středa 8. března 2017

V šestnácti dospělým

S odstupem několika týdnů se chci zastavit u rozhodnutí Okresního soudu v Prostějově, kterým byl šestnáctiletý aktivista Jakub Čech uznán plně svéprávným.

Už jsem zde zmiňovala, že agendě posuzování svéprávnosti se věnuji; setkávám se však s rozhodováním o omezení svéprávnosti. S klientem, který by žádal předčasné přiznání plné svéprávnosti, jsem ještě nepracovala.
Toto tzv. zplnoletnění bylo umožněno již před nabytím účinnosti nového občanského zákoníku, kdy bylo ale určeno pro mladé lidi, kteří chtěli uzavřít sňatek před osmnáctým rokem věku. Nový občanský zákoník přinesl poměrně široce medializovanou změnu, a to možnost přiznat svéprávnost i v jiných případech; zákon mířil zejména na velmi mladé podnikatele, kteří začínají budovat podnik ještě ze školních lavic, a přitom se museli při všech jednáních, která toto podnikání vyžadovalo, nechat zastupovat rodiči.

§ 37
Přiznání svéprávnosti
(1) Navrhne-li nezletilý, který není plně svéprávný, aby mu soud přiznal svéprávnost, soud návrhu vyhoví, pokud nezletilý dosáhl věku šestnácti let, pokud je osvědčena jeho schopnost sám se živit a obstarat si své záležitosti a pokud s návrhem souhlasí zákonný zástupce nezletilého. V ostatních případech soud vyhoví návrhu, je-li to z vážných důvodů v zájmu nezletilého.

(...)

Nuže, text zákona je jasný.
Co mi ale jasné není, je okolnost, jak mohla být podle tohoto ustanovení přiznána svéprávnost aktivistovi Čechovi. Jakým způsobem byly v jeho případě naplněny podmínky pro využití tohoto institutu? Jak osvědčil svou schopnost sám se živit? Podle veřejně dostupných informací je studentem střední školy. Nevěnuje se žádnému oboru, který by mu generoval obživu nebo jen možnost obživy. Jediné, čím se zviditelnil, je dopisování s úřady, žádosti o informace, boj proti "diskriminaci" a střety s radnicí jeho města, které zahrnovaly i udávání úředníků.

Tak kde je jeho schopnost obživy? To osvědčil soudu, že může jít pracovat k lopatě? Nebo dělat pokladního do supermarketu? Jak soud dospěl k názoru, že podmínky, které občanský zákoník stanoví pro dřívější přiznání svéprávnosti, jsou naplněny? A jak své rozhodnutí odůvodnil? Není mi to z odborného hlediska vůbec zřejmé. A nejsem si jistá, že to chci vědět.

Ale něco mne přece jen napadlo. Možná soud vycházel z toho, že tento hoch by se velmi snadno uchytil v nějaké neziskovce, nejlépe vládou štědře financované nevládní organizaci. Nepochybuji, že už na něj čekají.

67 komentářů:

 1. Pravděpodobně nemáte v oblibě tzv. „právní aktivisty“, alespoň jak vyplývá z Vašeho poněkud sarkasticky formulovaného článku anebo se mýlím?

  Z mého pohledu je trochu zarážejícím, že Jakub Čech již v takto mladém věku projevuje zájem o Vámi snad pejorativně naznačené aktivity – konkrétně mám na mysli ono údajné „udávání úředníků“ – které snad lze obecněji pojmenovat „bojem proti korupci v oblasti veřejné správy“, což samo o sobě bezpochyby nezasluhuje a priori „odsouzení“.

  Musím však zcela korektně přiznat, že o aktivitách výše jmenovaného nemám víceméně žádné bližší povědomí.

  Jan K.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nevím, co je to právní aktivista.
   Ale řekla bych, že jsou různé způsoby jak se starat o věci veřejné a společné. Třeba jít zamést chodník před domem:-)
   Nechci to rovnou odsuzovat. Řekněme, že tento druh aktivismu, který předvádí Jakub Čech, nepodporuji.

   A jsem člověk praxe. Představuji si, že mi přijde klient, že chce v 16 letech zplnoletnit. Mrknu do zákona na podmínky: věková podmínka je splněna, souhlas zákonného zástupce máme - ale co ta podmínka schopnosti sám se živit? První, s čím na mne soudce vyjede, je to, abych tvrdila a prokázala splnění této podmínky.

   A to jsem ještě nezkoumala vázanost tohoto zplnoletnění na vyživovací povinnost rodičů k dítěti. Ta se odvíjí také od schopnosti sám se živit. Takže to už vůči němu nemají rodiče vyživovací povinnost? A je takové rozhodnutí v zájmu nezletilého?

   Vymazat
  2. Ano, je lepší používat newspeak - tím se zakryje podstata věci.
   Josef K.

   Vymazat
  3. A v čem je ten newspeak v tomto případě?

   Vymazat
  4. ono údajné „udávání úředníků“ – které snad lze obecněji pojmenovat „bojem proti korupci v oblasti veřejné správy“
   Josef K.

   Vymazat
  5. Aha, děkuji za vysvětlení, já jsem nevěděla, kam tím míříte.

   Toto téma jsme rozebírali zde:
   http://panirtenka.blogspot.cz/2016/10/hlasit-se-to-musi.html

   A to navazovalo na článek, který o kauze uveřejnil D-Fens. Je to zajímavé téma, a aktuální.

   Vymazat
  6. "V ostatních případech soud vyhoví návrhu, je-li to z vážných důvodů v zájmu nezletilého."

   Vážným důvodem je i to, že je schopen prokázat, že úřady opakovaně měly tendenci poškozovat jeho práva s poukazem na jeho nezletilost a obrana proti úřednímu šimlovi z pozice zletilého je o trošku snazší.

   Já se zplnoletněním souhlasím, protože nejde o věk fyzický, ale věk mentální. Když může být automaticky dosažením 18 let "zplnoletněn" kdejaký polointeligent, tak není důvod, proč klukovi nevyhovět.

   Samostatně se není schopna uživit spousta studentů vysokých škol, má to snad být důvod, proč je nepovažovat za způsobilé k úředním úkonům?

   Může vůbec neplnoletý občan mít datovou schránku ?

   Vymazat
  7. Pefi,
   to "v ostatních případech" bych řekla, že míří na případy zletilosti pro případ uzavření manželství.

   Já si tedy vůbec nejsem jistá, že zde soud postupoval v zájmu nezletilého. Ten chlapec svým nadšeným svatým tažením může způsobit pěknou neplechu, může někoho osobně poškodit. Co až to tak ten někdo nenechá a bude po něm chtít náhradu škody?

   Také nevím, jestli ho úřady opakovaně poškozovaly. Vím, že mu s poukazem na nezletilost odepřely právo na informace, to potom vyhrál. Možná byly i jiné případy, kdy byl poškozen, ale přiznám se, že to tak detailně nesleduji.

   Mentální věk: když myslíte... já ho neznám. Hraní si na dospělého ale ještě není známka vyspělosti.

   Student vysoké školy má z podstaty věci minimálně maturitu, nikoliv základní vzdělání. Takže může nastoupit do zaměstnání, kde je požadavkem maturita.

   Vymazat
  8. K té datové schránce

   Ze zákona č. 300/2008 Sb.:
   3/1 Datovou schránku fyzické osoby zřídí ministerstvo bezplatně na žádost fyzické osobě, která je plně způsobilá k právním úkonům, do 3 pracovních dnů ode dne podání žádosti.

   ... takže teď už si ji může zřídit.

   Vymazat
  9. Mentální věk částečně podchycuje IQ, přičemž IQ=100 znamená 100%. Proto ten, kdo má IQ=120, je mentálně jakoby o 20 procent vyspělejší a tedy někdo s IQ=120 ve věku 16 let je zhruba na úrovni 19 letého člověka s IQ=100.

   Vymazat
  10. Pefi,
   já to přesně nevím, ale podle mne ta rovnice není takto jednoduchá, jak píšete.
   Že by dvacet bodů IQ odpovídalo tříletému věkovému rozdílu v tomto věku, to se mi moc nezdá. I když možné to je, já se v tom moc dobře neorientuji.

   Vymazat
  11. Hlavně IQ zrovna moc o mentální vyspělosti nevypovídá. Spíš vypovídá o tom, jak umíte řešit určitý typ příkladů :).

   Ivana

   Vymazat
  12. Původní záměr při vyčíslování IQ bylo charakterizovat mentální vyspělost. U většiny lidí, pro hodnoty v okolí normálního IQ platí a v rámci daného kulturně-společenského kontextu platí, že vazba mezi IQ a celkovou mentální vysplělostí je velmi dobrá.

   Ne náhodou se pro netotalitní státy dá najít velmi dobrá vazba mezi rozložením IQ v populaci dané země a HDP - viz tzv. "smart fraction theory".

   Vymazat
  13. Jak může, Pefi, IQ charakterizovat mentální vyspělost? IQ je relativní hodnota a má vypovídací schopnost právě jen se znalostí konkrétního věku dotyčného. Např. 70-ti letý člověk s IQ 135 bude mít nižší inteligenční schopnosti než člověk s tímtéž IQ, kterému je 25 let. Pokud vím, tak hodnota IQ se odvozuje od Gaussovy křivky rozložení inteligenčních schopností v populaci vždy stejně starých jedinců (průměr nebo medián - teď nevím, by měl být roven 100). IQ zkrátka pouze porovnává úroveň inteligenčních schopností jedince vzhledem k průměru v dané věkové skupině.

   Ivana

   Vymazat
  14. Ivano, sama jste napsala, že "IQ je relativní hodnota a má vypovídací schopnost právě jen se znalostí konkrétního věku dotyčného."

   Takže za předpokladu, že v mládí mentální vyspělost roste, tak platí 16 letý s vyšším IQ na tom bude mentálně podobně jako 18 letý s nižším IQ.

   Líbit se vám to nemusí, ale sestavení IQ testů bylo původně (cca začátek 20 století) zamýšleno právě na charakterizování mentální vyspělosti.

   Tahat do problematiky uplnoletnění 16 letého kluka příklad starého člověka, kterému mysl již postupně přestává jet na plný výkon, není validním argumentem.

   Vymazat
  15. K IQ vs mentální vyspělost viz např.: https://www.britannica.com/science/IQ

   Vymazat
  16. Několik poznámek:

   1. Dospělý je každý člověk, který může mít vlastní děti. Tím není řečeno, že kdo děti mít nemůže, dospělý není, ale první tvrzení bez výjimek platí. Je to biologická kategorie, ničím nezpochybnitelná, uznávaná po celém světě, ve všech právních řádech.

   2. Není žádného důvodu bránit emancipaci. V zákoně je pouze pojistka, aby nebyl emancipován člověk, který zjevně svéprávný není. Opak je nepřípustný státní dirigismus.

   3. IQ skutečně vyjadřuje mentální věk. Ale rozumové schopnosti rostou jen do určitého věku (maximálně do 25), pak už rostou jen zkušenosti. Proto je mentální věk od 25 fixní, neboli IQ se až do senilní demence nemění.

   Vymazat
  17. Pane Petersi,
   termín "dospělý" jsem užila čistě pro účely nadpisu, nějak články nazvat musím, což je občas otravné:-) Užití tohoto termínu je v tomto případě literární; jinak nespojuji zplnoletnění s dospělostí.

   Ad 2
   Tak to bych byla opatrná.
   Proč tedy tu hranici zletilosti máme? S takovou ji můžeme rovnou zrušit nebo posunout níže.
   Uvažte, že omezení svéprávnosti tradičně nemá být výrazem snahy člověku škodit, ale naopak jej chránit (byť se to někdy zvrhává, a proto přibývají zákonné pojistky...).

   Vymazat
  18. Já si myslím, že když jsme profesionálové, tak máme termíny používat správně. Zde se jasně nabízí: „emancipace“, „svéprávnost“ etc.

   Zletilost je od 18 a nelze ji změnit. Nedávno jsem narazil na diplomovou práci, která to nekompromisně kritisuje. Dosti mne překvapilo a musí to ještě zpracovat. To však nic nemění na tom, že jsem to byl já, kdo Eliáše umluvil, aby zletilost byla fixně od 18. (Ještě jsem ho přemluvil na svěřenské fondy, ale v dalších věcech jsem už v NOZ neuspěl.)

   Zletilost máme jako vyvratitelnou právní domněnku plné svéprávnosti. To podle mne bohatě stačí.

   Vymazat
  19. Jenomže já si nemůžu pomoct a tady to nevedu jako čistě profesionální. To bych musela psát dva blogy a oddělovat to, jenže na to nemám kapacitu, tak se to míchá. A vypadá to, jak to vypadá...
   Je fakt, že u toho termínu jsem váhala, ale nevěnovala jsem nadpisu příliš pozornosti a odmávla jsem, co mi přišlo na mysl.

   Že jsem tak zvědavá, on to chtěl prof. Eliáš s tou zletilostí jinak? Předtím byla také od 18; já jsem vůbec nezaznamenala, že by se o této otázce vedla nějaká polemika.

   Vymazat
  20. Jistě, ale když jste profesionálka, tak byste měla používat správné termíny.

   Eliáš chtěl původně převzít OZ 1964, tedy možnost hýbat se zletilostí dolů až na 16 let.

   Vymazat
  21. Budu se snažit. Ale neslibuju:-)

   Vymazat
 2. Nejlepší je v článku rovnou naznačit, kdo je padouch a kdo hrdina. Nálepkování je nejlepší možné vyjádření v článku.

  Já si vygooglil, jak Jakub Čech doložil schopnost sám se živit do pěti sekund. Zřejmě je to tím, že nejsem zaujatý jako autorka článku, a umím si informaci najít. Možná měl ale článek za cíl ukázat hanlivě Jakuba Čecha - a chybějící informace o tom, jak prokázal schopnost se sám živit byla jen záminka k možnosti nakydat na něho špínu.

  A to pěkně prosím mi je Jakub Čech zcela ukradený.

  Jinak nalezeno za 5 sekund: „Jakub Čech předložil různé dokumenty, mimo jiné přehled příjmů z brigád, honorářů za příspěvky do dvou médií, a prohlášení Nadačního fondu proti korupci o možné budoucí spolupráci.“

  Číňan

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Studentskými brigádami se na střední škole těžko někdo uživí.
   A prohlášení Nadačního fondu proti korupci o možné budoucí spolupráci:-) To skoro vypadá, že jsem si to před sepsáním článku vygooglila taky.

   Jenomže pan Čech je mj. bojovníkem proti diskriminaci. V zájmu rovnosti se takhle může nechat zplnoletnit úplně každý.

   Vymazat
  2. studentskymi brigadami som sa na strednej bez problemov uzivil v rokoch 90-94. ono netreba si pod studentskou brigadou za prve predstavovat len doplnanie tovaru do regalov alebo zametanie. a za druhe pokial student nema prehnane naroky tak nepotrebuje "vydelat alespon dvacet". dnes su moznosti na studentsku brigadu popri strednej daleko lepsie a lepsie platene ako vtedy.

   Vymazat
  3. Hm, to by bylo zajímavé: kombinace denního studia na střední škole a takového zaměstnání, aby se student opravdu uživil, by zřejmě časově vylučovala aktivistickou činnost. Takže by nakonec popřela účel, proč si mladý muž žádal o to zplnoletnění.

   Vymazat
 3. Možná by bylo dobré podepisovat všechny příspěvky od jednoho autora stejným nickem. Já dost špatně nesu, když zde někdo vystupuje pod dvěma nicky.

  OdpovědětVymazat
 4. Taky jsem si to myslel.
  Předpokládám, že jen osoby dotčené jeho jednáním co by "zletilého" mohou zplnoletnění zpochybnit. Řekl bych, že vůči němu by se zájemci našli. Karma is bitch :-)
  Nedávno twitterem proběhlo, že na stáži u Zelené Khmerky Kolínské hledal v rejstříku firmy, které nedodaly uzávěrku a práskal, a práskal...
  Dopručuju k povšimnutí zase ten stejný vzor spolupráce neziskovek (ČvT v první řadě) a médií (Economia v první řadě), kteří ho spojenými silami tlačí do veřejného prostoru jako vzor a hrdinu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Já myslím, že to nemůže zpochybnit nikdo, je to pravomocné rozhodnutí o osobním stavu. Tedy předpokládám, že to pravomocné je, i když jistě to nevím, novináři často píšou o rozhodnutích jako o hotové věci, i když je možné ještě podat odvolání.

   Ale to s tou stáží u R.Kolínské a její náplní, to je určitě nějaká fáma? To nemůže být pravda.

   Vymazat
 5. Sice mne trochu překvapuje, že opravdu nevíte či jen předstíráte neznalost celospolečensky vžitého termínu „právní aktivista“, kterýmžto je „osoba angažující se v různých oblastech práva“, např. jako „zplnoletnělý“ Jakub Čech, ale zároveň postrádající vysokoškolské právní vzdělání.

  Rovněž Vámi poněkud nevhodně zvolený příklad působí – alespoň na mne – vskutku demagogicky, neboť „způsoby jak se starat o věci veřejné a společné“ mohou být z povahy dané věci velmi rozličné, což ještě neznamená, že nezasluhují respekt, zvláště nemá-li ať již oprávněný kritik či kdokoliv jiný nota bene k dispozici relevantní informace.

  Ostatně nazíráte-li na Vámi prezentovanou problematiku toliko optikou praxe, pak si jistě plně uvědomujete, že bez znalosti veškerých pro tuto causu rozhodných informací lze stěží presumovat „úspěch“.

  Jan K.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jene,
   ale on není právní aktivista. On je aktivista.
   To, že při své činnosti postupuje podle nějakých zákonů, z něj přece nedělá právního aktivistu.

   Chtěla jsem říci, že starost o veřejné blaho se může projevovat různými způsoby. Můžete jít a něco prospěšného udělat, jenže to je potíž, stojí to námahu, kolikrát to nikdo neocení a třeba se ani neví, kdo to udělal. Nebo můžete z domova buzerovat ty, kdo něco dělají, ověřovat, oznamovat přešlapy, šmejdit a hledat, kdo udělal chybu. A to vše medializovat.

   Vymazat
  2. Jene K., přečtěte si předchozí článek a diskusi na toto téma. Tam bylo dost věcí objasněno.
   A s tou korupcí - pokud jste se s ní setkal, udejte to.
   Ten aktivistický pubertální udavač se s žádnou korupcí nesetkal. On jenom prudí.
   Milan

   Vymazat
  3. To je fakt.
   S korupcí se setkávají typicky třeba podnikatelé, kteří chtějí např. něco stavět či dodávat pro obec a je jim naznačeno, že buď dají nebo mohou na zakázku zapomenout.
   (Na tohle nejspíš doplatila Ivana Salačová z kauzy Rath.)
   Ti jsou často v obtížné situaci, potřebují práci pro zaměstnance, vidí, jak zakázky dostává jen ten, kdo maže atd.

   Vymazat
  4. "... pokud jste se s ní setkal, udejte to ..."

   Korupce, pokud nejste účastníkem, může být pouze velmi dobře tušená.

   Lze to ukázat na příkladu vydávání protekčních registračních značek: Protekční značky nadprůměrně často měla nadprůměrně drahá auta. Ze statistického hlediska lze provést exaktní důkaz, že protekční značky nejsou přidělovány na auta náhodně, ale je v tom nějaký systém. Z právního hlediska to však nebylo nic, co by šlo reálně "udat".

   Podobných situací, kde o nějaké formě korupce není příliš pochyb, je celkem dost, ale málokdy jsou pachatelé tak hloupí, aby se důkazy válely na ulici (aby se k nim dostal někdo, kdo není účastníkem).

   Vymazat
  5. ad Christabel 9. března 2017 10:36

   V tomto ohledu s Vámi souhlasím, jelikož disponuji vlastními zkušenostmi a doposud vynakládám „jisté“ finanční prostředky nejenom pro bono publico, aniž bych tyto dle mého imanentního přesvědčení smysluplné aktivity medializoval nebo dokonce očekával nějaký – raději ani blíže nespecifikovaný – „vděk“ veřejnosti.

   Jan K.

   Vymazat
  6. ad Milan 9. března 2017 10:39

   Bohužel Váš názor úzce související s onou „korupcí“, není v současnosti příliš snadné prosadit; viz následující text:

   [14] Vágní konstatace správního orgánu 1. stupně a navazující argumentace Ministerstva vnitra, jednak vytváří prostor k ústavně reprobované libovůli, protože bagatelizuje „nedůvodné rozdíly“, které vznikají při vyhodnocování jednotlivých podnětů k zahájení „řízení sankčního charakteru, tedy řízení vyvolaná podezřením ze spáchání přestupku nebo jiného správního deliktu anebo potřebou přijmout určitá nápravná opatření“ (viz Jemelka, L., Pondělíčková, K., a Bohadlo, D. Správní řád. Komentář. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011, str. 27, resp. Jemelka, L., Vetešník, P. Zákon o přestupcích a přestupkové řízení. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011, str. 319).

   [15] Stručný odkaz na „použitelnost pravidla vyjádřeného v § 20 zákona o přestupcích“, jež „nemůže zvrátit ani případný nesprávný úřední postup správního orgánu“, ale notabilně vyvolává obsoletnost organizačních, disciplinárních a pracovněprávních opatření ad litteram zakotvených v příslušných právních předpisech, jakož i úkonů zohledňujících trestněprávní charakter četných excesů nyní kritizovaného „správního orgánu“ (viz sdělení Ministerstva vnitra ze dne 22.4. 2016, č. j. MV-40602-5/VS-2016; srov. sdělení krajského úřadu ze dne 20.4. 2016, č. j. P-82/DS/2015, JID: 62494/2016/KUUK). Obdobně opomíjen zůstává významný „interpretační předpoklad racionálního zákonodárce“ (viz Melzer, F. Metodologie nalézání práva. Úvod do právní argumentace. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011, str. 87; srov. nález pléna Ústavního soudu ze dne 21.12. 1993, sp. zn. Pl. ÚS 19/91, popř. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 2.4. 2014, č. j. 3 Ads 75/2013 – 27, resp. rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 14.10. 2015, č. j. 15 A 147/2015 – 45).

   […]

   [17] Nazíraje optikou dosti pokřivené a Ministerstvu vnitra zjevně imanentní logiky, která vědomě vylučuje jakékoliv „racionální úvahy“ – příkladmo dovedené stěžovatelem ad absurdum – by dokonce orgány veřejné správy nesdílely „zájem státu na řádném rozhodování úředními osobami v rámci jejich pravomoci a v souladu s právním řádem“, ani v natolik frapantních causách, kdy např. shodná příjmení pověřených zaměstnanců oněch subjektů a potenciálních delikventů mohou naznačit příbuzenský vztah těchto aktérů (viz Šámal, P. a kol. Trestní právo hmotné. 7. vydání. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2014, str. 870; srov. přiměřeně usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16.1. 2013, sp. zn. 4 Tdo 6/2013).

   [18] In concreto Ministerstvo vnitra by v samém důsledku akceptovalo zcela netransparentní a libovolné nakládání tou kterou odpovědnou úřední osobou, lapidárně řečeno s oznámením „o skutečnostech odůvodňujících zahájení […] správního řízení o přestupku“ vůči jí spřízněnému individuu (viz Jemelka, L., Vetešník, P. Zákon o přestupcích a přestupkové řízení. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011; srov. nález Ústavního soudu ze dne 27.3. 2003, sp. zn. IV. ÚS 690/01, popř. rozsudek Okresního soudu v Ústí nad Labem ze dne 1.2. 2016, č. j. 32 T 32/2015 – 888).

   Jan K.

   Vymazat
  7. Pefi,
   ano, korupce může být tušená, je to takové všeobecné povědomí... říkáme pak "všichni kradou". A dá se na tom nahnat spousta politických bodů.

   Ono je toho tušeného víc. Lidé tuší, že rozmazlený synek z dobré rodiny Nečesaný se pokusil umlátit kadeřnici a žárlivý manžel Kramný zabil svou manželku. Je to všeobecné tušení...

   Mimochodem, s těmi značkami je to dobrý příklad.
   Jenomže se na to podívejte: lepší reg. značka přece nic neznamená. Je přece úplně jedno, jakou značku na autě máte. Takže výsledkem této "korupce" je naprosto nulový prospěch.

   Vymazat
  8. Jene,
   vidíte, zatímco já jsem taková nespolečenská. Pokud už chci pro někoho něco udělat z dobré vůle a pro bono, dělám to pro konkrétního člověka, nikoliv pro obec.

   Vymazat
  9. Dlouhodobě finančně podporuji Transparency International, neboť jsem přesvědčen o tom, že jejich činnost výrazně přispívá k skutečnému a nikoliv pouze fiktivnímu „boji proti korupci“. Domníváte-li se však, že také podporuji – ať již v jakékoliv významu tohoto „slova“ – Vámi zmíněnou „obec“, pak Vás musím zklamat, jelikož daný odhad či jen úsudek je zcela mylný.

   V naznačeném kontextu jsou totiž mé aktivity diametrálně odlišného charakteru, což ostatně prima facie vyplývá z obsahu předešlého komentáře; nicméně výše explicitně popsané již pravděpodobně nekoresponduje s Vámi zvoleným tématem, tedy „zplnoletněním“ mediálně známého „právního aktivisty“ Jakuba Čecha o jehož činnosti, ale doposud téměř nic konkrétního nevím, a proto jej a priori nemohu dehonestovat či naopak adorovat.

   Ovšem dle mého názoru se významným způsobem angažoval, např. v oblasti Vámi zmíněného „svobodného přístupu k informacím“ především Ing. Luděk Maděra, jenž vedl zdlouhavý a bezpochyby rovněž velmi vyčerpávající soudní spor s Magistrátem města Zlín (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27.5. 2011, č. j. 5 As 57/2010 – 79, resp. rozsudek rozšířeného senátu téhož soudu ze dne 22.10. 2014, č. j. 8 As 55/2012 – 62).

   Obdobně jsem postupoval vůči nejmenovanému povinnému subjektu ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (viz rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 14.12. 2016, č. j. 15 A 17/2014 – 65; srov. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 2.2. 2017, č. j. 2 As 24/2017 – 22).

   Jan K.

   Vymazat
  10. Transparency International považuji za odpornou organisaci satanistů. Jsou to mí nepřátelé, protože podporují zabíjení dětí interrupcemi. A se Satanem není dobré diskutovat a není dobré uzavírat s ním spojenectví ani v maličkostech. To je zcela zásadní věc.
   Pro mne jste se stal, pane Jane K., nedůvěryhodným. Říkám Vám to čestně na rovinu.
   Milan
   Milan

   Vymazat
  11. S Vašimi názory nesouhlasím, ale tyto respektuji; viz následující text (citace):

   [1] Rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem (dále též „krajský soud“) ze dne 14.12. 2016, č. j. 15 A 17/2014 – 65, byla XXXXX (dále jen „povinný“) uložena inter alia povinnost poskytnout oprávněnému „informace požadované v jeho žádosti ze dne 2.11. 2013 do patnácti dnů od právní moci tohoto rozsudku“, přičemž v kontextu dotčeného právního předpisu – stručně řečeno – definovaná a daným správním soudem tudíž de lege lata implementovaná lhůta již marně uplynula (srov. např. rozsudek rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 22.10. 2014, č. j. 8 As 55/2012 – 62).

   [2] Povinný odmítl akceptovat především závazný právní názor formulovaný sub pravomocným a vykonatelným výrokem č. II. výše citovaného judikátu (exekuční titul), proti kterému rovněž poněkud bizarně brojil písemností ze dne 23.1. 2017, explicitně označenou jako „kasační stížnost“. Pro úplnost dlužno poznamenat, že onen vskutku putativní „mimořádný opravný prostředek“ doručil Nejvyššímu správnímu soudu „prostřednictvím“ krajského soudu dne 24.1. 2017; oprávněným víceméně pregnantně naznačený postup povinného zcela flagrantně odporuje jednotlivým právním předpisům (viz usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 2.2. 2017, č. j. 2 As 24/2017 – 22).

   [3] Ačkoliv je bezpochyby povinný „Právním názorem, který vyslovil správní soud ve zrušujícím rozsudku nebo v rozsudku vyslovujícím nicotnost […] v souladu s § 76 odst. 5 SŘS v dalším řízení […] vázán“ – reflektujíc pochopitelně analogii a to podle ustanovení § 16 odst. 4 in fine zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále též „informační zákon“) – tak oprávněnému „informace požadované v jeho žádosti“ bohužel tento de facto doposud neposkytl (viz Jemelka, L., Podhrázký, M., Vetešník, P., Zavřelová, J., Bohadlo, D., a Šuránek, P. Soudní řád správní. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, str. 651; srov. pars pro toto rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19.11. 2009, č. j. 1 Afs 88/2009 – 48).

   [4] Ostatně z dikce ustanovení § 63 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, tedy jednoznačně vyplývá, že „je-li uložena povinnost správnímu orgánu, který je orgánem veřejnoprávní korporace, je povinnou osobou veřejnoprávní korporace. Veřejnoprávní korporací […] právnickou osobou zřízenou zákonem a mající veřejnoprávní charakter, jsou především územní samosprávné celky podle zákona o obcích, zákona o krajích a zákona o hlavním městě Praze, Česká národní banka podle zákona o České národní bance nebo například profesní komory“, a proto oprávněný ad hoc označil coby povinného právě XXXXX (viz Jemelka, L., Podhrázký, M., Vetešník, P., Zavřelová, J., Bohadlo, D., a Šuránek, P. Soudní řád správní. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, str. 474 a násl.; srov. přiměřeně rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8.4. 2009, sp. zn. 28 Cdo 3297/2008, resp. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16.3. 2016, č. j. 2 As 155/2015 – 84).

   [5] Nesplnil-li však dobrovolně zainteresovaný „samosprávný orgán veřejnoprávní korporace“ či snad chcete-li abusivně jednající povinný v informačním zákonem stanovené lhůtě a nota bene krajským soudem uloženou povinnost obsaženou sub dříve prezentovaným výrokem č. II. rozsudku tohoto správního soudu ze dne 14.12. 2016, č. j. 15 A 17/2014 – 65, pak oprávněnému v současnosti nezbývá než navrhnout, aby jím zvolený soudní exekutor neboli JUDr. XXXXX požádal „věcně“ a „místně“ příslušný Okresní soud v XXXXX o „pověření“, jakož i „nařízení“ exekuce vůči povinnému ve smyslu ustanovení § 43a odst. 1 exekučního řádu (srov. mutatis mutandis nález Ústavního soudu ze dne 19.9. 1996, sp. zn. III. ÚS 104/96, popř. usnesení téhož soudu ze dne 7.8. 2014, sp. zn. II. ÚS 3228/13).

   Jan K.

   Vymazat
  12. Pokud jde o Transparency International, nehledala jsem si žádné informace o působení této organizace. Ale důvěrou k těmto organizacím rovněž neoplývám.
   Podle mne je dost riziko takové organizace podporovat, protože nikdy nevíte, nač skutečně Vaše peníze půjdou, na jaký účel budou vynaloženy... ne, sama za sebe v tom smysl nevidím.
   To raději ty peníze vzít a dát je někomu potřebnému přímo.
   Ale to je můj názor, respektuji, že to někdo má jinak.

   Vymazat
 6. Abych předešel případnému nedorozumění, tak se vždy k jednotlivým příspěvkům zde prezentovaným podepisuji výhradně coby „Jan K.“ a nikoliv „pod dvěma nicky“.

  Jan K.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. OK, beru na vědomí, věřím Vám.
   Nechci přistupovat k nějakým opatřením jako např. komentáře jen pro přihlášené, ale občas se stane, že toho někdo zneužije, tak se to musí hlídat.

   Vymazat
  2. Příklad smysluplného podpisu13. března 2017 11:13

   Jene K., a co Vám brání místo nesmyslného „podpisu“, ve skutečnosti součásti textu, se opravdu podepisovat, např. takto: „Příklad smysluplného podpisu“, když už z nějakého neznámého důvodu si nechcete jednoduše zřídit profil?

   Vymazat
  3. Vidím, že záležitost s podpisy pokročila:-)
   Já ale toleruji i ty nepřihlášené.

   Vymazat
  4. Když se jen podepíšete, např. „Příklad smysluplného podpisu“ nahoře, tak přihlášená nejste.

   Vymazat
  5. To je fakt.
   Ale tady je to opravdu hodně benevolentní, pokud jde o podpisy. Vadí mi jen vysloveně nepodepsané příspěvky, protože to pak nelze nijak odlišit od jiných takových a vytváří to diskusní zmatek. A také nechci, aby jeden přispěvatel psal pod více nicky.

   Vymazat
 7. De iure je oprávněn uzavřít pracovní poměr již po dokončení základní školní docházky a 15 let. Tedy je schopen živit se sám.
  Od okamžiku je svéprávnosti rodiče nezodpovídají za škodu, kterou způsobí. A to je podle mne ten důvod, proč soud vyhověl - zoufalí rodiče o to nejspíš velmi prosili. Zodpovídat právně za takového udavače není žádná radost.
  Ovšem od okamžiku svéprávnosti nejsou rodiče ani povinni platit mu školní vzdělání. Mohou ho směle vyrazit, ať se vážně živí sám. Myslím, že zrovna tenhle udavač to velmi potřebuje, aby se z něho nestala časem zrůda jako byli agilní svazáci v 50. letech.
  Milan

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Milane,
   podle tohoto staršího článku je rodina šikanována:
   http://echo24.cz/a/iMyY5/rodinu-mladeho-aktivisty-jakuba-cecha-sikanuji

   Vypadá to, že rodina užívá městský byt s výhodným nájemným a zaměstnavatelem otce Jakuba Čecha je nebo bylo město.
   To je tedy nadělení, rozhodně jim situaci nezávidím.

   Vymazat
  2. Pokud je rodina skutečně šikanována, tak to svědčí pouze o jednom - poměry v Prostějově nejsou normální a aktivismus mladého pana Čecha je s vysokou pravděpodobností pouze důsledkem těchto nenormálních poměrů.

   Vymazat
  3. Pefi,
   to je těžké.
   Pokud rodina například bydlí za významně nižší nájemné než je obvykle tržní, tak to není spravedlivé vůči těm ostatním. Proč má někdo platit tržní nájem a někdo jiný bydlet v obecním za málo? Tedy já nevím, jestli to tak je, ale ten odkazovaný článek je dost výmluvný.

   Vymazat
  4. Rodina pan Čecha je snad jediná, která čerpá takovéto benefity ? To asi těžko. Takže problém nejspíš není v tom, že systém je nespravedlivý, ale v tom, že rodina Čechových, na rozdíl od mnoha ostatních, nedrží hubu a krok.

   Vymazat
  5. "Jenomže se na to podívejte: lepší reg. značka přece nic neznamená. Je přece úplně jedno, jakou značku na autě máte. Takže výsledkem této "korupce" je naprosto nulový prospěch."

   Kdyby z toho koukal nulový prospěch, tak by za to lidé nebyli ochotni platit a tudíž by neexistovaly u některých prodejců aut neformální ceníky.

   "Analýza potvrdila, že s některými vozy je spjata určitá symbolika. Proto má například 57 procent všech vozů Aston Martin s prémiovou značkou na posledním čtyřčíslí 0070. Nejoblíbenější kombinací majitelů vozů Ferrari je pak 0001. U Lamborghini je to zase 9999."

   https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/lepsi-spz-pro-luxusni-auta-byznys-uredniku-rika-firma/r~2b54cb7e5da811e3a8930025900fea04/?redirected=1489147766

   Věříte snad tomu, že přijdu na úřad, řeknu "víte, já mám Aston Martin, a tak bych od vás potřeboval RZ s čísly "007" a úředník celý nadšený z toho, že má možnost udělat dobrý skutek, začne bezplatně hledat tu správnou RZ ?"

   Byly doby, kdy vlastnictví lepší RZ bylo signálem pro PČR i MP o nadstandardních vazbách majitele vozu na důležité lidi. Podobně mimochodem fungovaly i jisté předměty, které se daly nechat za oknem a které znamenaly, že nedostanete botičku, když blbě parkujete - měly to společné, že dané předměty se fasovaly ve "výstrojním skladu" a nedaly se běžně koupit.

   Na příbuzného kdysi skutečnou náhodou vyšla "lepší" registrační značka a tak se mu občas staly zajímavé věci - například ho policie zastavila, policajt koukl na RZ a mávl rukou, že může pokračovat v jizdě.

   Známý si krátce po revoluci pořídil Tatru 613 - prý téměř až do konce 90 let nehrozilo, že by ho policie zastavila bez ohledu na to jak rychle jel (a pomalu skutečně nejezdil).

   Žádné výhody, to jste to neodhadla ...

   Vymazat
  6. Pefi, Vás popis výhod držitelů "zajímavé" značky je pozoruhodný. Ovšem nedůvěryhodný a nedokazatelný.
   A i kdyby to dokazatelné bylo - co s tím?
   Blondýny, modroké a také prsaté dívky a dívky v minisukních to mají při silničních kontrolách také snazší. A také nejsou zvyklé platit pokuty. Velká část z nich dokonce není zvyklá ani platit za sebe v restauraci. No a co?
   Poučení: když máš ošklivý xicht nebo nezajímavou značku, dodržuj dopravní předpisy.
   Milan

   Vymazat
  7. Jestli výsledek statistické analýzy, který koresponduje s tím, co člověk mohl vidět na těch správných parkovištích, považujete za nedůvěryhodný a nedokazatelný důkaz existence korupce v situaci, kdy oficiálně nebylo možné o protekční značku požádat, tak by opravdu zajímalo jaké je vaše vysvětlení zjištěného jevu, než existnece korupce ?

   Nebo to, že Aston Martin má často značku obsahující 007 považujete za běžnou náhodu ?

   Vymazat
  8. Pefi, já nevím, co je Aston Martin. A je mi to úplně jedno. Jestli někdo platí úředník za nějakou značku auta, ač by nemusel, není to můj problém. Je mi to jedno. Úplně jedno. Mně to nijak neubližuje. Ani mým příbuuzným a známým to nijak neubližuje. Nikdo tím není poškozen vyjma těch, kteří za to dle Vás platí.
   Milan

   Vymazat
  9. Ad benefity

   Pefi,
   ta rodina možná není jediná, která má od města nějaké výhody nebo pro něj někdo z té rodiny pracuje. Šikana tohoto druhu zajisté není správná. Ale bohužel je lidsky pochopitelná. Když holt vytočíte lidi, kteří o něčem rozhodují, například o obsazení vedoucích postů v městských organizacích, tak se může stát, že vás chtějí nahradit.
   V této souvislosti se mi vybavilo krutě pragmatické přísloví "koho chleba jíš, toho píseň zpívej". Není to zrovna idylka, ale tak to bohužel chodívá.

   Vymazat
  10. Pefi,
   snažila bych se z toho odfiltrovat zbytečnou paranoiu.

   Ano, prémiová RZ může zapříčinit, že majitel nedostane pokutu za špatné parkování. Někteří policisté se ale na taková auta (dražší, rychlejší, papalášská) naopak soustředí. Máte vyšší riziko, že vám to někdo objede korunou, protože má vztek na ty nahoře. Nebo vás někdo naschvál nepustí před sebe, čistě z principu.
   Ale hlavně - RZ 007 vám stejně nezaručí větší bezpečnost, nezaručí vám, že nebudete stát v koloně, že vás nesejme náklaďák, který "z nezjištěných příčin vyjel do protisměru", nezaručí vám vůbec nic.

   Zavedlo se placení za značky na přání. Po začátku o to byl zájem, který ale pokud vím dost opadl. Může to mít pro někoho cenu z reklamních důvodů, tak si to zaplatí. Nebo ho taková značka baví. Většina lidí si o tom spíš něco pomyslí a jde si po svém.
   Takže teď je to jednoduché: chcete zajímavou značku? Tak si ji zaplaťte. Udělal jste to? Hádám, že ne. Protože to zase taková výhoda není, nestojí to ani za zlámanou grešli. Je to úplně jedno, s jakou značkou jezdíte.

   Vymazat
  11. Pefi,
   a ještě k tomu 007 u Aston Martin.
   To bych řekla, že má vysvětlení: některým autům prostě něco víc sluší než jiným. Ono k červené Alfě taky sedí lépe lodičky než tenisky;-) Asi to ti majitelé cítí:-)

   Vymazat
  12. Tady jsou mimochodem různé značky na přání:
   http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=32&t=20035

   Vymazat
 8. Christabel, nechci se vyjadřovat k Jakubovi Čechovi, protože o jeho aktivitách moc nevím a nesleduju to, ale vzpomínám si na dobu, kdy mi bylo šestnást. Bylo to ještě před revolucí a chtěla jsem dělat státnici z cizího jazyka. Podmínkou ale bylo dosažení věku 17 let. Hrozně jsem se tenkrát rozčilovala, proč je tam tohle omezení, když já už potřebné znalosti mám a mohla bych tu zkoušku skládat. Jde o to, že věk osmnácti let je opravdu jen všeobecná "dohoda" o zletilosti, ale se skutečnou vyzrálostí a schopností se postavit na vlastní nohy to nemusí mít nic společného. Dnes je mi sice přes čtyřicet, ale v některých oblastech se pořád cítím nevyzrálá. Je to prostě hrozně individuální. Schopnost uživit je ale jedna stránka mince - nevypovídá nic o tom, jestli člověk nebude dělat v životě samé hlouposti z důvodu nedostatku intelektu nebo zdravého rozumu. A dostatek intelektu se Jakubovi Čechovi rozhodně upřít nedá. Eva

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Evo,
   máte pravdu, je to všeobecná dohoda o zletilosti a skutečná dospělost je individuální. Nakonec, občanský zákoník se snaží realitu v tomto ohledu reflektovat, protože řadu právních jednání je možné činit již před nabytím zletilosti. Některá ovšem ne.

   Pokud tedy takovou dohodu společnost potřebuje a pokud je shoda na ní vtělena do zákona, jsou také dané podmínky, za kterých je možné ji prolomit. Já nejsem přesvědčená, že zde byly naplněny. Resp. domnívám se, že pokud by s tímto návrhem a stejnými tvrzeními přišel k soudu nějaký bezejmenný teenager, tak ho s tím vyhodí

   Jen tak na okraj, spousta otců čelí požadavkům na výživné od již dospělých dětí, věčných studentů, kteří vymáhají výživné pod záminkou přípravy na povolání.

   Vymazat
 9. S tím výživným od rodičů je to v tomto případě možná dost problémové. Vždyť důvodem zplnoletnění bylo právě to, že se umí živit sám. Ergo výživné nepotřebuje. Zatím asi žádný soud o výživné pro předčasně zplnoletněného z jiného důvodu než sňatku neproběhl, takže není jasno, jak to soudy budou posuzovat (staré judikáty jsou nepoužitelné, protože tehdy se zplnoletňovalo sňatkem se souhlasem soudu a otázka sebeuživení vůbec nebyla probírána). Určitě je to záležitost právně zajímavá.
  Milan

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Milane,
   zajímavé to je, zatím jsem to moc nepromýšlela, ale dovedu si klidně představit dvě protichůdná rozhodnutí, a to zplnoletnění, protože se žadatel dokáže živit sám, a na druhou stranu určení výživného, protože se přece stále připravuje na povolání. Domnívám se, že to je zcela reálná představa.
   Ono taky prohlášením Nadačního fondu proti korupci o možné budoucí spolupráci se ještě nikdo nikdy neuživil, domnívám se.

   Vymazat