čtvrtek 31. srpna 2017

Dotační podvod, jak šel čas

Pro lepší orientaci v kauze Čapí hnízdo se bez nahlédnutí do trestního zákoníku neobejdeme.

Znění skutkové podstaty trestného činu dotačního podvodu k 1.1.2010, tedy k počátku účinnosti nového trestního zákoníku

§ 212
Dotační podvod

(1) Kdo v žádosti o poskytnutí dotace, subvence nebo návratné finanční výpomoci nebo příspěvku uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
(2) Stejně bude potrestán, kdo použije, v nikoli malém rozsahu, prostředky získané účelovou dotací, subvencí nebo návratnou finanční výpomocí nebo příspěvkem na jiný než určený účel.
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 a byl-li za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán.
(4) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 větší škodu.
(5) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny,
b) spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného, nebo
c) způsobí-li takovým činem značnou škodu.
(6) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu, nebo
b) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání trestného činu vlastizrady (§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo teroru (§ 312).
(7) Příprava je trestná.


Pro zajímavost, nyní je znění v podstatě stejné, změna postihla jen odst. 6 písm. b), které aktuálně vypadá takto:
b) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání teroristického trestného činu, trestného činu financování terorismu (§ 312d) nebo vyhrožování teroristickým trestným činem (§ 312f).

Vzhledem k tomu, že nejvyšší hranice škody, kterou trestní zákoník zná, totiž "škoda velkého rozsahu", činí pět milionů korun, je zřejmé, že vše, co se v kauze Čapí hnízdo odehrává, spadá do nejvyšší trestní sazby, v tomto případě pět až deset let.

Na tento trestný čin se vztahuje promlčecí doba v délce patnácti let; do promlčecí doby se navíc nezapočítává doba, po kterou nebylo možné pachatele postavit před soud pro zákonnou překážku.


Skutková podstata trestného činu poškození finančních zájmů Evropské unie zněla v době nabytí účinnosti nového trestního zákoníku, tedy 1.1.2010, takto:

§ 260
Poškození finančních zájmů Evropských společenství

(1) Kdo vyhotoví, použije nebo předloží nepravdivé, nesprávné nebo neúplné doklady nebo v takových dokladech uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslující údaje vztahující se k příjmům nebo výdajům souhrnného rozpočtu Evropských společenství nebo rozpočtů spravovaných Evropskými společenstvími nebo jejich jménem anebo takové doklady nebo údaje zatají, a tím umožní nesprávné použití nebo zadržování finančních prostředků z některého takového rozpočtu nebo zmenšení zdrojů některého takového rozpočtu, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.
(2) Stejně bude potrestán, kdo neoprávněně zkrátí nebo použije finanční prostředky, které tvoří příjmy nebo výdaje souhrnného rozpočtu Evropských společenství nebo rozpočtů spravovaných Evropskými společenstvími nebo jejich jménem.
(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 větší škodu.
(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny,
b) spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy Evropských společenství, nebo
c) způsobí-li takovým činem značnou škodu.
(5) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu.

Tato skutková podstata prošla několika změnami, její současné znění vypadá takto:

§ 260
Poškození finančních zájmů Evropské unie

(1) Kdo vyhotoví, použije nebo předloží nepravdivé, nesprávné nebo neúplné doklady nebo v takových dokladech uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslující údaje vztahující se k příjmům nebo výdajům souhrnného rozpočtu Evropské unie nebo rozpočtů spravovaných Evropskou unií nebo jejím jménem anebo takové doklady nebo údaje zatají, a tím umožní nesprávné použití nebo zadržování finančních prostředků z některého takového rozpočtu nebo zmenšení zdrojů některého takového rozpočtu, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
(2) Stejně bude potrestán, kdo neoprávněně zkrátí nebo použije finanční prostředky, které tvoří příjmy nebo výdaje souhrnného rozpočtu Evropské unie nebo rozpočtů spravovaných Evropskou unií nebo jejím jménem.
(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 větší škodu.
(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny,
b) spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy Evropské unie, nebo
c) způsobí-li takovým činem značnou škodu.
(5) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu.

Se škodou je to stejné jako v minulém případě, protože nic jiného než překročení hranice škody velkého rozsahu zde asi nikdo nedovodí.
Promlčecí lhůta je stejná.

Podle toho, co se dozvídáme z médií, sahá ale historie této kauzy před účinnost nového trestního zákoníku. Musíme se tedy podívat i do již neplatného trestního zákona č. 140/1961 Sb.

Tam bylo jednání, které je předmětem šetření, popsáno zřejmě jako úvěrový podvod:

§ 250b
Úvěrový podvod

(1) Kdo při sjednávání úvěrové smlouvy či v žádosti o poskytnutí subvence nebo dotace uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.
(2) Stejně bude potrestán, kdo bez souhlasu věřitele nebo jiné oprávněné osoby použije úvěr, subvenci nebo dotaci na jiný než určený účel.
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu nikoliv malou.
(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny, nebo
b) způsobí-li takovým činem značnou škodu nebo jiný zvlášť závažný následek.
(5) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu.

Jak vidíme, trestní sazba je zde vyšší než v novém trestním zákoníku, její horní hranice činí až dvanáct let. Zato je ale kratší promlčecí lhůta, která tehdy měla běžet dvanáct let. Pokud by přicházelo v úvahu použití obou zákoníků a my se měli rozhodnout, který je pro pachatele příznivější, museli bychom to pečlivě posoudit, protože starý sice stanoví vyšší trestní sazbu, nicméně trestný čin je podle něj dříve promlčen. Teoreticky by proto mohla nastat situace, kdy je použití staršího zákona pro pachatele příznivější, byť je v jeho režimu ohrožen vyšší trestní sazbou.
To je ale v tomto případě zřejmě jen akademická otázka.

I starý trestní zákoník pamatoval na ochranu bruselských finančních zájmů:

§ 129a
Poškozování finančních zájmů Evropských společenství

(1) Kdo vyhotoví, použije nebo předloží nepravdivé, nesprávné nebo neúplné doklady vztahující se k výdajům nebo příjmům souhrnného rozpočtu Evropských společenství nebo rozpočtů spravovaných Evropskými společenstvími nebo jejich jménem, anebo takové doklady zatají, a tím umožní nesprávné použití nebo zadržování finančních prostředků z některého takového rozpočtu nebo snížení zdrojů některého takového rozpočtu, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.
(2) Stejně bude potrestán, kdo neoprávněně použije finanční prostředky, které tvoří výdaje nebo příjmy souhrnného rozpočtu Evropských společenství nebo rozpočtů spravovaných Evropskými společenstvími nebo jejich jménem, nebo zkrátí finanční prostředky pro některý takový rozpočet.
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu nikoli malou.
(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny,
b) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy Evropských společenství, nebo
c) způsobí-li takovým činem značnou škodu.
(5) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu.


K podrobnějšímu rozboru skutkových podstat se možná ještě dostaneme.
Na první pohled to vypadá, že klíčové zde bude "zamlčení" údajů či "zatajení" dokladů, případně jejich neúplnost.
Velmi ale bude záležet na konkrétních podmínkách dotačního programu; ze zveřejněných informací se zdá, že šlo o dotace určené pro malé a střední podnikatele, což holding Agrofert samozřejmě není a ani tehdy nebyl. Ale samotná společnost, která dotace čerpala, definici splňovat mohla. 
Bude tedy na posouzení příslušných orgánů, kdo dotaci směl čerpat, kdo ji skutečně čerpal a zda tím vším došlo k naplnění znaků skutkové podstaty některého z tehdy v trestním zákoníku obsažených trestných činů.

Ne vše, co se laicky na první pohled jeví jako "jasný podvod" je skutečně dotačním podvodem ve spletitém jazyce bruselských dotací.

převzato z ateo.cz


20 komentářů:

 1. Za poškození zájmů Evropské unie by se měl udělovat metál. Je to takový skoro "čtvrtý odboj".
  Milan

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Milane,
   to jsem si u toho taky říkala:-)
   Tedy, na metál to není, ale úvaha je spíše taková, že EU stejně rozhazuje naprosto nesmyslně peníze, které sebere lidem, tak proč má být někdo trestný za to, že ty peníze sebere v rozporu s už tak absurdními pravidly?

   A nevím, proč mají být finanční zájmy Bruselu chráněny více než finanční zájmy kohokoliv jiného?

   Vymazat
 2. "ve spletitém jazyce bruselských dotací" - ano, z těch jejich výzev, linií, kontrol podmíněnosti a horizontálních a vertikálních spoluprací se chce vrhnout. Dovolil jsem si vás citovat ve svém novém článku, díky za přehled norem.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tarasi,
   jenom se musím omluvit, že je to taková nuda; tak suchopárný článek se mi většinou nepodaří napsat jak je rok dlouhý:-)

   V té kauze bude asi dost právnických nuancí, bude zajímavé to sledovat. Bohužel, detaily těžko posoudit, protože problematika je složitá, spis rozsáhlý a zvnějšku není dost dobře možné se v tom zorientovat. Novináři podávají jen určitou zkratku.

   Vymazat
  2. Jak v tom svém článku uvádím, ve shodě s vámi, pes je zakopán v tom, jestli Čapí hnízdo v době udělení dotace bylo propojeno či partnersky spolupracovalo s Agrofertem či jeho odnoží. A to musí být dokázáno za pomoci účetních dokladů nebo zápisy z jednání řídících orgánů. Nemyslím, že by Agrofert, prošpikovaný právníky, neznal dotační podmínky a nechal se nachytat na švestkách listinnými důkazy. V každém případě ale policie měla občany informovat o jejich existenci či neexistenci, protože tohle není nějaká běžná záležitost, ale dotýká se a ovlivňuje průběh voleb a to je zcela zásadní, patrně ústavu narušující záležitost. Myslím, že ČSSD a Chovancovi zvlášť je jasné, že po volbách se budou koulet papalášské hlavy a že je jim už všechno jedno, tak riskujou.

   Vymazat
  3. Tarasi,
   ještě se k tomu vracím - omlouvám se za zpoždění s reakcí.

   Tady to podle mého názoru právníkům značně ztěžuje samotná osobnost AB. On je nad to zjevně povznesen, podle mne není ve své situaci a mentálním ustrojení vůbec schopen pochopit, že někdo může dělat něco tak nepříjemného jako jej trestně stíhat za něco, co by přece na jeho místě udělal každý, kdyby mohl... je to složitá věc.

   O jeho pocitu neohroženosti svědčí naprosto bezprecedentní postup, kterým do toho zatáhl nejbližší rodinu. To by nikdo, kdo si je vědom reality, neudělal.

   Právníci Agrofertu tenkrát dávno mohli dostat zadání "nějak to udělejte", tak to nějak udělali, jenže nepočítali asi s tím, že si AB vyrobí nepřátele ze tří čtvrtin republiky a většiny politické reprezentace.

   ANO je velkým soupeřem tradičních politických stran, to je pravda. Musíme sledovat, zda není ta kauza zneužita v politickém boji. Ono by k ní skutečně zřejmě nedošlo, kdyby AB nebyl politik, jak píšu níže v komentářích, protože by ho nikdo neudal, možná. Ale to vyšetřování samo o sobě podle mne intenzity zneužití moci nedosahuje.
   Miroslava Němcová, kterou nijak zvlášť nemusím, řekla celkem přiléhavě, že sněmovna měla jen posoudit, zda by se na tento případ měla vztahovat imunita. Došla k tomu, že nikoliv - a snadno si to odůvodní.

   Vymazat
 3. Jahelka: O Čapím hnízdě :)

  https://www.youtube.com/watch?v=w0U8-vbbM5s

  OdpovědětVymazat
 4. Vypadá to jak další díl seriálu Škrtáme v trestním zákoníku :-)
  Bureš a spol. je banda organizovanýho zločinu, s čímž souhlasil i člověk, který má ze zaměstnání zřejmě informace přímo z několika prvních ruk. Tudíž na čem konkrétně bude uvařen je mi asi jedno, hlavně když bude pryč.
  Skvěle je popsán na Dfensovi v článku:
  Ne, Babiš nebude vaše děvka – a už vám nedá druhou šanci.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jeníčku,
   nějak se k dalšímu škrtání nemůžu dostat, ale tyhle trestné činy by tam určitě patřily.
   Mně není jedno, jak bude AB odstaven od moci, rozhodně upřednostňuji, když se tak stane zákonnými mechanismy, nejlépe volbami.
   Nemyslím si, že v zájmu jeho porážky lze použít jakékoliv metody.

   Vymazat
  2. Takovou "právně puristickou" námitku jsem čekal. Dějiny se občas ubírají právně nekonformními směry. Každá revoluce byla protizákonná. Celé je to o kontrole moci. Je horší moc, která "zabije Sekala" nebo Sekalova moc nás všechny zlikvidovat? Jsem přesvědčen, že přímo pod Burešem naroste rozsah jeho podvodů a zločinů obřím způsobem a opravdu představuje ohrožení civilizovaného a právního státu, nikoli nesrovnatelné s komunisty.
   V podstatě je to jako by někdo odstranil Hitlera. Dnes s výhodou zpětného pohledu víme, že by to možná(!) mohl být dobrý nápad. Třeba by pak německá frustrace odtekla jiným kanálem, případně by se ten výbuch frustrace omezil jen na blízké okolí. Kdyby se to stalo, tak ten atentátník by ovšem shnil v base jako sprostý vrah, nikoli hrdina...

   Vymazat
  3. K těm paragrafům.
   Nevím proč zavádět speciální skutkovou podstatu dotačního podvodu. Proč by nestačil jen podvod?

   Poškození finančních zájmů Evropské unie je novodobé rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví. Říká to, že krást jeden majetek je horší než jiný, neboli vlastníci si v míře ochrany svých majetků nejsou rovni. Majetek EU je něco víc.
   No, tfuj!

   Vymazat
  4. Jeníčku,
   ad AB: stále ještě mám důvěru v systém, že dokáže takovému útoku odolat. Ale možná nedokáže.
   I proto jsem zvědavá, jak dopadnou volby.

   S dotačním podvodem si myslím totéž, podvod je podvod... ale jak je vidět, majetek EU zřejmě zasluhuje vyšší ochranu než majetky jiných.

   Vymazat
 5. Za komunistů byla taková hesla jako
  "Kdo nekrade denně aspoň hodinu, okrádá vlastní rodinu."
  "My jsme to neukradli, pouze přemístili."
  "Je-li všechno všech, je to i mé."
  Myslím, že roste počet lidí, kteří podobně vnímají EU a její fondy: že se na europenězích někdo napakoval mi až tak nevadí, hlavně že ty prachy přitekly k nám.
  V konkrétním případě: projektatnt i stavební firma i stavební dělníci a dodavatelé materiálu dostali zaplaceno. Že ty peníze, z nichž dostali zaplaceno, byly vymámeny z EU nebo použity v rozporu s jejími směrnicemi, kterým stejně skoro nikdo vůbec nerozumí a nechápe je, v podstatě nikomu nevadí. "Lidem běžným" to už není spatřováno jako čin trestu hodný, to je političtí konkurenty o tom žvaní v domění, že se jim podaří protivníka poškodit.
  Prostě: Brusel není náš, jsou to ti pověstní "oni".
  Milan

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ono to má i starší variantu:
   Krást a pytlačit na panském, to není hřích.

   Vymazat
  2. Tak já už jsem se setkala s argumentací, že "na dotacích kradli všichni".
   Je zajímavé, že Andreji Babišovi údajně řekl policista, že by se to nešetřilo, kdyby nebyl v politice. To je asi pravda - kdyby nebyl v politice, nepřišlo by na něj zřejmě to udání.

   Vymazat
 6. Omlouvám se, nestihla jsem reagovat, jsem zcela vyčerpaná akcí "začátek školního roku", kterou máme letos už trojmo:-)

  OdpovědětVymazat
 7. Nedá mi to se k celé kauze nevyjádřit. Kdosi v téhle diskuzi pravil, že by to co Babiš na jeho místě „udělal skoro každý“. Ruku na srdce, vždyť je to pravda! Aby dosáhl na evropskou dotaci, tak vyčlenil část holdingu, formálně ho napsal na rodinné příslušníky, dotaci zkasíroval a při nejbližší příležitosti zase Čapí hnízdo do holdingu vrátil. Je to takový typický český podvod, jsem přesvědčen, že 90 % z nás by se zachovalo stejně.
  Vždyť jsme Češi, tak to prostě u nás chodí! Vzpomínám si, jak před revolucí byli snad všichni mí spolužáci přihlášeni u svých babiček k trvalému pobytu, aby na ně přešlo užívací právo k bytu. A přitom tam ani nepáchli /měl jsem na ně vztek, protože jsem žádnou vhodnou babičkou nedisponoval :-)/. Mlčky to bylo ve společnosti akceptováno, ale pokud to /velmi zřídka/ prasklo, tak rázem někteří moralizovali. Připadá mi to hodně podobné.
  ANO zřejmě volit nebudu, Babiše neomlouvám, ale mám pro něj docela pochopení.
  Voloďa

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Voloďo,
   jenomže rozdíl mezi AB a "každým" je v tom, že AB se postavil do čela protikorupčního hnutí, postavil kampaň na tom, že všici kradnú a on to vyřeší. Už čtyři roky všude chodí a vykládá, jak jsou všichni zloději a podvodníci, jak všude kvete korupce a jak je on spásou, která nás od toho zachrání.
   A s touto rétorikou se stopení padesátimilionové dotace typickým českým podvodem zřejmě příliš neslučuje.

   Vymazat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.