úterý 14. dubna 2015

Antidiskriminační show

Co je a co není nabízením služeb veřejnosti?

Testování pronajímatelů bytů falešnými romskými zájemci o uzavření nájemní smlouvy, organizované úřadem veřejného ochránce práv, vzbudilo plným právem mediální pozornost a vášnivé diskuse. Inspirativní jsou například úvahy v tom směru, že jakákoliv provokace nezákonného jednání státním orgánům v zásadě nepřísluší (tudíž by ji ani neměly organizovat prostřednictvím jiných osob), nebo závěr, že úřad ombudsmana svým postupem romské menšině vyloženě škodí.

Jeden aspekt věci ale v diskusi postrádám.
Určitě už to někde někdo rozebíral, jenomže já nevím kde, žádné fundované výklady k dispozici nemám, proto své úvahy stručně nastíním zde.

Otevřela jsem si totiž antidiskriminační zákon, abych si upřesnila, na které subjekty a na jaké právní vztahy vlastně dopadá. Skutečně nemůže pronajímatel odmítnout zájemce o byt kvůli barvě pleti nebo příslušnosti k určité etnické menšině?

Nuže, ust. § 1 zákona č. 198/2009 Sb., antidiskriminační zákon, zní takto (zvýrazněno mnou):

§ 1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a v návaznosti na Listinu základních práv a svobod a mezinárodní smlouvy, které jsou součástí právního řádu, blíže vymezuje právo na rovné zacházení a zákaz diskriminace ve věcech
a) práva na zaměstnání a přístupu k zaměstnání,
b) přístupu k povolání, podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti,
c) pracovních, služebních poměrů a jiné závislé činnosti, včetně odměňování,
d) členství a činnosti v odborových organizacích, radách zaměstnanců nebo organizacích zaměstnavatelů, včetně výhod, které tyto organizace svým členům poskytují,
e) členství a činnosti v profesních komorách, včetně výhod, které tyto veřejnoprávní korporace svým členům poskytují,
f) sociálního zabezpečení,
g) přiznání a poskytování sociálních výhod,
h) přístupu ke zdravotní péči a jejího poskytování,
i) přístupu ke vzdělání a jeho poskytování,
j) přístupu ke zboží a službám, včetně bydlení, pokud jsou nabízeny veřejnosti nebo při jejich poskytování.
(2) Tento zákon se nevztahuje na právní vztahy související s úpravou podmínek vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí nebo osob bez státní příslušnosti na území České republiky.
(3) Fyzická osoba má právo v právních vztazích, na které se vztahuje tento zákon, na rovné zacházení a na to, aby nebyla diskriminována.


V ust. § 2 se potom dočteme, že právem na rovné zacházení se rozumí právo nebýt diskriminován z důvodů, které stanoví tento zákon.

Neuralgický bod výkladu spatřuji v ust. § 1 odst. 1 písm j) zákona, konkrétně ve slovech "pokud jsou nabízeny veřejnosti".
Nevím totiž, co takovým "nabízením veřejnosti" je a co už nikoliv.
Je evidentní, že pekař, který upeče housky a vyloží je na pult, nabízí tyto housky veřejnosti. Kadeřnický salon, který má nade dveřmi vyvěšenou ceduli "Kadeřnictví" a pod tím uvedené otevírací hodiny, nabízí své služby veřejnosti. Také hotel, který inzeruje ubytování ve volných pokojích, nabízí určitou službu, totiž ubytování, veřejnosti. Stejně tak developer, který postavil bytový dům a nyní jednotlivé byty nabízí k prodeji, činí tuto nabídku vůči veřejnosti.

Ale: není situace, kdy pronajímatel hledá nájemníka, tedy konkrétního kontraktačního partnera pro uzavření nájemní smlouvy, přece jen něco jiného? Skutečně nabízí pronajímatel, který prostřednictvím realitní kanceláře hledá nájemce bytu, svůj byt veřejnosti? Nebo hledá v blíže neurčené veřejnosti konkrétního člověka, s nímž uzavře smlouvu?
Zatímco pekaři je určitě jedno, kdo si jeho housku koupí a sní, pronajímateli naopak nemůže být vůbec jedno, kdo bude jeho byt užívat. Tyto dvě smlouvy (smlouva o koupi housky, smlouva o nájmu bytu) se liší mírou individualizace smluvního partnera. Při pronajímání bytu (pokud to není předmětem podnikatelské činnosti pronajímatele, tento případ zde neuvažuji) je míra požadavků kladených na smluvní protějšek tak vysoká, že už přece nelze hovořit o tom, že to může být jakýkoliv, neindividualizovaný příslušník veřejnosti.
(V jednom článku jsem četla trefné přirovnání k hledání životního partnera: nabízí se snad zájemce o seznámení uveřejněním seznamovací inzerátu veřejnosti? Doufám, že ne.)

Podobně můžeme pouvažovat nad poněkud nešťastným obratem "přístup ke zboží a službám, včetně bydlení". Uzavřením nájemní smlouvy s nájemcem neposkytuje pronajímatel nájemci službu v pravém slova smyslu. Dává mu podle občanského práva možnost užívat svou věc za sjednané nájemné. To není služba, srovnejme si to s ustáleným obratem "nájem a služby poskytované s nájmem bytu". Odlišná situace by opět mohla nastat, pokud by poskytování nájemního bydlení bylo předmětem podnikání pronajímatele nebo pokud by byl pronajímatel veřejnoprávní osobou, ale to není případ nahodilé nájemní smlouvy, kterou uzavírá soukromá osoba.

Věc je poněkud deformována tím, že potenciální pronajímatelé využívají k hledání nájemců bytů zprostředkovatele, většinou realitní kanceláře, tedy podnikatelské subjekty. Ale realitní kancelář postupuje při nabízení bytu k pronájmu na základě určitého zmocnění; pokud byt jeho vlastník nenabízí jako službu veřejnosti ve smyslu antidiskriminačního zákona, nečiní tak ani makléř, kterého k hledání nájemce majitel bytu zmocnil. Realitní makléř dělá to samé co vlastník bytu: hledá vhodného smluvního partnera pro uzavření nájemní smlouvy, tedy smlouvy o užívání věci.


Snad je to slovíčkaření, ale skutečně spatřuji mezi obvyklým nabízením zboží a služeb veřejnosti a hledáním vhodného nájemce bytu jemný, ale z hlediska antidiskriminačního zákona nikoliv nepodstatný rozdíl.

Pokud bychom na tento výklad přistoupili, veřejnoprávní charakter celého sporu by se vytratil, zůstal by jen rozměr soukromoprávní. Záležitost by také vypadla z pravomoci úřadu ombudsmana, protože ta je v tomto případě dána mezemi antidiskriminačního zákona. Sporným by se z analogických důvodů stal i přenos důkazního břemene podle ust. § 133a občanského soudního řádu.

Podle mediálního zpravodajství se věcí již začaly na základě podaných žalob zabývat soudy. Jsem zvědavá na jejich závěry.


86 komentářů:

 1. Věc nemůže vypadnout z působnosti VOP, neboť v něm nikdy nebyla. Úkolem VOP je chránit fysické osoby před veřejnou mocí (státní správou a veřejnoprávní samosprávou), nikoli vstupovat do sporů fysických (a právnických) osob navzájem. VOP v tomto případě extrémně vybočila z mezí svých kompetencí, a to navíc zložinným způsobem najmutím agenta provokatéra, proto je namístě vyvodit vůči ní příslušná opatření pořadem práva trestního.
  Druhou je pak otázka, zda nabídka pronájmu bytu formou zveřejněného inzerátu je nabízením služby veřejnosti. (Zda je či není nájem bytu službou je irelevantní s ohledem na dikci zákona "včetně bydlení".)
  Již samotné slovo "zveřejnění" (od slova veřeje - tedy křídla dveří, původně kostelních) jasně ukazuje, že jde o veřejnost, což jsou ti, kdo si mohou písemnost zveřejněnou (tedy původně vyvěšenou na křídla kostelních dveří) přečíst. Neorientuji se příliš v NOZ, ale hledal bych analogii v úpravě veřejné nabídky (ale jen analogii).
  Věc může být objasněna jedině soudním judikátem, tedy v případě, kdy odmítnutý zájemce o nájemní smlouvu k bytu podá žalobu k soudu (nikoli k VOP) s tvrzením, že byl odmítnut diskriminačně v rozporu s antidiskriminačním zákonem.
  Ta situace se mi samozřejmě vůbec nelíbí, a to z řady důvodů. Nicméně zákonodárce takový zákon vydal (byť ho tehdejší president odmítl podepsat) a je platný a účinný. Změnit zákon zřejmě nebude možné - patří mezi ty zákony, jichž se lze zbavit jedině v rámci války nebo revoluce. Takže je třeba začít hledat cesty k obraně před jeho důsledky pro případ nejméně příznivého výkladu (nejméně příznivého pro majitele nemovitostí), a to je úkol advokátů.
  Milan

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Milane,
   pokud by to celé spadalo pod antidiskriminační zákon, pak to bohužel patří pod ombudsmana; v tomto směru byl upraven rozsah pravomocí úřadu VOP novelou.
   Ačkoliv ta dikce § 1 odst. 5: "Ochránce vykonává působnost ve věcech práva na rovné zacházení a ochrany před diskriminací." - no, nevím, určitě by mohla být preciznější...

   Ke slovnímu spojení "zboží a služby, včetně bydlení" - to připouští, podle mne, dva výklady. Jeden je, že bydlení je pro účely tohoto zákona službou také, bez ohledu na to, čím je skutečně (tak to bere VOP).
   Ale druhý je ten, že zákon se vztahuje na služby, a na bydlení tehdy, pokud jej můžeme pokládat za službu, tedy nejspíš v případě, kdy je nabízena skutečně veřejnosti, např. v rámci podnikatelské činnosti. To je zužující výklad, výklad ve prospěch smluvní volnosti, takže určitě špatný:-)

   Já nevím, výklad přijatý úřadem VOP se mi intuitivně nelíbí, tohle je jen pokus, jak ty výhrady pojmenovat. Třeba zavádějící, to připouštím.
   (Další věc je, že jsem úplně nechala stranou právo EU.)

   Vymazat
  2. Nesouhlasím s Vámi. § 1 odst. 1 zákona o VOP je zcela jednoznačný. Odst. 5 se uplatňuje jen v této rovině, což dosvědčuje i výluka odst. 7 a meze stanovené odst. 9.
   Milan

   Vymazat
  3. Milane,
   preferovala bych, aby Váš výklad byl správný.
   Ale nejsem si jistá, že se prosadí, bohužel.

   Vymazat
  4. Myslim, ze vyklad Milanuv naprosto spravny je.
   Veta, kterou zduraznujes, Chris, "pokud jsou nabizeny verejnosti" ma pokracovani "nebo pri jejich poskytovani" (sluzby vcetne bydleni).
   Najemce sice hledame, jak pises, ale zaroven byt k pronajmu nabizime.
   A to nejen v realitnich kancelarich, ale i na internetu a ve specializovaném tisku.
   S popisem i fotografiemi, podobne jako v katalozich s oblecenim ci kosmetikou.
   MaB

   Vymazat
  5. To si uvědomuji, že je to podobné, ale v článku jsem se pokusila zdůraznit právě to, v čem spatřuji rozdíl od katalogů s kosmetikou.

   Myslím, že tady ta kauza stejně vyšumí, protože sporných momentů je tam více; asi nejspornější je ten, že nikdo nechtěl žádnou smlouvu uzavřít, že to byla jen fabulace. Takže kdoví, jestli se dočkáme v této záležitosti relevantního verdiktu.

   Vymazat
 2. K VOP bych mimo předloženou problematiku podotkl i jiné její úlety zaměřené proti občanům naší země, např. tento:
  http://echo24.cz/a/wHQsQ/sabatova-chce-uprchlikum-prominut-i-padelany-pas-vnitro-je-proti
  Milan

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jen pro doplnění, to testování proběhlo již dříve, je to z éry předchozího ochránce:
   http://www.ochrance.cz/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2015/pripad-testovani-realitnich-kancelari-je-vic-nez-2-roky-stary/

   Ale bezpochyby by úřadu VOP slušelo trošku zdrženlivosti, zejména pokud jde o zasahování do soukromoprávních vztahů.

   Vymazat
 3. Nechat "stranou" pravo EU zrejme nelze, antidiskriminacni zakon pri pronajmu plati i v dalsich statech EU (zde upraveny zak. c. 2008/496).
  Jak se aplikuje (obchazi) ?
  Majitel bytu si od zajemce o pronajem vyzada spis obsahujici nutné formality s tim, ze mu da odpoved' do urcitého terminu.
  Podle jakych kriterii da prednost té ci oné osobe, zalezi na nem.

  Kdo pronajima byt, ma pravo zadat, aby plat uchazece byl minimalne 3x vyssi nez najemné, mel trvaly pracovni pomer, solidarni kauci....
  To dost eliminuje aniz diskriminuje (neni v rozporu s antidiskriminacnim zakonem).
  MaB

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ad EU - vycházím z toho, že zákon by měl podle své vlastní dikce příslušné předpisy zapracovávat a vzhledem k tomu, že jde o směrnice, jsem se nezabývala přímo textem těchto směrnic.

   Tady to proběhlo tak, že k odmítnutí uchazeče došlo už telefonicky, poté, co sdělil jméno a odpověděl na otázku ohledně etnické příslušnosti.
   Jistěže jde selektovat na základě zdánlivě odlišných kritérií, zejm. příjmu uchazeče, stanovit kauce a podobně, ale komentátoři správě upozorňují na to, že pak jde o čiré pokrytectví, protože k odmítnutí dochází, jen pravý důvod nelze sdělit.
   Jenom to podněcuje ke lhaní a přetvářce. Majitel bytu bude předstírat, že je ochoten byt zájemci pronajmout, ačkoliv to není od začátku pravda.
   A k čemu to potom celé je?
   Vskutku užitečná směrnice...

   Vymazat
  2. Majitel nemusi predstirat ochotu, pouze slibi, ze da zadatele do poradniku. (casto po velmi draze zaplacené zkusenosti s neplatici)
   Pokud je jistota, ze bude najem pravidelne placen, zadna diskriminace neni nutna. Alespon ve vetsine priipadu.

   Tomu lhani a pretvarce se stat snazi predejit také tim, ze podepise s majitelem smlouvu.
   Ten bude pronajimat byt socialne slabsim zadatelum za regulovanou cenu a stat mu zaruci pravidelné placeni najmu (do vyse 351€).
   Ne kazdy stat je ale takto "socialni"... :)
   MaB

   Vymazat
 4. MaB: Trvalým pracovním poměrem diskriminujete OSVČ a rentiéry.
  Plat 3x vyšší než nájemné v ČR snadno může znamenat, že diskriminujete víc než polovinu pracující populace a to dokonce i v současné situaci, kdy je tržní nájemné neúměrně nízké vůči tržním cenám nemovitostí. Trojnásobek běžného tržního nájemného za byt 2+1 je víc, než průměrný plat a průměrný plat v ČR nemají 2/3 obyvatel.

  S diskriminovanou menšinou, coby sousedem, mám vlastní zkušenost - na pozdrav zásadně neodpovídali (snažil jsme se nebýt rasista a choval jsem se k nim zp počátku jako k ostatním lidem). Když je ale přestanete zdravit, tak se na vás mračí a mumlají něco o rasistech. Pozoruhodné je, že v 7:30 na sebe v bytě začnou křičet a křičí na sebe až do 22:00, kdy jdou spát. Z hlediska hluku je to o něco lepší, než další soused, který na vánoce dostal elektronické bicí a učil se na ně hrát, ale ten to zase nevydržel celý den, zatímco u diskriminovaných je ječení na sebe zřejmě normální styl komunikace.

  Chis: Díky za obnovení diskusí.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To je omyl, Pefi. Fakt, ze mi to zakon dovoluje, jeste neznamena, ze mne k tomu nuti, nebo ze mi brani premyslet.
   Od OSVC nebudu zadat trvaly pracovni pomer, ale solidarni kauci nebo nic a také mohu, uznam-li za vhodné, prizpusobit najem 1/3 platu najemnika.
   Rovnez vim, ze nesmim spoustu veci vyzadovat (vypis z trestniho rejstriku, z uctu, zdravotni vysvedceni, oddaci list, rozsudek o rozvodu atd, atd)
   Byt tak netaktni, abych vyslovne odmitla pronajem pouze z duvodu uvedenych v antidiskriminacnim zakone, by mne snad ani nenapadlo.
   Ze by slo ale o zakon zbytecny, to se, bohuzel, zatim jeste rici neda.
   MaB

   Vymazat
  2. Pefi,
   tady je skutečně o slušné nájemníky spíše nouze, co tak pozoruji, tak nabídka nájemního bydlení převyšuje poptávku. Třeba v našem regionu není snadné sehnat slušného platícího nájemníka. Četla jsem o tom i zajímavý rozbor, plyne to z toho, že Češi preferují vlastnické bydlení, tudíž pronajímatelé soupeří o poměrně malý počet domácností, které poptávají nájemní bydlení.

   MaB,
   ale v tom je právě to pokrytectví: hledají se zástupné důvody, nedostatečný příjem, absence stálého zaměstnání a podobně, ale přitom je důvodem statisticky špatná zkušenost s určitou menšinou.
   Což se ale nemůže nahlas přiznat.

   Vymazat
  3. Chris, jaképak pokrytectvi ?
   To nejsou "zastupné duvody", ale prave ty podstatné.
   Majitel chce mit jistotu, ze dostane najem a nebude se muset leta soudit, aby se zbavil neplatice.
   Kdyz si bude chtit pronajmout byt Hamad ben Khalifa, urcite nebude nikomu vadit, ze je prislusnik urcité mrensiny.
   V barve pleti to neni, ale v chovani. S nim je ta spatna zkusenost.
   To se priznava cim dal tim hlasiteji. Alespon tady.
   A s rasismem to nemusi mit nic spolecného.
   MaB

   Vymazat
  4. Jenomže tady to JE v barvě pleti, resp. v příslušnosti k etnické menšině. To je právě ten problém.

   Vymazat
 5. Provokatéři placení státem je odporna zrůdnost. Myslím, že se mílovými kroky blizime k extrémně totalitnímu režimu...
  A je to dobrá inspirace např. pro policii-prinuti me placackou zastavit na zákazu zastavení a pak mi dají flastr:-(

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Sejre,
   ombudsman ale nikoho nenutí porušovat antidiskriminační zákon, on jen testuje, zda ho lidé neporušují:-(
   A buď rád, pokud ti policisté budou skuteční a ne nějací vtipálci, které prý musíš znát z televize, aby byla bžunda.

   Jinak je to samozřejmě hrozné, už je řada judikátů z trestního práva v tom smyslu, že za vyprovokované jednání státními orgány nelze pachatele odsoudit. Pokud tedy policejní agenti přímo zosnují trestný čin a pak postaví pachatele, který se takto nachytal, před soud, nemělo by to vyústit v odsuzující rozsudek.
   Ale to je trestněprávní judikatura.

   Tady je ještě ten tragikomický prvek, že testující osoby nechtěly žádnou nájemní smlouvu uzavřít a ani se tím netají, tudíž nevím, čeho se chtějí domáhat u soudu, ale něčeho ano. Bude to vážně zajímavé.

   Vymazat
  2. Sejre, je vidět, že máte mezery v dopravních předpisech. Policajta s plácačkou musíte poslechnout, protože pokyny policisty jsou nadřazené dopravním značkám trvalým i přenosným, svislým i vodorovným, ba i světelné signalizaci.

   Vymazat
  3. Sejra má celkem dobrej nápad: jeden policajt donutí plácačkou zastavit, jinej policajt dá flastr. Formálně je vše zcela v pořádku, nikdo ze zúčastněných orgánů nepochybil. Občan přeci, když s přestupkem nesouhlasí, může jít do správního řízení, tak co byste chtěli.

   Občan tuší, že správní řízení bez advokáta nejspíš neustojí a zaplatit tedy na místě flastr bude levnější, než ztrácet čas a peníze vyvoláním správního řízení.

   Vymazat
  4. Tak včera jsme viděli ukázku jinšího policejního zásahu, proti chodci přecházejícímu na červenou v Pardubicích... vzpomněla jsem si přitom na zdejší diskuse. Jsem zvědavá, jestli se dozvíme, jaké má ta aférka vyústění.

   Vymazat
  5. Karle, se mi to už jednou stalo, ale bez pokuty, jen jsem dostal pojeb za to, ze sem zabocil do zákazu vjezdu, kam mi chvilku předtím cajt naznačil placackou zabocit:-(

   Vymazat
  6. Vidíte. A mohl jste si užít své chvíle hvězdné arogance a říci mu: Schválně jestli víte, proč ta značka pro mne neplatila... A možná skončit na stanici...

   Můj syn před pár dny slušně avšak důrazně vychovával strážníky měšťáky. Přešel na červenou a oni na něj, že to bude za dva tisíce. Tak jim řekl, že to nejde, že mu ještě není 18. A pak říkal, že na nich bylo vidět, že nevědí co mají dělat. Chvíli se radili (viditelně neznali limit blokové pokuty pro děcka 15-18 let) a pak mu "domluvili". To, že policajti neznají takovou docela zásadní věc je docela běžné...

   Vymazat
  7. Jinak k té aférce s psychopatickým policistou a slušně arogantním chlápkem: Situace, kdy kriminálka používá odznak, průkaz nebo zvolání za normální situace by imho měla být výjimkou. A je nesmysl, aby policista mimo službu (nebo mimo úkol v civilu) měl povinnost zakročit při páchání přestupku, možná i přečinu, není-li požádán. Protože od toho je uniformovaná pořádková policie. V podstatě každý policista v autě, které jede 50 km/h a které někdo předjede (tak 5x za minutu na magistrále), by se měl vydat stíhat pachatele... To je nesmysl.

   Osobně jsem jako mladý student zažil zásah kriminálky krátce po revoluci v autobusu. A byl to nesmyslný zpackaný zákrok, kdy se z ničeho nic dva chlapi vrhli na třetího a začali ho tam pacifikovat. Podvědomá reakce byla mu jít pomoci a tak jsem na ně začal řvát ať ho pustí a signalizoval nouzový signál řidiči. Teprve v ten okamžik, kdy řidič zastavil a atmosféra houstla zařvali Policie, provádíme zákrok, jeďte dál a pokračovali ve velmi bolestivém kroucen rukou apod. Člověk jim uvěřil, až když mu nasadili pouta a to si ještě ode mne něco vyslechli - žel nervy tekly. Pak ho pěšky odvedli na stanici. Pokud by byl ozbrojený, nebo měl třeba jen nůž, mohlo být daleko hůře...

   A pokud bych byl méně zbabělý a místo řvaní začal úderem - např. na hlavu - tak jsem mohl mít na triku útok na veřejného činitele možná i se zbraní (klíče apod.).

   Čili méně je mnohdy více.

   Vymazat
 6. Podle důvodové zprávy při přijímání antidiskriminačního zákona musela podle směrnice ČR vytvořit úřad pro řešení této problematiky - převedla to na KVOP. Antidiskriminačního zákon se záměrně neomezuje jen na veřejnoprávní oblast, ani pověřený úřad tedy nemůže. Proto je zákon přijatý k jejímu provedení třeba vykládat v souladu se právem EU, byť je (právě proto že je) zákon nejasný. I směrnice má přímý účinek, nejen nařízení. Na to je myslím judikatura ESD.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Karle,
   ano, směrnice může mít přímý účinek, ale nějak se mi nechce zabývat se tím, zda bylo zrovna tohle dobře implementováno:-(
   Podle mne by bylo nejlépe, kdyby to nebylo implementováno vůbec, resp. kdyby se celá směrnice vypařila.

   Vymazat
  2. Já jsem kdysi byl zapojený do evangelikálního církevního lobbyingu proti této směrnici a hlavně její implementaci, byť se mi již tehdy cukaly ruce, nad některými argumenty konzervativnějších bratrů.

   Poté co jsem si z malé části užil školského prostředí se svými dětmi si to už nemyslím. Jeden silně hyperaktivní, s lehkou poruchou mozku zřejmě v důsledku problémů při porodu - už se skoro vylízal, je v sextě gymnázia, slušně úspěšný - ale potřeboval pomoc kvůli dyslexii, dysgrafii, neurologickým poruchám etc. Druhá se středně závažnou poruchou imunity = docházka 70-50%, série nemocí, přijatá na gympl.

   Jsem v pár svépomocných skupinách a musím říci, že většina lidí kolem na tom byla s přístupem škol podstatně hůř. Učitelé a ředitelé si neuvědomují, že třeba připuštění IVP, nebo asistenta není na jejich svévoli, ani na tom, že prohlásí, že poruchy učení neexistují, protože za nich taky nebyly. A že vzhledem k tomu, že se jedná o rozhodnutí o ústavním právu na vzdělání, tak musí být odůvodněné a přezkoumatelné atd.

   Bohužel ani inspekce není řešením, protože inspektoři jsou na tom s doplňováním vzdělání podobně jako učitelé (spíše hůře) a typický zásah ve škole je ruská ruleta, kde se hledají příčiny, popravují nevinní a povyšují nezúčastnění (zažili jsme na řk církevní škole, kam zřizovatel na základě menší revoluce mezi rodiči poslal inspekci a ta řešila vyplňování třídnice - nakonec odešlo více jak polovina třídy během 2 let - škola měla dobrou pověst a snadno místa doplnila).

   Takže po jednání s řadou úřadů a škol si už dnes v ČR myslím, že směrnice i její provedení je v naší xenofobní společnosti jediný způsob, jak tu xenofobii - násilím - ano násilím - porazit. Jinak to ale nejde.

   Vymazat
  3. Karle,
   rozumím Vašemu argumentu, ale uvažte, že protiromské nálady - a o ty při tom testování šlo - se neporazí směrnicí, dokud bude existovat jejich příčina, kterou je nesoulad mezi životem romské menšiny a většinové společnosti.
   (Tím teď nemířím proti Romům, mají to těžké, osobně bych jim přála návrat ke kočování, které by jim určitě vyhovovalo lépe než umělé přesazení do paneláků. Myslím, že musí být nesmírně obtížné přizpůsobit se společnosti, když tomu mentalita neodpovídá a člověk tíhne k něčemu jinému.)

   Vymazat
 7. Jinak krátký příběh z dětství: Vždycky vzpomenu na rozhlasovou adaptaci Zápotockého Vstanou noví bojovníci o jeho otci, jejíž malý, ale moc zajímavý úryvek mne jako dítě oslovil:

  Jeho tatínek L.Zápotocký, socialista, zakladatel Českoslovanské strany soc.-dem. byl vyhoštěn za trest do domovské obce Zákolany. V katolické konzervativní obci se se socialistou nebavila ani klika od dveří. Dodal si odvahy a zašel do hospody, hospodský ho nechtěl obsloužit. A tak mu musel domluvit místní četník, který mu vysvětlil, že podle živnostenského řádu nemá nárok hosta, co nedělá binec, neobsloužit. A o tom to je.

  Závěr a poslání: O komunistech jsem si jako dítě díky rodičům stále myslel svoje, ale o Rakousku jsem začal být přesvědčen, že to byl docela príma stát...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Karle,
   libertariáni by Vám jistě odpověděli, že to má být věc hostinského, koho si ve svém podniku obslouží, resp. koho tam vůbec pustí, protože to je jeho podnik.
   Já sice nejsem tak striktní, nicméně pokud jde o právní úpravu této otázky, raději bych byla zdrženlivá a držela se při zemi.

   Vymazat
  2. Jenže libertariánská společnost nikdy nebyla a dej Bůh nikdy nebude. Původní společnost, z níž jsme vykročili k demokracii a pák k naší národní svobodě byla konzervativní.

   Když někdo chtěl postavit dráhu, nebo založit dobročinný spolek, musel jít za úřady, např. na místodržitelství, nebo krajské hejtmanství a přesvědčit úředníky, že to co chce dělat je dobré pro společnost i pro něj. A dostal povolení a někdy i veřejnou podporu a mohl stavět c.k. dráhu. Nevyšli jsme ze svobody, ale z poddanského systému zodpovědných pánů a později o trochu méně zodpovědných úředníků. Nechci se tam vracet, ale symbolizuje mi to skutečnost, že pouze rovnováha zájmů jednotlivce a společnosti má šanci. Libertarianismus je individualistické blouznění...

   Vymazat
  3. Karle,
   já považuji libertariánské názory, s nimiž se zde i jinde setkávám, za inspirativní.
   Realizováno do důsledků v praxi by to asi nefungovalo, ale aktuálně chápu tyto názory jako reakci na současnou inklinaci k totalitě svého druhu, ke světu Velkého bratra, k přehnaným byrokratickým tendencím atd. Zkrátka takovou protiváhu toho, co se nyní děje.

   Vymazat
 8. Kazdy své "(anti)discriminacni show", to nase se jmenuje François versus Francesco a bavime se jim jiz od 5.ledna.
  Prvni akreditoval velvyslance, druhy mu odmita dat agrement. Presneji: mlci.
  Duvod ? Vynikajici diplomat, pet let cislo 2 na Ambasade ve Vatikanu, Laurent Stefanini, je pry, zda se, udajne....gay !
  Situace je patova - zadny Frantisek nemuze ustoupit.
  Jednomu to zakazuje antidiskriminacni zakon, druhému lobbies....
  A pry i Kodex Theodosuv z r. 390, podle kterého je nutno "neaktivni" muze stit mecem...
  MaB

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ano, tady se o tom také informovalo (s tím že jde skutečně o gaye, nikoliv jen údajně).
   Myslím, že od Francie to byla čirá provokace.
   Má jistě dost jiných schopných diplomatů, kteří se hodí na post velvyslance ve Vatikánu.

   Vymazat
  2. Je to trochu slozitejsi.
   Velvyslanec byl jmenovan na navrh konference fr. biskupu a na zaklade velmi kladného vyjadreni kurie..
   Jde o svobodného, nanejvys diskretniho, hluboce vericiho a praktikujiciho katolika, 55 let, ktery jiz ve Vatikanu 5 let pusobil, zna perfektne pomery na ambasade a podle samotné kurie se osvedcil jako vysoce kvalitni profesional.
   Papez sam prohlasil: "Jestlize je homosexualni osoba dobré vule a hleda Hospodina, kdo jsem, abych ji soudil ? Musime byt bratry."
   Takze i kdyby gay skutecne byl (on sam to nepotvrzuje ani nevyvraci), proc by melo jit o "cirou provokaci" od Francie ?
   Sami katolici vyzyvaji prezidenta, aby neustoupil a nejmenoval jiného velvyslance.
   MaB

   Vymazat
  3. Neústupné trvání na takových prkotinách podle mne nemá v diplomacii místo.
   To je snad základní poučka, že když se rozhoduje, kam půjde pracovat diplomat-homosexuál, tak ho mají poslat někam do Skandinávie, kde to nevadí, ale nepošlou ho do nábožensky založené země, kde to vadí nebo případně vadit může.
   Trvat na takové provokaci je fakt hloupost. Nechápu, co se tím má získat. Řekla bych, že jsou jiné problémy, které si žádají pozornost.

   Vymazat
  4. Taky se tady píše, jak si Švédko vývozem sluníčkového dobra zničilo vztahy s Izraelem a kompletně s arabským světem.
   Shrnutí např. zde:
   http://www.reflex.cz/clanek/komentare/63202/andrea-holopova-podej-certovi-prst-utrhne-ti-celou-ruku-svedsko-uznalo-palestinu-muslimove-ho-ale-bojkotuji-kvuli-zenam.html

   Podrobný komentář k situaci byl také v Respektu, je to zamčený článek, ale přístupný na platbu SMS:
   http://respekt.ihned.cz/c1-63803910-hranice-moralky

   Vymazat
  5. Ano, tim spis, ze jde pouze o problém katolicko-katolicky, ostatnim je to lhostejné, pokud se tim nebavi.

   Umirneni katolici se citi trapne a povazuji za svou povinnost homofobii nahlas a verejne odsuzovat. Tim samozrejme pozici prezidenta komplikuji, nemuze preci partii s homofoby vzdat.
   Mnozi jsou také presvedceni, ze je na papeze, kterého miluji, vyvijen natlak ze strany konzervativcu, pro které se stal nepohodlnym..
   Pripomina to skutecne tak trochu tu pimprlovou komedii o krali a vose.
   V diplomacii neni nad diskretrnost,
   A propos, jaky je rozdil co do zavaznosti mezi "homofobii" a "romofobii" ?
   MaB

   Vymazat
  6. No vidíte a my evangelikálová zase jednoznačně považujeme homoerotickou praxi za hřích. (Ostatně tedy každý mimomanželský sex.) A běžně se zde z církví za toto vylučuje...

   Vymazat
  7. To ale není problém katolicko-katolický, nýbrž diplomatický problém Francie.
   Trapně se má podle mého názoru cítit ten, koho napadlo takového diplomata nominovat na nevhodný post, když ho určitě mohli poslat do zemí, kde by tento problém nevznikl.

   Za odmítnutím souhlasu nemusí být žádná homofobie. Já netuším, co za tím je, dost možná nechuť přistoupit na tyhle provokace.
   No nevím, zkouším to k něčemu přirovnat. Kdyby sem chtěl nějaký spřátelený stát vyslat jako velvyslance někoho, kdo např. hlasitě kritizuje politiku Izraele, tak by se tady asi taky nesetkal s pochopením.
   Osoba velvyslance má být zvolena s taktem vůči prostředí, v němž bude působit. Si myslím já.

   Vymazat
  8. Přesně. Od toho je udělení agrémentu od přijímajícího státu. A Francie se v diplomacii dopustila horšího faux pas proti diplomatickým zvyklostem: Ono je hrubě neslušné před udělením agrémentu zveřejnit jméno navrženého diplomata. Tohle prostě má probíhat za zavřenými dveřmi.

   Vymazat
  9. MaB,
   takto se o tom informuje zde:
   http://www.denik.cz/ze_sveta/francie-trva-na-vyslani-homosexualniho-velvyslance-do-vatikanu-20150415.html

   To je rétorika: Francie na tom "trvá".
   Myslela jsem, že velvyslanec je osoba, která je hostem v cizí zemi a s laskavým souhlasem hostitele zde zastupuje zájmy své země.
   A ono ne. Francie na této osobě "trvá".
   No, tak trvat může...

   Vymazat
  10. Precetla jsem si odkaz a sla primo ke zdroji, tedy k vyroku mluvciho vlady Stefana le Foll. Ten rika:
   Vatikan oficialne neodmitl, jmenovani L.Stefaniniho "reste la proposition de la France" - tedy doslova: "zustava navrhem Francie"
   Interpretovano novinari - Francie na tom "trva".
   Ano a je to zrejme spravné, protoze i kardinal André Vingt-trois, arcibiskup Parize, ktery spolu s ostatnimi katolickymi hodnostari tuto kandidaturu navrhl, "se bat pour défendre la candidature de LS" (bojuje za jeji obranu).
   Duvodu je vice.
   I v doporuceném clanku se pise "kvuli podezreni, ze je gay"
   L. Stefanini nikdy neudelal coming aut,
   zadna evidence gay neexistuje
   nevyplnuji se dotazniky ani neprovadi vysetrovani tajnymi sluzbami....
   clovek se neodsuzuje predem pouze na zaklade "podezreni".
   (Coz je pro vetsinu lidi v demokratickém velmi dulezita zaruka.)

   Takze menit drive, nez o to Vatikan pozada a navic z duvodu, ze je jmenovana osoba gay, je vylouceno.
   Stat by se tim vystavit nejen zalobe u ESLP, ale navic by nerespektoval své vlastni zakony.

   Ad KarelV - Jmenovani ambasadora je zde od jakziva nejen verejné, ale dokonce slavnostni.
   MaB

   Vymazat
  11. MaB,
   slavnostní to je, ale Karel měl na mysli, že se to musí domluvit předem. To je záměna dvou momentů: jeden z nich je dohoda o vyslané osobě, která má být zákulisní, neveřejná, druhý veřejné oznámení.

   Tady nikdo nikoho neodsoudil, to je omyl. Stát není povinen ten souhlas udělit, pokud vím, je to na jeho uvážení. Jaké odsouzení? Nikdo nikoho neodsoudil předem. To je situaci naprosto neadekvátní rétorika.

   ESLP? To je směšné. Francie může toho člověka přece poslat na odpovídající diplomatický post někam jinam.
   Připadá mi to hloupé i vůči dotyčnému diplomatovi, mohl už pracovat na jiné ambasádě a ne dělat ústřední postavu takové diplomatické přestřelky.

   A tady se tedy šetření provádí: pokud vím (snad to nepletu), diplomaté od určité úrovně musí mít bezpečnostní prověrku, v jejím rámci by měli sdělit citlivé informace, včetně například odlišné sex. orientace, což by mimo jiné mělo sloužit k tomu, že:
   - dotyčný nebude vydíratelný,
   - s informacemi může být pracováno v tom smyslu, že se např. homosexuál nepošle třeba do muslimské země.

   Ať to vaše vláda omlouvá jak chce, je to její selhání. Rozhodně je ostuda se v něčem takovém tři měsíce rochnit, místo aby se to tiše napravilo. Není to pro nikoho přínosné.

   Vymazat
  12. opravuji "coming out", a demokraticky rezim.

   Vlada a prezident nemeli nejmensi duvod neprijmout navrh.
   Predem probihala jednani s kyrii a doslo k dohode, teprve na jejim zaklade ke jmenovani.
   Vlada absolutne nic neomlouva a pouze ceka na oficialni vyjadreni sefa Vatikanu. Ten mohl rychlou odpovedi (i zamitavou) predejit "rochneni".
   Navic to mnohym vyhovuje, muze se psat o dalsim "pokrytectvi" cirkve - papez neco jiného proklamuje a neco jiného dela.
   To je skoda.
   MaB

   Vymazat
  13. Já myslím, že se dělá to, co se proklamuje, resp. v tomto případě je to celkem konzistentní. Deklaroval snad Vatikán něco, co nyní popírá? Nikoliv. Nebo snad někdy proklamoval, že toho velvyslance přijme? Nikoliv.

   Už jsem tady dříve psala, že výrok "kdo jsem já, abych soudil?", kterým v této i jiných věcech někteří argumentují, podléhá dezinterpretacím a někteří lidé z něj mylně vyvozují závěry, které z něj neplynou. Jak vidno, je to tak, tato kauza ta opět ukazuje.
   Asi se s tím budete muset ve Francii smířit. Církev má spoustu času na všechno, nekonečně mnoho času, myslím, že její čas plyne úplně jinak... K žádným rychlým změnám určitě nedojde, tak to je, nemá význam snažit se to přelomit, notabene zvenčí. Je možné jen vzít to na vědomí.

   Vymazat
  14. Nevim, co Vatikan proklamoval nebo neproklamoval, vychazim pouze z toho, co pisi i katolické noviny.

   Pro mne osobne je potesitelné zjisteni, ze katolicka cirkev neni monolitni blok (narozdil od jinych ), ze verici jsou schopni mit vlastni nazor, i kriticky, ktery dovedou obhajit.

   Intrepretace vyroku papeze muze byt ruzna, co vyrknul, uz mu nenalezi.
   Jeho "Musime byt bratry" v souvislosti s homosexualitou, ale povazuji za zcela jednoznacné.
   Bratri by se meli mit radi, mit vzajemné pochopeni a byt si oporou v kazdé situaci..

   Zatimco (cesti ?) evangelici gays z cirkve vylucuji (viz KarelV 16.4. ve 21:47)), zdejsi katolici je mezi sebe s pochopenim prijimaji.
   A to je ohromny pokrok. :)
   MaB

   Vymazat
  15. O tom, že věřící jsou schopni mít vlastní názor, netřeba pochybovat. Jenomže o velvyslanci ani o souhlasu přijímajícího státu nerozhodují nikde občané, nýbrž moc výkonná. To by asi bylo vhodné si ujasnit. Nedělala bych z toho lidskoprávní bramboračku, protože to s tím opravdu nemá co společného. Žádný nárok na udělení souhlasu neexistuje, ničeho takového se nelze domáhat.

   A výrok "musíme být bratry" rozhodně neznamená "musíme udělit souhlas komukoliv, koho si usmyslí nám sem poslat".
   "Být si oporou v každé situaci" zajisté neimplikuje nutnost udělení souhlasu s výkonem funkce velvyslance.

   Kromě toho mi připadá otřesné, že svým nesmyslným trváním na návrhu ničí francouzští představitelé kariéru tohoto nejspíš schopného a slušného diplomata, a dopustí, aby jeho homosexuální orientaci propírala světová média.
   Přitom Vatikán důvod, proč nebyl souhlas udělen, nekomentoval, takže z tohoto lapsu šlo možná někdy na začátku krásně potichu vybruslit.
   Zase jde o nějaký -ismus a ne o člověka.

   Jinak z katolické církve se nevylučuje, tudíž se k tomuto nemůžu vyjádřit, poměry v jiných církvích neznám.

   Vymazat
  16. Chris, nikde jsem nerekla, ze o jmenovani velvyslance rozhoduji obcané, to je nedorozumeni.
   Obcané pouze schvaluji postup vykonné moci a v tom je podstatny rozdil.
   Prezident dostal navrh od nejvyssich predstavitelu cirkve (fr. i vatikanské) a ten prijal.
   Navic sexualni orientace patri do oblasti soukromé a stat do ni nema co mluvit, tim spis, ze to neni vzdy prokazatelné.

   Moje interpretace papezova "musime byt bratry", nema s tou, kterou predkladas Ty, pranic spolecného. Mne vyhovuje to, co pisi nize pro Karla.
   O karieru toho diplomata si starost nedelej, zataval velmi vysokou funkci sefa protoklu republiky a misto, odpovidajici jeho schopnostem, se pro neho vzdy najde.
   Navic mel moznost odstoupit sam, ale to z pochopitelného duvodu udelat nechce. (M. Valls mu to udajne navrhl. Ja jsem u toho ale nebyla :)

   Vatikan duvod zatim neuvedl, vykonna moc také ne (viz oficialni stanovisko), o homosexualite zadna z obou stran nemluvila, proto se trpelive ceka na odpoved'.
   Medialnim spekulacim se zabranit neda, ale reakce "obycejnych" vericich jsou prekvapivé.
   Neco spatného pro neco dobré, veci homosexualu to zde spis prospelo.
   Je to nahoda nebo zamer, ? Ja osobne odpoved' nemam..

   Vymazat
  17. Vtip je v tom, co jsem psal, že se diplomatické návrhy předem nemají zveřejňovat. Protože běžnou formou odmítnutí je to, že druhá strana neodpoví po dobu několika týdnů až měsíců. A Francie i se svým tiskem se zde v diplomacii chová jako buran a barbar. (Podobně ČR v diskusích kolem návrhu jmenovat Klausovou velvyslankyní v SR). Protože mlčení zde znamená nesouhlas a je neslušné protistraně to mlčení komplikovat.

   Adekvátní reakcí by mohlo být třeba delší váhání u jmenování některého fr. ordináře, případně jmenování někoho, kdo nebude příliš v zákrytu s republikánským sekulárním galikanismem a otevře verbálně otázku restitucí za bezpráví od fr. revoluce po sekularizaci majetku církve na přelomu 19. a 20. století. Ale to bych od Františka nečekal...

   Vymazat
  18. Chris, i z katolické cirkve se vylucuje (exkominikuje), napr. v r. 2009
   Dr Rivaldo Mendez, ktery provedl interupci u 9letého devcatka, které cekalo dvojcata po znasilneni otcimem...
   MaB

   Vymazat
  19. Exkomunikace je něco jiného, je to automatický následek určitého konání. Snad to píšu správně, případně mne někdo znalejší doplní.

   Vymazat
  20. Karle,
   máte pravdu, je to buranské, jenomže teď už se stalo, takže vláda zjevně musí nakrmit občany příslušnou propagandou, aby vypadala hezčí než je. Chudák diplomat, nevím, jestli si tohle zasloužil.

   Jmenování velvyslance jako lidskoprávní nárok. Jasně. K soudu s tím. My na tom trváme. Tak dlouho se ve Vatikánu hádám nezasmáli.
   Francie si za to může sama, nemá provokovat.
   Se divím, že nemají její diplomaté nic lepšího na práci.

   MaB,
   občané to ani neschvalují, není o tom žádné referendum, nic.
   Občané si o tom maximálně mohou něco myslet, přičemž jedni nekriticky přijmou to, co jim předloží jejich vláda, a druzí o tom přemýšlejí a utvoří si na to vlastní názor.

   Vymazat
  21. Chris, tak to je dobry vtip, referendum ohledne jmenovani velvyslance do Vatikanu :)
   Obcané se ale vyslovili v pruzkumu verejného mineni (pres 80% dotazanych) proti tomu, aby Francie posilala do vily Bonaparte druhého velvyslance, kdyz uz je jeden v Piazza Farnese, je to pry zbytecné plytvani penezi.
   Neni nad zdravy (obcansky) rozum, politici by ho meli poslouchat casteji, jinak na to zase doplati .
   Mozna, ze ma na situaci ale vinu i tech 2015 lahvi plzenského, které poslali Svaté Stolici Cesi ?
   Ani to se vyloucit neda, nezvyk na alkohol muze mit nepredvidatelné nasledky.:)
   MaB
   *exkomunikace = vyobcovani (vylouceni) z cirkve


   Vymazat
  22. Exkomunikace v případě provedené interrupce nastupuje automaticky a není o ní rozhodováno. Základní info zde:
   http://cs.wikipedia.org/wiki/Exkomunikace
   Dále viz CIC.
   Je nutno rozlišovat mezi automatickým následkem určitého činu a rozhodnutím o trestu za určitý čin.

   Vymazat
  23. A kromě toho to skutečně není vyloučení z církve (z katolické církve nelze vyloučit), jen vyloučení ze svátostného života.
   To je nutné také rozlišovat. Z ŘKC se nevylučuje.

   Vymazat
 9. ad KarelV: Muzete si najit:
  Synode sur la famille: Homosexuels et la morale chrétienne -Qui suis-je pour juger ? (kdo jsem, abych soudil)
  Catéchisme de l" Eglise catholique n° 2358

  "Nezanedbatelny pocet muzu a zen prokazuje tendence homosexualni. Tyto podminky si nevybrali, pro vetsinu z nich predstavuji tezkou zkousku.
  Musi byt prijati "avec respect, compassion et délicatesse".
  Je treba jim umoznit, aby zili obycejny krest'ansky zivot a meli stejné misto v cirkvi jako osoba pokrtena."

  To mozna pomuze lépe chapat jednani zdejsich katoliku.
  Nekteri protestantsti knezi dokonce pary gay-oddavaji,.takze uz nejde o "mimomanzelsky sex".
  Ceskym evangelikum se také mozna rodi jinak sexualne orientované deti.
  Z rodiny je také vylouci ?
  MaB

  OdpovědětVymazat
 10. Chris, z Tvého komentare je videt, ze Ti chybi dulezité informace, o kterych ceské noviny nepisi asi a které bys mela znat, abys nedelala zavery ponekud unahlené.:)

  Predne, L. Stefanini neni "kdokoli", kdyz se mu od papeze dostalo nejvyssi mozné pocty, byl mu udelen rad "L'Ordre Saint-Grégoire-le-Grand"

  Také nebyl prezidentovi doporucen "kymkoli", ale kardinalem Jean-Louis Tauranem, ktery je predseda Conseil pontifical du dialogue interréligieux a byl papezem jmenovan "camberlingue" de l'Eglise, ktery zastupuje papeze po umrti do nastupu nového.

  Jiste ale vis, jak se papez vyjadril o kyrii v la Civitas Cattolica:
  "Alzheimer spirituel"
  "fonctionnarisme"
  "schizophrénie existentielle"
  "carriérisme"
  "opportunisme"
  "pétrification mentale"
  "commérages" (drby)
  a také tam rekl:
  "Spiritualni zasah do osobniho zivota neni mozny"

  Proto se nelze divit, ze se verici znepolojene ptaji, kdo vlastne dnes vladne ve Vatikanu, zda je jeste v letadle pilot.

  A jen na okraj- skandalni reditel banky Vatikan, gay Battista Ricca, byl papezem povysen na prelata a reditele Domu sv. Marty....
  MaB

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Já jsem taky věřící a rozhodně prohlašuji, že mne vůbec netrápí, kdo vládne ve Vatikánu.
   Existuje ovšem dost katolíků, které vláda ve Vatikánu trápí, ale ve smyslu, že tam vládne přílišný liberalismus, takže těm určitě nevadí, že Svatý otec nemíní odsouhlasit Francii každou provokaci.

   Pan Stefanini zjevně není svou vládou diskriminován, když ta jej míní jmenovat do důležitých funkcí, Vatikán se k věci nevyjádřil, takže vše ostatní jsou jenom spekulace.
   Francouzští katolíci si to bezpochyby mohou řešit se svou církví a francouzským ateistům do toho nic není.

   Vymazat
  2. 100% souhlas pokud jde o spekulace.
   A je dobre, ze neni katolik jako katolik a ateistum nelze zakazat, aby meli k Francescovi I. veklé sympatie :)
   MaB

   Vymazat
 11. Je logické, že nás sice katolické dokumenty inspirují, ale nezavazují.

  Český evangelikalismus - nikoli evangelictví, to jsou dva rozdílné pojmy. Evangelickou církví je u nás Českobratrská církev evangelická, výrazně zasažená teologickým liberalismem. Evangelikalismus je proud navazující na pietismus Obnovené Jednoty bratrské hr. Zinzendorfa, kalvínskou reformaci, baptismus, metodismus Wesleyho, kongregacionalismus v angl. koloniích, revivalismus 18. a 19. století v USA, biblický fundamentalismus 20. století a zahrnující hnutí svatosti, letniční a charismatické hnutí a učící, že je třeba opravdu věřit a konat to, co má obecný protestant ve svých vyznáních, že k tomu je potřeba nejprve se setkat na osobní rovině s Bohem, činit pokání a věřit v Bibli jakožto Bohem vdechnuté a inspirované Boží slovo. K evangelikalismu se u nás hlásí část sborů ČCE, Církev bratrská, obnovená Jednota bratrská, metodisté, baptisté, Armáda Spásy, Křesťanské sbory, Křesťanská společenství, Apoštolská církev, Slovo Života, Slezská evangelická církev a.v. a řada samostatných církevních sborů. Cca 50 tisíc věřících.

  Uvnitř evangelikalismu je diskuse o tom, zda homosexualita je vrozená, získaná, nebo zvolená (to druhé a třetí je vždy též, vzpomeňme na proměny lidí v armádě, vězení apod.), ale je vcelku jednota, že sexuální jednání mimo manželskou smlouvu je hřích. Je samozřejmě blbě a občas se stává (viz poslední teologická konference na níž jsem byl), že někdo, kdo udělá comming-out a s věcí bojuje je ostrakizován, a to lidmi o nichž se na mládeži tiše ví, že žijou na hromádce. Je to hřích jako každý jiný. Ale církve má nárok stanovit si interní nároky na morálku členů přísněji, nebo i jinak než má společnost - to je naše výhrada svědomí. Potud i nároky na členství.

  Co se týče uvedeného výroku z katechismu, v podstatě s ním nemám problém. Lidská sexualita je zatížena tím, že žijeme v pokaženém světě řadou problémů a homosexualitu vidíme pouze jako jeden z nich. Křesťanem není ten, kdo je svatý, ale slovy našeho ustanovení Večeře Páně: Ten kdo se hříchu odříká a na našeho Pána spoléhá.

  V ČR neexistuje státem uznaný sňatek homosexuálů, pouze státní registrované partnerství usnadňující život partnerům v některých otázkách. Čili české církve před tento problém postaveny nebyly.

  Co se týče rodiny, tak samozřejmě příklad podobenství o Marnotratném synu a dobrém otci jasně ukazuje, že z rodiny se nevylučuje, ne?

  OdpovědětVymazat
 12. Dekuji za zajimavé pouceni.
  Bude to asi totéz, co zdejsi evangelisté ?
  Videla jsem velmi zajimavé hromadné krtiny dospelych "gitans évangélistes" imerzi jako v Jordanu.
  Kazdé nabozenstvi, kde se verici ridi sami jeho principy a nevnucuji je ostatnim, si zaslouzi respekt.
  Dulezita je tolerance a ohleduplnost.
  MaB

  OdpovědětVymazat
 13. Střechová Evropská evangelikální alinace: http://www.europeanea.org/index.php/about-eea/

  Jinak třeba co se týče otázky křtu, tak v té jsou evangelikálové nejednotní v učení: Obecně se preferuje křest dospělých konvertitů a křest formou ponoření. Ale přístup ke křtu dětí a ke křtu jinou formou je nejednotný. Třeba naše denominace musela kdysi opustit ČCE kvůli křtu dospělých na základě vyznání víry (v jejich očích překřtívání). Ale kdybychom měli jako ČCE tolerantnější zřízení (třeba jako CB), tak by to bylo na svědomí každého věřícího a na svědomí každého kazatele a konflikt v této věci by se nekonal. Obecně křest ponořením přinesli (vedle pacifismu a odmítání státní ingerence do církve) do ranné reformace baptisté a dost si za to vytrpěli ze všech stran - od katolíků, ale i od mainstreamových protestantů.

  U protestantů se vylučuje a má to dvě příčiny: Řada církví odlišuje členství v Církvi jakožto všeobecné katolické a členství v konkrétním sboru. A pak je psáno, že hřešícího bratra má napomenout každý sám za sebe, pak ve dvojici, pak církev, ale když neposlechne ani církve, tak má být jako pohan a publikán (ostrakizovaný člen židovského národa vybírající pro římskou okupační správu daň z hlavy - publium).

  OdpovědětVymazat
 14. Jinak jsem akorát četl o sociálním životě staré Jednoty Bratrské do roku 1457-1620. Navazovala na husitství, ale po vzoru Chelčického se rozešla s násilím, rozešla s většinovou společností (oddělenost svatých). V jednotlivých generacích měla různě přísný přístup ke vzdělanosti, ke kultuře, ale vždy to byla církev velmi přísná, až asketická, s přísnou kázní definující i takové věci, jako obecné požadavky na stravu (žádné hodování, pouze pro sílu), na oblečení (cudné, účelné, může vyjadřovat stav, ale skromě), na přípustné a nepřípustné profese, na povolení světského panování svým členům (zpočátku odmítala šlechtu), tvrdě zakazovala šlechtě zasahovat do církevních věcí, ač se prakticky tomu nevyhnula, na ostatní hleděla skrz prsty, rozešla se s Lutherem, blíž s byla s reformovanými (kalvinisty), a přesto měla neskutečný vliv na české země (Blahoslav, Komenský, Karel st. ze Žerotína), na další vývoj protestantismu (stala se vzorem), na protestantskou misii (poté co se uprchlíci z Čech do Ochranova v Sasku postavili na její řády a tradice a obnovili ji, začala jejich mohutná misie - řemeslníci z Ochranova - mezi indiány v s.-amer. koloniích, na Madagaskaru, na Surinamu, v Grónsku, v Rusku), dokonce je jako svébytnou misijní moravskou církev uznal anglický parlament a umožnil jim jejich dílo mimo angl. církev.

  Celé je to spjato se jménem mladého hraběte Zinzendorfa, který je do Ochranova (Hernhutu v Sasku) pozval.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tak úplně nepozval, spíše se mu vnutili (resp. se právě vracel ze svatební cesty na své panství a oni už na jeho panství byli usazení). Jinak Zinzendorf je jistě zajímavá postava, s moravskou církví ovšem zacházel jako mnozí dnešní manažeři se svými firmami: převedl na ni veškerý svůj majetek a následujících dvacet let na její účet cestoval po světě, utrácel, stavěl a když zemřel, zanechal po sobě dluh ve výši trojnásobku původně vložených peněz. To jen na okraj - jinak ale máte pravdu, moravské misie byly něco úžasného. (Ostatně Cooper pro svého Posledního Mohykána vykradl moravské rukopisy o kultuře Irokézů, Delawarů a Mohykánů). Ale s původní českou jednotou toho moc společného neměli, až na jméno a nějaké povrchní zmínky o Husovi a Komenském. Markéta

   Vymazat
 15. KarleV, z Vasich fundovanych prispevku je opet videt Vas hluboky vztah k nabozenskym a etickym principum, které jiste prisne dodrzujete.
  Neni tedy duvod pochybovat o Vasi intelektualni poctivosti a Vase kritika (ze 17.4. v 16:17) francouzské diplomacie, ktera se, podle Vas, "chova jako buran a barbar", je jiste podlozena.
  Jelikoz si ale pod tak silnymi pojmy predstavuji neco jiného nez zverejneni jména samotnym Vatikanem navrzeného a prezidentem akreditovaného kandidata, nemohu Vam dat za pravdu.
  Domnivam se naopak, ze "diskretnost" neni vzdy na miste. O tom svedci i velice ostré vyroky papeze na adresu kyrie v la Civitas Cattolica (viz vyse).
  Na to, co bylo leta verejnym tajemstvim, drzenym rigoroznim predchudcem "pod poklickou", namiril temperamentni Francesco I. ostré svetlo kritiky.
  To neni podle mne "buranstvi a barbarstvi", protoze transparentnost a nazyvani veci pravymi jmény je nutnou podminkou napravy.

  Souhlasim s Vami, ze Francie nebyla vzdy poslusnou "dcerou" své "matky" cirkve (zminujete galikanismus) a jako nejstarsi nedavala svou obcasnou snahou o nezavislost asi dobry priklad ostatnim "sourozencum"

  Dovoluji si Vas ale opravit, k sekularizaci majetku cirkve nedoslo na prelomu 19. a 20. stoleti, jak uvadite, ale o vice nez 100 let drive, 2.11.1789, kdy se majetek katolické cirkve stava majetkem naroda.
  Barbarstvim se da nazyvat obdobi do podepsani konkordatu v r. 1801.
  Zakonem z 9.12.1905 doslo k separaci cirkve a statu, ke zruseni konkordatu, k zaruceni svobody kultu a neutrality statu, ktery se tak stava republikou laickou.
  Majetek, ktery cirkev nabyla po r. 1905, ji nalezi.
  MaB

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Karel Vážný19. dubna 2015 23:57

   MaB: No intelektuální poctivost... Vycházel jsem z informací a udělování agreementu ze stránek naší diplomacie.A asi jsem se nechal unést ke zbytečně silným slovům.

   Díky za poučení, jak že to vlastně s majetkem ŘKC ve Francii bylo, měl jsem jenom rámcový přehled, kdysi jsem četl knížku o vzniku křesťanských demokracií v Evropě, takže co jsem si pamatoval přibližně bylo odtud.

   Mamka byla trochu historik, tak i odtud.

   Téma církevních restitucí je citlivé u nás a třeba s hodně levicovými tchánovci se o toto tvrdě střetáváme každou druhou návštěvu. A to jsme z církve, která.se restitucí neúčastní, protože vznikla oddělením až po roce 1989 a byla léta zdrženlivá v účasti na Ekumenické řadě církví.

   A mezi kroky Fr. revoluce a revolučního státu a osvíceneckého Josefa II. lze najít jistou analogii - v postátnění církevního majetku, který následně měl odlišný režim vlastnictví - u nás blízký veřejným nadacím, kde stát musel dát přivolení k zcizení, apod. Taky se to řešilo v konkordátech. A už pozemková reforma první republiky chápe církevní půdu na roveň soukromé...

   Vymazat
  2. KarleV, vychazet z informaci stranek diplomacie je krok prvorady.
   Problém je ale v tom, ze jsem pri nejlepsi vuli a snaze nenasla oficialni dukaz o tom, ze by doslo k poruseni tohoto pravidla ze strany vlady.
   (nasla jsem ale spoustu zajimavych informaci "z prvni ruky" (primo z ust té které osoby), nikoli interpretované tiskem, na které odkazuji.)

   Vec se zverejnila teprve po dlouhém mlceni Svaté stolice a byl to kardinal parizsky, kdo o tom mluvil verejne jako prvni.

   Francouzi se tedy zacli zcela prirozene ptat po duvodu odmitnuti, kterym mlceni je. A reakce byly retezové, cemuz se zabranit neda.

   Vlada musela prohlasit na naléhani zvedavych novinaru, ze kandidat zustava, coz je logické.
   Nemuze ho preci stahnout a nahradit jinym, dokud nezna duvod. Ten nikde neuvadi ani Vatikan, ani Francie .

   Je tedy nemistné delat zavery na zaklade pouhych dohadu a spekulaci.
   Verit vsemu, co cteme v novinach a delat z toho unahlené a definitivni zavery by bylo naivni nebo primo hloupé. V kazdém pripade ale neseriozni.
   Zasada, kterou se ridim je:
   Vsecko je jinak, tudiz o vsem je treba pochybovat :)
   MaB

   Vymazat
 16. Mne jenom fascinuje, že když Svatý otec pronese nějaký výrok, který se moderním levicovým intelektuálům hodí do krámu, vynáší ho do nebes, zatímco když udělá něco, co se jim nelíbí, hned za to může někdo jiný, zejména nějaká "lobby".
  To za poctivé nepokládám já.

  Propříště si zde nepřeji žádné zbytečné a neinformované spekulace o vatikánské politice, pokud to neučiním přímo předmětem článku.
  Do toho nikdo nevidí, divím se, jak mají všichni jasno.
  A mne to, co činí ve Vatikánu, rozhodně žíly netrhá. Ať si tam dělají co uznají za vhodné. Protože mám takový dojem, že tam jsou chytřejší než my tady, kteří tak chytře diskutujeme:-i

  A i kdyby něco schvalovalo třeba 105% lidí, to pro mne není žádný argument.
  Můžou si za to jít třeba demonstrovat.

  OdpovědětVymazat
 17. Mila Chris,
  naivita je mi osobne spis sympaticka, ale nic se nesmi prehanet.

  To "nejaké lobby", jehoz jméno je tu Ludivine de la Rochère (ta, co organizovala demonstrace proti zakonu o svatbe gay), se tim vsude chlubi.
  Rika, ze aktivovala vsechny site, aby nominaci zabranila. Nonce apostolique od ni dostal dopis, ze jeji hnuti je zasadne proti L. Stefaninimu.

  "Modernim levicovym intelektualum" , jak pises, (neco jako pan Filip T. ?) se papez asi nezavdeci nicim, ale nechci mluvit za ne.
  Vim jen, ze katolici "radovi", s kterymi se stykam, ho miluji a i ateistum je po lidské strance velmi sympaticky.
  Treba i proto, ze pocet zen v Mezinarodni teologické komisi zvysil ze 2 na 5 a se svym sibalskym usmevem rekl, ze "zeny jsou jako jahody v dortu, je lepsi, kdyz jich je vic".

  Ty "neinformované spekulace" jsem nasla v komentarich Tvych, nemuzes dat odkaz na ty, které mas na mysli ?

  K Francouzum byvas nekdy nespravedliva. Bude to jiste tim, ze je dobre neznas. :)
  Francii se rika "la belle rebelle", ty demonstrace uz k ni jaksi patri.
  Je to dokonce i ustavni pravo.
  Za "sondages d'opinion" (mineni) politici draze plati, takze jim asi k necemu budou.
  Alespon doufam.

  A jen na zaver: Vatican Insider (la Stampa) pise, ze ministr zahranicnich veci Vatikanu Mgr Gallagher je ve funkci teprve 2 mesice a jeste nemel cas prostudovat vsechny spisy, proto to zdrzeni...:
  Dockejme casu a nechme se prekvapit....
  MaB

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. MaB,
   podstata je někde jinde.
   Podstata je v tom, že já nechci diskutovat o nějakém francouzsko-vatikánském diplomatickém problému. A proč ne? Protože mne to nezajímá. Můj příspěvek byl o českém přístupu k řešení určité otázky.
   Hovořit v souvislosti s ŘKC o diskriminaci je nesmysl, protože to je jako hovořit o tom, že sladká bábovka diskriminuje sůl. Prostě mimo, navíc v kontextu složité mezinárodní diplomacie.

   A já tady v poslední době nic jiného nedělám, než vyvracím nesmysly francouzských socialistů. Já jsem ráda, že jsi se svou vládou spokojená, ale my tady jsme prostě jinde. Kdyby nám zdejší vláda předkládala taková řešení problémů jako Vaše, nevydržela by ani půl roku.

   A tohle je blog k psaní a případně komentářům k tématům, která vytyčím já. Má se primárně soustředit na zdejší problémy a zdejší situaci, která je skutečně odlišná.
   Vypla jsem na šest týdnů diskuse, ale nijak to nepomohlo, po pár dnech je to tam, kde to bylo.

   Já klidně uznávám, že jsem naivní, hloupá, nic o ničem nevím, ničemu nerozumím a nemám nadhled, píšu nesmysly a myslím si nesmysly, já to všechno uznávám, ale opravdu nemám čas lovit někde na netu odkazy, abych vyvrátila socialistickou multikulturní a hodnotově naprosto pomýlenou propagandu.
   Protože my už jsme tady socialistickou propagandu hodili do koše, multikulturalismus se tam poroučí právě v této době, pokud tam náhodou ještě není, a pokud jde o hodnoty, já si skutečně nemyslím, že "obě strany mají pravdu". Opravdu ne.
   My tady nejsme všichni Charlie, nemáme dveře otevřené uprchlíkům, feministka je pro většinu národa nadávka a taky máme rádi zbraně. Nebo je alespoň nechceme lidem brát z rukou. A hodně lidí tady má rádo Izrael, hodně lidí má rádo USA a hodně lidí tady má rádo Putina. A já rozumím všem těmto skupinám a jejich důvodům. My jsme fakt úplně jinde.

   Vymazat
  2. Milá Christabel,
   je zajímavé si přečíst Vaše názory, ale baví mě, jak komenty kladné klidně necháte rozvíjet do nekonečna, zatímco komenty nesouhlasné vždy utnete s argumentem, že "o čem se bude diskutovat, určuji já". A přiznám se také, že v době postního zastavení diskusí jsem na Váš blog přestala chodit. Zpětně mi došlo, proč mi přišel tak nanicovatý - chyběly mi komenty MaB. Ty jsou vždy k věci, slušné a velmi mi rozvíjejí obzor. Markéta

   Vymazat
  3. Markéto,
   já to chápu, že diskuse blog obohacují, ale já už od dob Bloguje nemám ráda dlouhé diskuse, a to bez ohledu na to, zda jsou souhlasné či nesouhlasné.
   A musíte pochopit, že já mám v mimovirtuálním životě mnoho povinností a opravdu musím selektovat, čemu se budu věnovat. Blog je koníček a jeho účelem je dělat radost mně.

   A pokud jde o nesouhlasné komentáře: představte si, že to je skutečně tak, že já tady nenechám plivat na hodnoty, k nimž inklinuji, na profesi, kterou vykonávám, a na církev, k níž patřím. S tím se smiřte, to není žádná cenzura, protože to můžete psát kamkoliv jinam, široširý internet je svobodný, blogů nepřeberně.
   Tady to celkem vystihl Misantrop, v části o subjektivitě blogu a o tom, že komentátoři velmi často nechápou své postavení:
   http://www.misantrop.info/trvale-udrzitelna-krava/

   Vymazat
  4. A musím dodat, že píšu blog už opravdu dlouho a myslím, že dokážu rozpoznat, pokud se začne ubírat cestami, které mi nevyhovují. V této otázce mi myslím můžete důvěřovat.
   Není to otázka souhlasných či nesouhlasných komentářů, ale něčeho jiného.

   Vymazat
  5. To je v pořádku. Je to tu vaše, pravidla určujete vy. Ale poslední dvě poznámky: nepřečetla jsme si tu žádné "plivání" na katolickou církev - jen velmi korektně prezentovaná fakta. A za druhé, blogem si samozřejmě vytváříte určitý obraz pro veřejnost. Chováním v diskusích (i zapovídáním diskusí) ten obraz dál modifikujete. Nemůžete se pak divit, že se k tomuto vašemu obrazu diskutující vyjadřují. A že ne všichni se s ním 100% ztotožňují. Přijde mi, že velmi často sklouzáváte do útočného tónu, jakmile si s vámi někdo dovolí nesouhlasit. Markéta.

   Vymazat
  6. Markéto,
   asi jste nečetla starý blog, to byste se nestačila divit, tak bylo plivání, speciálně na církev, na denním pořádku.
   Pravda, bývala jsem k tomu tolerantnější, ale nemohu říci, že se to osvědčilo. Komentátoři pak mají tendenci toho zneužívat, ovládnout diskuse, připadám si pak na svých stránkách jako host, který má tak leda právo napsat občas článek, ale jinak musí strpět, že si s tím komentátoři dělají cokoliv, unáší diskusi kamkoliv atd.
   Já už nemám zapotřebí diskutovat úplně o všem, opravdu ne.
   Je mi líto.

   Vymazat
 18. Markéto,
  Vasich kvalit historicky si velmi cenim jiz delsi dobu, cist Vas je pro mne vzdy opravdovym potesenim.
  A ted' prave vidim, ze jste i vybornou obhajkyni. To mne neprekvapuje, jedno zpravidla souvisi s druhym. :)
  Dekuji !

  Netusila jsem, ze se "show" zmeni v podobné psychodrama.
  I kdyz se vina necitim, nikdy jsem na nikoho "neplivala", bylo by to v naprostém rozporu s virou moji, priznavam, ze mne to mrzi.
  Potreba konfrontovat informace, jit vzdy, kdy je to mozné, az k jejich zdroji, saha do dob studii, tedy predinternetovych a tento zvyk mi zustal.
  Proto se citim byt proti jakékoli propagande nalezite vyzbrojena.
  Pravdu se snazim hledat na stranach obou, malokdy byva cela pouze na jedné

  Mit dve vlasti jako jsou CR a FR a jejich dve kultury povazuji za ohromnou sanci. Kazda ma svou specificitu a obe miluji bezmezne pro to, co predstavuji, (To mi samozrejme nebrani byt k obema "spravedlive kriticka")

  Diskutovat by melo byt mozné s kazdym a s temi, kteri na 100% neprikyvuji obzvlast' :)
  MaB

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. MaB,
   ne, neplivala.
   Ale rozmohly se nám tady nepříjemné zvyky.

   Diskuse se netýkají už článku, ale toho, co určí komentátoři.
   Diskuse se z diskusí mění v intelektuální exhibice. Nejde už o diskusi, ale o komentátory.
   Někteří komentátoři mají také milý zvyk dávat mi najevo, jak jsem pitomá, což mi nevadí, ale pak je na zvážení, proč takový blog psát, proč její číst a proč jej komentovat.
   A také se objevil komentář stálého komentátora podepsaný smyšleným nickem, tedy dvojí identita jednoho komentátora.
   To všechno jsou neblahé tendence, které mají potenciál to tady zlikvidovat.

   Z hlediska internetového světa jistě žádná škoda. Ale z hlediska mého by to tedy určitá škoda byla.

   Vymazat
  2. Chris, nevim, ze by Ti nekdo daval najevo, "jak jsi pitoma".
   Ale vim, kdo napsal ten komentar ze 30.3. u Slepice Dnes.
   Nechci, aby podezreni padlo na nekoho jiného, .komentar:

   "Smile nebo grimasu,? Tipneme si to druhé :-)
   JP
   jsem napsala ja, nick "JP" nebyl smysleny, pouzivam ho ze stejné adresy ve Francii.
   Komentar byl pozdni, od té doby uz byly ctyri nové clanky, tak jsem nepovazovala za nutné omyl opravovat, protoze jsem vedela (od gravera), ze si majitel blogu muze diky e-mailové adrese komentatora snadno zjistit, na té moji je navic i plné jméno, takze Ty vis, o koho jde.

   Povazovala jsem tehdy Tvoji odpoved' Jabe na jeji rozhorceny komentar za arogantni, ( u Tebe vzbuzoval usmev), stejne jako to, ze zena nazyva jiné zeny, které se nechovaji jako ona, slepicemi.
   To nechapu stale.
   MaB

   Vymazat
  3. Používání dvojího nicku v téže diskusi, resp. na témže fóru, je neetické a pokud k němu dojde omylem, má být opraveno ihned, jakmile se zjistí. O to více, pokud jsou takto psány nějaké ťafky a výtky, které se asi nehodí podepsat obvyklým nickem.
   Nelze vůbec spoléhat na to, že někdo ví či vypátrá, o koho jde, každý systém je jiný a zobrazuje něco jiného, já sama autory zjišťuji pouze z podpisů pod komentáři. Navíc jsou zde i další účastníci diskuse, kteří do systému nevidí.

   Více se k tomu nechci vracet.

   Vymazat
  4. Je to nefér a vytka je zaslouzena.
   Stava se mi obcas, ze si spletu oba nicky, zapomenu podepsat nebo podepisi dvakrat, ale uz si to lépe hlidam a vcas opravuji.
   To, co napisi, mi problém podepsat opravdu nedela, Vcetne t'afek a vytek.
   Za skutecne etické bych ale povazovala neschovavat se za zadny nick a podepisovat se plnym jménem. I takovi komentatori tu kdysi byli.
   MaB

   Vymazat
  5. Takže všichni, kdo sem píšou, se vlastně chovají neeticky.
   To jsme potřebovali slyšet.

   Vymazat
  6. "Etické" a "neetické" bych ja osobne pouzivala opatrne, obzvlast' kdyz si predem tyto pojmy neujasnime..
   Jestli se tim rozumi snaha dobre jednat, kdyz je moznost volby, tak pro mne je podepisovani svych nazoru vlastnim jménem reseni nejlepsi,.

   Se zaverem, ze ten, kdo to nedela, se chova neeticky, ale nesouhlasim.
   MaB

   Vymazat
  7. "Etické" zde znamená internetovou etiku, etiku diskusních fór.

   Já si naopak nepřeji, aby se zde vystupovalo pod občanskými jmény, protože je mi jasné, že by sem řada lidí nepsala vůbec. V prvé řadě já, protože si chci chránit soukromí.
   Praxe nicků, tj. fakticky pseudonymů, mi vyhovuje.

   Vymazat
 19. Komentáře mají sloužit celku.

  Většina diskusních blogů z Bloguje, které sloužily k probírání společenských, politických, zkrátka obecných témat, je pryč.
  Skončila Modona, Teo, Kojot píše občas a diskuse už dávno vypnul, Evropanka (ta nebyla na Bloguje) téměř nepíše, Kamio to zabalil už dávno. Na Jiném právu dříve kvalitní diskuse už také nejedou. Teď uvažuje pan Pospíšil, že zruší Duše a hvězdy - jako ne že bych s ním ve všem souhlasila, ale působí na mne jako slušný člověk, a jestli to ruší i on (i když, pravda, má ještě i jiné důvody), tak je to na pováženou. Misantrop se komentátory také neobtěžuje a je mu dobře.
  Možná se všichni odstěhovali na Facebook a diskutují tam, já nevím, je to možné, já tam nejsem.
  Vím vlastně jen o třech bloggerech z Bloguje, kteří zůstali a vedou skutečně diskusní blogy: Janika, Tribun a já.
  A pak osobní blogy a Sejra, který ale nepíše konfliktní témata a také je jediným bloggerem, kam ještě chodím psát občas nějaké komentáře, ráda a bez obav. Jinak si píšu jenom sem.

  Ono najít svůj diskusní blog, kde se dá slušně diskutovat a který jede a reaguje na aktuální události, není zase tak snadné.

  OdpovědětVymazat
 20. Chris, uz jsi uverejnila 3 dalsi clanky, ale vim, ze sem presto nahlédnes.

  Bude Te proto mozna zajimat, ze se diplomat Stefanini vratil z navstevy Vatikanu na pozvani papeze Francesca I.
  Poprvé promluvil a rekl, ze setkani bylo velmi pratelské a ze mu Saint Père , ktery ho dobre zna, vyjadril "respekt a sympatie", o odmitnuti kandidatury spolu nehovorili.

  Dnesni prohlaseni kancelare prezidenta:
  Jestlize bude kandidatura LS odmitnuta, zustane post ambasadora ve Vatikanu vakantni.
  To si preje, jak jsem psala, i 80% dotazanych.
  Takze "vox populi" nekdy vyslysen byva...:)

  Nepochybuji, ze jsi velmi dobre pochopila, ze mi neslo o "francouzsko-vatikansky problém", to by bylo skutecne nezajimavé.
  Uvedla jsem ho jen jako dalsi priklad toho, ze diskriminace se netyka pouze Romu, ale jde o ni vzdy, kdyz clovek neni posuzovan podle toho, co dela, ale co je.
  Viz muj prvni komentar z 16.4. ve 13:32
  Ze se rozvinula diskuse, je normalni.

  Vetsina toho, co pises 20.4. v 19:19 - posledni odstavec, se da velmi dobre aplikovat i na Francouze, takze Tvoje "My jsme fakt uplne jinde", tak docela neplati. Coz je moc dobre :)
  MaB

  OdpovědětVymazat