assangem ze začátku také dost problémy - zejména se zveřejňováním informací, které by Západu dost uškodily; to všechno se mění s tím, jak vidím, že se americká DHS a FBI stále více mění na západní ekvivalenty StB a NKVD. Pročež otáčím a říkám - jen hezky vynést na světlo všechna ta svinstva. Protože upozorňovat na svinstva a vyvolávat pohoršení je to jediné, co se dá dělat proti totalitnímu režimu - kromě útěku či čekání na jeho rozklad.

   Vymazat
  10. Jasně, covere, taky jsem si jen rýpla :-).

   Ale už bez rýpnutí - vážně by mě zajímala definice toho, co jsou demokratické a co nedemokratické volby. Když tedy pomineme volby jasně a průkazně zfalšované. Janika

   Vymazat
  11. Kauzu J.A. jsem opravdu moc nesledovala, ale s bezhlavým zveřejňováním utajovaných informací mám tedy problém veliký a ještě větší tehdy, když to může někoho přímo ohrozit na životě.

   Vymazat
  12. Ad Janika: definici demokratických voleb nemám po ruce a dneska už to nenapravím:)

   Jenom mi k férovému průběhu voleb patří to, aby voliči dostali pokud možno objektivní informace, aby nebyly omezovány zdroje, odkud mohou čerpat.
   To je v mém pojetí jedna z podmínek.
   Ovšem objektivní informace, toť v dnešní době velmi vzácné zboží.

   Vymazat
  13. ad Janika
   Myslim, ze "demokratické volby" se da rikat tomu, co bylo asi po 200 let v antickém Recku.
   Svobodni obcané, jak bohati tak chudi, kteri zili ctnostne a neslo jim o moc (ta korumpuje), byli vybrani losem, aby vykonavali moc (policii, soud atd,) ne prilis dlouho a ne 2x po sobe.
   My nejsme autonomni obcané, ale pouze heteronomni volici, volime mocichtivé reprezentanty, na které muzeme sice nadavat, ale oni nam nemuseji skladat ucty a nemuzeme je odvolat. (schematicky shrnuto :)
   MaB

   Vymazat
  14. A je otázka, jestli "objektivní informace" vůbec existují.
   V demokratických volbách je toho ale zábavného mnohem více. Kupříkladu s těmi komunisty - v rámci celé ČSR vyhráli, ale drtivou převahu měli na území zemí českých, Moravy a Slezska, zatímco na Slovensku prohráli. Dalo by se tedy říci, že zatímco Češi si komunisty demokraticky zvolili, Slovákům byli naprosto nedemokraticky - proti jejich demokratickému konsensu - vecpání seshora. Tedy, pokud to mám pojmenovat jako princip: demokratičnost odvisí od centralizace v tom smyslu, že čím větší celek, tím nedemokratičtější projevy mívá v pod-celcích.
   (A proto jsem nepřítelem federací ;-) )
   ~cover72, kterého již unavuje vypisovat pokaždé adresu

   Vymazat
  15. MaB, v antickém Řecku byl spíš fašismus, než demokracie. Když zbavíte skupinu obyvatel lidských práv, tak to ničím dalším nezachráníte.

   "Objektivní informace", no právě, co to vůbec je. Ale tohle téma sem nepatří, i když samostatně by bylo jistě zajímavé. Janika

   Vymazat
  16. Janika
   Ja vim, otrokarstvi. Z jednoho socialniho radu do druhého, dokonalejsiho (?), nelze prejit pres noc.
   A ktery systém nema ty "své" otroky ?
   Obdobi, bohuzel prilis kratké, o kterém se zminuji, bylo i pres nedostatky, (ono "zdedené" otrokarstvi aj), demokraticky prikladné, o tom neni pochyb. A bylo to vlastne jeji objevovani, experimentovani s ni.
   Kde a kdy v dejinach existuje perfektne fungujici demokracie ?
   To by bylo ale na samostatnou diskusi s vetsim prostorem pro argumenty...:)
   MaB

   Vymazat
  17. Jen stručně, obojí by bylo na dlouhou debatu.

   "Objektivní informace" v tomto kontextu skutečně neexistují, použila jsem zavádějící výraz.
   Jde spíše o informace z více zdrojů, o svobodné informační zdroje, aby bylo možné je porovnat, zvážit a vyhodnotit si.

   Demokracie: ano, v antickém Řecku to fungovalo hezky, ale musíme odhlédnout od toho, že pojem "svobodní občané" byl z dnešního pohledu redukován na úzkou vrstvu společnosti. To už je dnes nemyslitelné.
   Ale pokud jde jenom o tu proceduru a zásady, ty byly rozhodně inspirativní.

   Vymazat
 16. Duchovní hodnota, no pokud má ten chrám nějakou duchovní hodnotu, tak tu přece těžko můžou narušit 3 přisprostlé Marie :o)

  Mod.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vždyť jsem to napsala do článku, že podle mne to chrámu neškodí.
   Ale Rusové si to evidentně nemyslí, v tom je ten problém.

   Vymazat
  2. Problém je myslím i v tom, a to platilo vždycky v každém ne příliš demokratickém režimu, že pokud chce někdo proti něčemu protestovat razantně nepříjemným způsobem, dostane flastr. U nás k tomu stačilo před 90. rokem, přinést kytky k soše Václava mezi 18. až 26. lednem, nebo se projít s průvodem po Václaváku 21.8., či 28.10.
   Ideální je vyjádřit svůj protest upálením se, s tímhle totalitní režimy moc pracovat neumí:o)
   Děvčata si mohla sednout na schody u chrámu a projevit svůj nesouhlas několikatýdenní hladovkou, určitě by tam nebyly samy, nejpozději do 3 dnů by se tam nastěhovalo nejméně 20 TV štábů, byla by z toho ostuda, ale nakonec by to možná taky bylo posuzováno jako výtržnost, takže opět, prostě upálit:o)

   Mod.

   Vymazat
  3. Ano, podstata je v tom, že režim využil protest k exemplárnímu postihu. Naše zákony takový trest také umožňují, ale v obdobné situaci by se téměř jistě postupovalo mírnějším způsobem, využilo by se např. odklonu a podobně.
   Dobré jsou ty rozbory, viz odkazy níže, přidám je ještě do článku.

   Vymazat
 17. MaB tak tak, Assange si měl vybrat nějakou ambásadu nejen s vnitřním parkovacím prostorem, ale i s přistávací plochou pro vrtulník, který by doletěl až do mezinárodních vod, kde by přistál na palubě E. lodi:o))
  Mimochodem ve zprávách jsem slyšel, že GB má nějaké páky, jak na tu ambasádu vkročit, ale to by mohl být diplomatický skandál:o)

  Mod.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Možná ještě podkopat se pod zemí, to by taky šlo:)
   Skandál z toho nejspíš bude, ale v okurkové sezóně se novinářům nějaký ten skandálek hodí;)

   Vymazat
  2. Okurkova sezona ? Spis sezona palivych paprik !:)
   (Vlada uz je v plné polni a nevi, kam driv skocit. Odvedeni pozornosti ale mozna vita).

   Je jiste snazsi zavrit Pussy nez umlcet Wiki. Obamovi JA radi, aby prestal s "honbou na carodejnice". Bude pry plno dalsich situ-zrcadel, internet se kontrolovat neda...
   MaB

   Vymazat
  3. A já to upřímně schvaluju. Myslím si, že ke svržení diktátorů jako je Putin nebo k upozornění na jejich chyby a potlačování svobody a demokracie, je třeba použít jakýchkoli prostředků. A jestli měl právo někdo uplatnit protest, mělo to být jejich vyvedení z toho místa ze strany přítomného zástupce církve a konec. Víc nic. Všechno ostatní je proPutinovsky špatné.

   Vymazat
  4. To je velmi zajímavý názor. Kdopak ho napsal?

   Hamilbar

   Vymazat
  5. Ano, prosím komentátory, aby se podepisovali nějakým jménem či nickem, abychom je mohli odlišit. Jinak se obtížně odpovídá.

   O nepřiměřenosti uloženého trestu zde snad nikdo nepochybuje, o tom diskuse nebyla; také si myslím že věc měla být řešena jinak, nikoliv trestním procesem a nepodmíněným trestem.
   Ale s tím "použít jakýchkoli prostředků" nesouhlasím. Prostředky boje by měly být přiměřené a také by neměli být - pokud možno - zasaženi civilisté:)
   Také se pozastavuji nad označením V.Putina za diktátora; řekla bych, že to není přiléhavé označení.

   Vymazat
 18. ODKAZY

  Asi nejlepší rozbor celé kauzy:
  http://www.ceskapozice.cz/zahranici/svetove-udalosti/pussy-riot-clovek-hned-byl-pro-zprosteni-obzaloby-jenze-neco-tu-skripe

  Rozbor rozsudku na Paragraphu:
  http://paragraphos.pecina.cz/2012/08/moskevske-deja-vu.html
  (tam je dobře vidět, v čem je hlavní problém, a to účelové a násilné posunutí obsahu produkce ve vztahu ke skutkové podstatě a tomu odpovídající přístup k důkazům; jinak p. Pecina sleduje primárně procesy s českým obžalovanými z verbálních trestných činů, odtud jeho velice kritické přirovnání k českým soudům a soudcům)

  Myslím, že tyto rozbory míří k podstatě věci a v případu začíná být jasno.

  OdpovědětVymazat