středa 7. května 2014

Tři roky nepodmíněně

Městský soud v Praze uložil Romanu Janouškovi za incident, o kterém média vytrvale referují jako o "dopravní nehodě", tříletý nepodmíněný trest odnětí svobody; rozsudek zatím není pravomocný. A my si můžeme zahrát na soudce.

Bude to jednoduché.
Proces je zajímavý z více hledisek, např. diskutabilním předložením odposlechů jako důkazu v závěrečné fázi řízení, bitvou znalců, delší dobou trvání atd. A určitě bude zajímavé, jak s rozsudkem soudu I. stupně naloží odvolací soud. Ale tyto aspekty teď pominu a soustředím se na uložený trest.

Vezmeme za prokázaný skutkový stav, který zjistil soud prvního stupně: Roman Janoušek, patrně intoxikován látkami negativně ovlivňujícími psychiku, srazil autem ženu, která se mu na postavila před kapotu, když zastavil na světelné křižovatce, a snažila se jej tímto způsobem přimět, aby z vozidla vystoupil a řešil předchozí kolizi, během níž poškodil její vůz. Roman Janoušek stojící ženu viděl, navzdory tomu se rozjel a těžce ji zranil.

Ani trestněprávní kvalifikaci popsaného jednání, tak jak ji provedl soud, nebudeme rozporovat: úmyslné těžké ublížení na zdraví. Ostatně původní kvalifikace skutku coby pokusu vraždy byla velmi problematická.

§ 145
Těžké ublížení na zdraví
(1) Kdo jinému úmyslně způsobí těžkou újmu na zdraví, bude potrestán odnětím svobody na tři léta až deset let.
(2) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
a) na dvou nebo více osobách,
b) na těhotné ženě,
c) na dítěti mladším patnácti let,
d) na svědkovi, znalci nebo tlumočníkovi v souvislosti s výkonem jejich povinnosti,
e) na zdravotnickém pracovníkovi při výkonu zdravotnického zaměstnání nebo povolání směřujícího k záchraně života nebo ochraně zdraví, nebo na jiném, který plnil svoji obdobnou povinnost při ochraně života, zdraví nebo majetku vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona,
f) na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání,
g) opětovně nebo poté, co spáchal jiný zvlášť závažný zločin spojený s úmyslným způsobením těžké újmy na zdraví nebo smrti nebo jeho pokus, nebo
h) ze zavrženíhodné pohnutky.
atd.A nyní se podíváme na trestní sazbu, která pachateli za tento skutek hrozí  - tři až deset let - a zároveň se pokusíme zjistit, zda zde existují nějaké polehčující či přitěžující okolnosti.

Polehčující okolnosti nám demonstrativně uvádí ust. § 41 trestního zákoníku

§ 41
Polehčující okolnosti

Soud jako k polehčující okolnosti přihlédne zejména k tomu, že pachatel
a) spáchal trestný čin poprvé a pod vlivem okolností na něm nezávislých,
b) spáchal trestný čin v silném rozrušení, ze soucitu nebo z nedostatku životních zkušeností,
c) spáchal trestný čin pod tlakem závislosti nebo podřízenosti,
d) spáchal trestný čin pod vlivem hrozby nebo nátlaku,
e) spáchal trestný čin pod vlivem tíživých osobních nebo rodinných poměrů, které si sám nezpůsobil,
f) spáchal trestný čin ve věku blízkém věku mladistvých,
g) spáchal trestný čin odvraceje útok nebo jiné nebezpečí, aniž byly zcela splněny podmínky nutné obrany nebo krajní nouze, anebo překročil meze přípustného rizika nebo meze jiné okolnosti vylučující protiprávnost,
h) spáchal trestný čin v právním omylu, kterého se bylo možno vyvarovat,
i) trestným činem způsobil nižší škodu nebo jiný menší škodlivý následek,
j) přičinil se o odstranění škodlivých následků trestného činu nebo dobrovolně nahradil způsobenou škodu,
k) svůj trestný čin sám oznámil úřadům,
l) napomáhal při objasňování své trestné činnosti nebo významně přispěl k objasnění trestného činu spáchaného jiným,
m) přispěl zejména jako spolupracující obviněný k objasňování trestné činnosti spáchané členy organizované skupiny, ve spojení s organizovanou skupinou nebo ve prospěch organizované zločinecké skupiny,
n) trestného činu upřímně litoval, nebo
o) vedl před spácháním trestného činu řádný život.


Které z uvedených okolností se uplatní v případě Romana Janouška?

Co bod a)? Spáchání prvého trestného činu to pro obviněného asi bylo, ale že by byl ovlivněn nějakými neblahými, na něm nezávislými okolnostmi, to nejspíš nikoliv.
Nebo e)? Roman Janoušek byl v době, kdy ke skutku došlo, pod tlakem médií, která detailně rozebírala jeho zveřejněné telefonáty s bývalým pražským primátorem Bémem. Celý národ se bavil jejich přezdívkami "Mazánek" a "Kolibřík"; v takové choulostivé situaci by se jistě nechtěl ocitnout nikdo z nás. Ale: nezpůsobil si tyto tíživé poměry sám? Toť otázka. Kromě toho, je snad to, že někoho pronásledují média, omluvou pro bezohlednou jízdu autem? Takový vztah těžko dovodíme.
O věku blízkém věku mladistvých, nutné obraně, krajní nouzi či právním omylu zde uvažovat nemůžeme.
Ale polehčující okolnost je jistě pod bodem j): v daném případě došlo k plné reparaci; tedy pokud přistoupíme na to, že bolest a zranění lze odškodnit penězi. 
Pokud jde o další okolnosti, Roman Janoušek při vyšetřování nespolupracoval, nedoznal se (doznáním v tomto případě není sdělení "srazil jsem ji, ale neviděl jsem ji, protože stála vedle auta a ne před autem") a o upřímnosti jeho lítosti možná lze mít určité pochybnosti.
A tak kromě náhrady škody zůstává už je jedna polehčující okolnost, a to ta, že před spácháním trestného činu vedl řádný život, což v případě jednoho z tzv. politických podnikatelů, jinak "kmotrů" působí sice absurdně, nicméně přiznat bychom mu to měli.

A co přitěžující okolnosti?

§ 42
Přitěžující okolnosti

Soud jako k přitěžující okolnosti přihlédne zejména k tomu, že pachatel
a) spáchal trestný čin s rozmyslem nebo po předchozím uvážení,
b) spáchal trestný čin ze ziskuchtivosti, z pomsty, z národnostní, rasové, etnické, náboženské, třídní či jiné podobné nenávisti nebo z jiné zvlášť zavrženíhodné pohnutky,
c) spáchal trestný čin surovým nebo trýznivým způsobem, zákeřně, se zvláštní lstí nebo jiným obdobným způsobem,
d) spáchal trestný čin využívaje něčí nouze, tísně, bezbrannosti, závislosti nebo podřízenosti,
e) trestným činem porušil zvláštní povinnost,
f) ke spáchání trestného činu zneužil svého zaměstnání, postavení nebo funkce,
g) spáchal trestný čin vůči osobě podílející se na záchraně života a zdraví nebo na ochraně majetku,
h) spáchal trestný čin ke škodě dítěte, osoby blízké, těhotné, nemocné, zdravotně postižené, vysokého věku nebo nemohoucí,
i) svedl k činu jinak trestnému, provinění nebo trestnému činu jiného, zejména dítě mladší patnácti let, mladistvého nebo osobu ve věku blízkém věku mladistvých,
j) spáchal trestný čin za krizové situace, živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život, veřejný pořádek nebo majetek, anebo na území, na němž je prováděna nebo byla provedena evakuace,
k) trestným činem způsobil vyšší škodu nebo jiný větší škodlivý následek,
l) trestným činem získal vyšší prospěch,
m) spáchal trestný čin ve větším rozsahu, na více věcech nebo více osobách, anebo trestný čin páchal nebo v něm pokračoval po delší dobu,
n) spáchal více trestných činů,
o) spáchal trestný čin jako organizátor, jako člen organizované skupiny nebo člen spolčení, nebo
p) byl již pro trestný čin odsouzen; soud je oprávněn podle povahy předchozího odsouzení nepokládat tuto okolnost za přitěžující, zejména s ohledem na význam chráněného zájmu, který byl činem dotčen, způsob provedení činu a jeho následky, okolnosti, za kterých byl čin spáchán, osobu pachatele, míru jeho zavinění, jeho pohnutku a dobu, která uplynula od posledního odsouzení, a jde-li o pachatele trestného činu, který byl spáchán ve stavu vyvolaném duševní poruchou, anebo o pachatele, který se oddává zneužívání návykové látky a spáchal trestný čin pod jejím vlivem nebo v souvislosti s jejím zneužíváním, také tehdy, započal-li léčení nebo učinil jiná potřebná opatření k jeho zahájení.


Přitěžujících okolností v případě Romana Janouška také nenalézáme mnoho, přesněji ani jednu.
O nějakém předchozím rozmyslu nemůže být ani řeč, a stejně tak bych neuvažovala o zavrženíhodné pohnutce, protože šlo o rozhodování impulsívní, ve vteřině a navíc ve stavu intoxikace a za těchto okolností lze asi těžko pachateli přičíst jinou pohnutku než "jedu někam hlava nehlava, po mě potopa", což je sice velmi nesprávné, ale intenzity "zvlášť zavrženíhodné" nedosahuje. Škoda zde byla sice způsobena těžká (bod k), nicméně ta už je znakem skutkové podstaty, kterou pachateli přičítáme, nemůžeme mu ji proto přičítat podruhé jako přitěžující okolnost.

Jak vidno, vodítek pro určení výše trestu v daném, poměrně širokém, rozpětí soud mnoho k dispozici neměl.
Když pomineme pětiletý zákaz řízení, jaký trest měl Roman Janoušek dostat, aby byl rozsudek spravedlivý?41 komentářů:

 1. Já byl z rozsudku upřímně překvapen - nikoliv kvůli výši trestu, ale kvůli tomu, že vůbec padl. Ve shodě s obecnými zvyklostmi jsem čekal, že vůbec nepadne a případ bude zameten pod stůl:-(
  O výši trestu je myslím zbytečné diskutovat - každému přijde spravedlivé něco jiného.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Sejre:-)
   Tak já jsem si říkala, že k nějakému rozsudku se to snad časem dokodrcá.
   Rozsudek ještě není pravomocný, ale stejně se o něm píše a diskutuje skoro všude; zdá se, že není člověka, který by na to neměl názor.
   Možná kromě mne...? Nějak jsem se ještě nerozhodla, co si o tom myslím.

   Vymazat
 2. Čekal jsem, že to celé skončí podmínkou s ohledem na vážný zdravotní stav obviněného. Takže jsem byl docela překvapen.
  Ale třeba na to ještě dojde.
  Voloďa

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Je možné, že na to ještě dojde, viz např. úvahy zde:
   http://paragraphos.pecina.cz/2014/04/janousek.html

   Vymazat
 3. Ten pán byl za volantem vylitý jako h*vado, tedy pokud se takové výrazy povolují, ujel od (drobné) nehody, kterou způsobil, snažil se ujet osobě, která s ním tu první nehodu chtěla řešit, bál se jakéhosi spiknutí, proto do ní narazil, věděl že ji (s vysokou pravděpodobností) zranil, ujel a nechal ji tam. Představme si, že by ve stejném sledu událostí místo najetí do paní vytáhnul bouchačku a střelil po ní. Já v tom nevidím rozdíl, najet do někoho 2t autem a střelit po něm, to je skoro větší jistota to auto. A jak by se soudilo, kdyby pán střílel, bylo by to čitelnější pro soudce ? Jaký je rozdíl mezi koltem a pořádně nadupaným parním válcem ?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tohle byla kvalifikace v obžalobě - pokus vraždy. A soud na to nešel.
   Je to trochu přehnaná konstrukce, u vraždy musí být úmysl zabít, i když stačí nepřímý. Podobné to bylo v kauze vítkovských žhářů, ale tam byly přece jenom některé aspekty jiné.

   Vymazat
  2. já jsem to nedávno spočítal, že mám za 20 let najeto okolo 600 t. km v ČR, a jestli mám z něčeho obavu u ostatních řidičů, tak je to chlast/drogy, protože snižuje schopnost reakce/bere strach a z agresivních hovad ve velkých kárách, protože mají hmotnostní převahu = poničí oni mně, ne naopak ... takže pro mě skutek pana J splňuje přesně to, co se má na silnici trestat / vylučovat. Tedy doživotní zákaz řízení a potom klidně podmínku za ublížení na zdraví.

   Vymazat
  3. Doživotní zákaz řízení??

   Vymazat
  4. které části věty nebylo rozumět ?

   Vymazat
  5. Syntaxe je v pořádku - nepochopil jsem, jestli je to myšleno vážně nebo jako parodie na diskutéry z emimino.cz.

   Vymazat
  6. když po někom střelíš legálně drženou zbraní a odsoudí tě (dejme to mu jako úmyslné ublížení na zdraví / zabití / vražda), dostaneš taky ten zbrojní průkaz zpátky ?

   Vymazat
  7. Nerozumím tomu *taky*. Pokud to má být komparativ, tak nerelevantní, protože "útok se zbraní" prokázán nebyl. Přesto odpověď (můj výklad, můžu se mýlit): jednou z podmínek pro vydání ZP dle ZoZ je bezúhonnost. Zákon taxativně jmenuje trestné činy a lhůty od jejich uložení/vykonání, které negují bezúhonnost. Pokud nejsi bezúhonný, ZP ti nebude vystaven nebo bude odňat. Žádný institut "vrácení" neexistuje, ale pokud uplyne zákonem stanovená doba, po které jsi zase považován za bezúhonného, můžeš si ZP udělat znovu (tzn. nové posuzování, nové zkoušky). Max. lhůta je tuším 10 let.

   Vymazat
  8. no, prokázán nebyl, ale podle mého pohledu na tento svět to je útok zbraní ... s tím vrácením ZP jsem to tak asi tušil, že se k němu můžeš dostat zpět, po nějakém čase. Obojí - vrácení/znovuzískání ŘP i ZP považuji v případech buď úmyslného použití zbraně/auta, nebo značné nedbalosti (například vysoká opilost) jako špatné (hodnotím současnou praxi).

   Ještě k tomu úmyslu. Ta konstrukce obhajoby: byl ožralý, neviděl, nevěděl, že tam ta paní stojí, tudíž nemohl mít úmysl ji zabít ... pokud si někdo sedne do káry a je přitom na káry tak, že nevidí před auto, tak to samo o sobě bych hodnotil jako pokus o vraždu / obecné ohrožení (nebo jak se to jmenuje).

   Jenom bych chtěl uvést, že jde o můj subjektivní názor, rozumíme si ?

   Vymazat
  9. Že si někdo sedne ožralý do káry, znamená, že je to bezohledné blbé hovado, úmyslně ohrožující ostatní (tedy asi to obecné ohrožení). Nikoliv, že už tam sedá s úmyslem vraždit. Plácat dohromady obecné ohrožení a pokus o vraždu už je hodně mimo mantinely, ve kterých bych se o tom dál chtěl bavit. Jak to hodnotí kdokoliv z nás, je fuk - my ho nesoudíme. Ok, s názorem problém nemám - podle tebe se tedy dopustil pokusu o vraždu a měl by dostat doživotní zákaz řízení. Howgh.

   Vymazat
  10. Panové, zakon pomerne jasne rozlisuje, o jaky zpusob usmrceni (zraneni) jde.
   Podle toho se trest muze pohybovat od nuly po dozivoti.
   To v pripade, pokud se dukazne prokaze, ze vrazda osoby byla promyslena, pripravena a auto slouzilo zamerne jako smrtici nastroj.
   Zda se, ze tak tomu v uvedeném pripade nebylo.
   MaB

   Vymazat
  11. Zvonil telefon, tak jeste doplnuji, ze zde muze anulovat ridicsky prukaz pouze soudce, pri neumyslném zabiti nebo vazném zraneni maximalne na 10 let.
   Pri recidive zabiti je anulace RP na 10 let automaticka, ale soudce muze rozhodnout o zruseni definitivnim.
   Byly i doby, nastesti davno minulé, kdy se opilost za volantem povazovala za polehcujici okolnost.
   MaB

   Vymazat
  12. Bývávalo to tuším i tady - není právě z těch časů úsloví "opilý jak zákon káže"?
   Ono je to přesně naopak - pokud si je někdo vědom svého stavu a uvede se do něj úmyslně, tak je to imho naopak přitěžující okolnost a nelze se divit, že ho má někdo za "úmyslného vraha", i když je to, jak jsme si vysvětlili, nesprávná klasifikace :-).

   Vymazat
  13. pravda je, že svoje "právní názory" formuluji tak snadno ostře, protože nepředpokládám, že by se na ně nějaký soudce ohlížel ... tak jak to cítím, což je podle úsloví, co na srdci, to na jazyku ... a ani to nevnímám jako soupeření právních názorů (na to se 2 semestry práva nemám ambice), snažím se pojmenovat to, co za sebe vnímám jako nebezpečné a že by se to mělo trestat vyyší pálkou ... za mně vyjasněno

   Vymazat
  14. Jak zde "zakon kaze", alkohol v krvi nesmi prekrocit 0,5 g/l, jinak nam ukaze !
   Do 0,8 g/l pokuta 135€ a minus 6 bodu z celkovych 12, vic nez 0,8 g/l odebrani RP na 3 roky, pokuta az 4500€, vezeni az 2 roky, neni-li nehoda. To je dost prisné, ale stale ne pro vsechny odrazujici.

   Rika se "saoul comme un Polonais" .
   Drzitelem svetového rekordu se 13,74 g/l se stal loni Polak (psala o tom Wiedomosci gazeta).
   Do té doby jsem si myslela, ze si Polaci nezaslouzi, aby byli mirou zdejsi opilosti. Ted' nevim.:)
   MaB

   Vymazat
  15. Žádám, aby nebylo zpochybňováno, že si Poláci zaslouží být mírou opilosti kdekoliv v této galaxii. Dále žádám, aby byl vybraný Polák uložen jako etalon opilství v Mezinárodním ústavu pro míry a váhy v Sèvres u Paříže.

   Vymazat
 4. Asi budu zase za kacíře, ale trest považuji za velmi přiměřený (pomineme-li fakt, že ho Janoušek stejně nevykoná celý). Soudce taky mohl být za kinga, vyslechnout si vox populi o pokusu o vraždu parním válcem a dát mu desítku v Alcatrazu.
  Ale nepředjímejme - jestli to Janouškův advokát nevzal a odvolal se, tak si je asi jistý, že hůř by to dopadnout nemělo. Ještě bude překvapení...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tak já všude slyším, že je příliš nízký... z hlediska hrozící trestní sazby asi ano, když vezmu v úvahu, že následek nakonec není tak těžký a došlo k plné reparaci, navíc ta předchozí bezúhonnost... no nevím, snažím se uhodnout, kolik by dostal obyčejný, mediálně nesledovaný člověk...

   Teoreticky to na odvolačce hůř dopadnout může, protože se odvolala i státní zástupkyně, takže trest se může i zpřísnit. K samotnému odvolání obviněného by to zpřísnit nemohli, ale takto ano.

   Vymazat
  2. Tak jsem se unáhlil - Janouškův advokát se ještě neodvolal.
   Když se odvolá jen obviněný, tak už nemůže dostat vyšší trest?

   Vymazat
  3. Janoušek už se odvolal:
   http://jdem.cz/ba3m99

   Ano, když se odvolá jen obviněný a státní zástupce ne, tak platí zákaz reformace in peius - verdikt nemůže být změněn k horšímu. Je to ochrana obžalovaného, aby se nebál odvolat, že mu to třeba ještě přitíží.
   Ale pokud vím, neplatí to ve všech zemích.
   K odvolání státního zástupce může odvolačka změnit rozsudek samozřejmě změnit i k horšímu.

   Vymazat
  4. "Je to ochrana obzalovaného, aby se nebal odvolat"
   Znamena to, ze se obzalovany odvola az po té, kdy s jistotou vi, ze se statni zastupce neodvola ?
   I zde plati, ze v tom pripade neni mozna zmena rozhodnuti k horsimu.
   Pokud se ale v zakonné lhute odvola i statni zastupce, tato "ochrana" pada.
   MaB

   Vymazat
  5. Já bych je tu hru nenechal hrát. Lhůta na rozhodnutí o odvolání 2 hodiny na poradu s klientem, obě strany pak předloží své rozhodnutí v zalepených obálkách :-)))

   Vymazat
  6. Kdyby byla jistota, ze se statni zastupce neodvola a nedojde tudiz k reformatio in peius, odvolaval by se asi kazdy, uz kvuli suspenzivniumu ucinku odvolani.
   Àle neni tomu tak, protoze na odvolani se sice pohlizi jako na pravo, ale velmi prisne se posuzuje, zda to neni "abusus" (zneuziti :).
   To pak muze byt drahé.
   MaB

   Vymazat
  7. Právě proto bych předpokládal, že ta jistota nezvýšení trestu, pokud se odvolá jen obžalovaný, tam nebude. Prostě bych měl jít do toho rizika vždycky - právě kvůli té eliminaci zneužití (průtahy, odvolání jen proto, že prostě můžu...).
   Co je suspenzívní účinek, netuším - já znám jen suspenzor.

   Vymazat
  8. Ucinek odkladaci, vykon rozsudku je pozastaven ("povesen na hrebik" )do vydani dalsiho, tedy na dost dlouho.
   Co je suspenzor zase nevim ja, predpokladam, ze neco podobného jako "le suspenseur". Jdu si to zjistit :))
   MaB

   Vymazat
  9. Nehledej - nevyužiješ :-)

   Vymazat
  10. MaB,
   ne, není to tak, že obžalovaný by se odvolal až v případě, že státní zástupce ne.
   Odvolání každé strany je nezávislé na druhé straně.
   Tj. státní zástupce se buď odvolá, nebo ne - pokud ano, odvolačka může vynést i přísnější rozsudek.
   Obžalovaný se buď odvolá, nebo ne. Pokud ano, a je to jediné odvolání, protože SZ se neodvolá, nemůže se už rozhodnutí I. instance změnit v neprospěch obžalovaného. Pokud se obžalovaný odvolá, ale státní zástupce také, může se s rozsudkem stát cokoliv.

   Myslela jsem, že zrovna ve Francii zákaz reformace in peius neplatí, ale asi jsem si to spletla s jinou zemí.

   Jinak u nás je odvolání časté, odvolání proti rozsudkům I. stupně je zde soudním sportem, a to i v případech předem ztracených. Zde je prostě procento rozsudků, proti nimž jde odvolání, celkem vysoké, účast u jednání odvolacího soudu v civilních i trestních věcech není pro mne ničím výjimečným.

   Gravere,
   v trestních věcech je lhůta pro odvolání osm dní od doručení.
   Ty dvě hodiny by bylo opravdu málo; důležité je také odůvodnění rozhodnutí, to se sice ústně sděluje, ale podrobné je až v písemném vyhotovení rozsudku. Čas na rozmyšlenou je v některých případech třeba.
   Je ale možné odvolat se rovnou po vyhlášení rozsudku, v případě R.Janouška to tak udělala státní zástupkyně - když hned ví, že s tím nesouhlasí, odvolá se do protokolu.


   Ještě k té jistotě, že se SZ neodvolá - ano, taková jistota může nastat, a to v případě, že se SZ práva odvolání ihned po vynesení rozsudku vzdá. Potom obžalovaný ví, že SZ rozsudek bere a že už nebude zpřísněn - přesto není nikde psáno, že se nutně musí odvolat, protože někdy je suspenzívní účinek k ničemu. Např. je uložen trest zákazu řízení, ale obžalovanému byl hned po skutku zadržen řidičský průkaz, takže řídit stejně nemůže. Proto mu může být jedno, jestli rozsudek nabude právní moci dnes, nebo až po rozhodnutí odvolacího soudu.

   Suspenzivní účinek odvolání - viz např. zde:
   http://iuridictum.pecina.cz/w/Odvol%C3%A1n%C3%AD

   Vymazat
  11. Chris, i tady je to naprosto stejné, jak uvadis v 1. odstavci, takze to mi je jasné.
   Jen jsem nechapala, kde bere odvolavajici se odsouzeny tu jistotu, ze se SZ neodvola také (ten neni nucen to oznamit hned po vyneseni rozsudku) a ze se tudiz rozsudek pro neho nezhorsi.
   Tady se odvolava po doruceni rozsudku soudnim vykonavatelem do 1 mesice, cizinci do 2 mesicu.
   Odvolavat se je sport pro zcela nesolventni a pro ty, kteri nemaji co ztratit. Jinak je lepsi poslechnout advokata, kdyz od odvolani odrazuje.
   L' appel abusif et dilatoire se rozhodne nevyplaci.

   A pokud jde o rizeni bez ridicského prukazu ?
   Odhaduje se, ze 300 000 az 2,5 milionu ridicu zde jezdi bez nej, Vsichni pritom jiste vedi, ze je to zakazané.
   MaB

   Vymazat
  12. Ano, vypadá to jako stejný systém.
   On ten, kdo se odvolává, tu jistotu nemá - pokud se jedna ze stran nevyjádří jasně hned po vyhlášení rozsudku, což se někdy stane a někdy ne, tak tu jistotu, zda k odvolání došlo či nikoliv, získají až po uplynutí lhůt pro podání odvolání.
   Potom lze ještě podané odvolání vzít zpět - to může udělat např. obžalovaný, který sice tuší, že mu odvolačka trest asi nezmírní, ale zkusí se odvolat, aby si prodloužil pobyt ve vazbě a nešel hned do výkonu trestu. A před odvolacím jednáním může vzít odvolání zpět - to je tedy využití toho suspenzivního účinku:-)

   Tady se právě ta odvolací praxe dost často kritizuje, resp. upravují se různě procesní řády, aby se to omezovalo - zejména v civilních věcech. Ale tím, že různé instance mají často na právní problémy různé názory, takže není nikdy vyloučeno, že nepříznivý rozsudek odvolačka zvrátí, tak to prostě lidé chtějí zkusit.

   Řízení bez řidičáku - to je jedna věc, ale pokud už je takové řízení zakázáno předchozím rozhodnutím, pak může mít řidič na krku další stíhání pro maření výkonu úředního rozhodnutí.

   Vymazat
  13. Jednoho takového vytecnika tu mame.
   Nekolikrat byl zadrzen i po odsouzeni, protoze nadale ridil bez ridicaku.
   Byl ale v odvolacnim rizeni, sel az ke kasacnimu soudu, prestoze nedoslo k poruseni zakona ani k nedostatkum v soudnim rizeni, prutahy a odklady ziskal nejméne tri roky. Ted' dostal konecne na rok naramek.
   Stat to stalo mnoho (u odvolani musi byt advokat), pro neho bylo ale vse zdarma, tak proc by nesportoval ?
   MaB

   Vymazat
 5. Trest neřeším. V tomto státě není jistota, že v noci bude tma. Vytočil mě jeho řidičák. Každému /no, relativní/, by ho vzali okamžitě.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. On ten postup hned po incidentu nebyl asi standardní ve více ohledech, jak už se o tom psalo.
   Každopádně teď dostal i zákaz řízení a ten mu podle mne nechají v každém případě, takže rozdíl je jen v tom, odkdy mu začne běžet. Kdyby měl zabavený řidičák, tak by se mu ta doba od zabavení započetla do výkonu trestu zákazu činnosti.

   Vymazat
 6. Jemu ho okamžitě vzít nemohlik protože ho neměl u sebe :-)
  Pokud jde o ty kverulace na tento stát, už je to poněkud monotónní. Jsou státy, kde je jistota, že bude tma i ve dne. A člověk si ani nemusí brát dalekohled, aby tam dohlédl...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To ale asi není omluva pro to, aby jinde bylo neustále pološero ;) :D.
   Pimpa

   Vymazat
  2. Někdy je to jen věc přístupu: někdo celý život nadává na šero, jiný jde a rozsvítí si. Ale ona je ta kverulace takovým národním sportem...

   Vymazat
 7. Srovnání s Trpišovským: podmínka a zákaz řízení na 7 let.
  Tím tyhle kauzy končí. Zbytečnosti jako formalizovaná terapie na zvládání agresivity, opakované psychotesty, na pár let zákaz vozit spolujezdce, zvýšení pojistky apod. jsou zřejmě zbytečnou režií. Odsoudit a zapomenout - když to udělá znovu, tak my taky.
  Nebo samospasitelné geni(t)ality typu "doživotní zákaz řízení".

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Lacina: 5 let nepodmíněně a zákaz taky na 7 let. V jeho případě to bylo vyhodnoceno jako útok se zbraní.

   Vymazat